Ψηφίστηκε τροπολογία Καματερού και βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με το Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε στις συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., ψηφίστηκε τροπολογία του βουλευτή Ηλία Καματερού (υπογράφτηκε και από άλλους βουλευτές) που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών των Τ.Ε.Ι.

Έτσι λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα αντιπαράθεσης των μηχανικών 4ετούς και 5ετούς φοίτησης και των δικαιωμάτων των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. που δεν έχουν ως τώρα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτ. α΄ συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. δ΄.

γ) Η εννεαμελής επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ββ) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της περίπτ. δ΄, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας μηχανικού της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.