Πώς επιτρέπονται οι καταθέσεις σε λογαριασμούς των υποψηφίων

Οδηγίες για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές δίνει το υπουργείο Eσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων, διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε δαπανών σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους τους. Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού.

Επισημαίνεται ότι σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός, οπότε - εφόσον δεν οριστεί διαχειριστής - η ευθύνη για την οικονομική διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής του συνδυασμού. Στις περιπτώσεις που ορίζεται διαχειριστής, η εξουσία του παύει μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του λογαριασμού.

Καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα και αφού υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων, στο όνομα των οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασμοί. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνητης τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.