Παράταση για το Ήχος και Φως στη Ρόδο ζητά η ανάδοχος εταιρεία

Νέα παράταση στην ολοκλήρωση των εργασιών που πραγματοποιούνται στο δημοτικό ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι (πρώην Ήχος και Φως) ζήτησε η ανάδοχος εταιρεία από το δήμο Ρόδου, καθώς λόγω διαφόρων δυσχερειών και καταστάσεων είναι αδύνατο να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα το θεματικό πάρκο που θα δημιουργήσει σε εκείνο το σημείο.

Σημειώνεται ότι το πρώτο αίτημα για παράταση της προθεσμίας κατατέθηκε στις 8/10/2018 και αφορούσε παράταση έως τις 30/4/2019. Στις 14/3/2019 κατατίθεται νέο αίτημα για παράταση εργασιών έως τις 31/8/2019 και πρόσφατα στις 16/7/2019 κατατέθηκε ακόμα ένα αίτημα για παράταση οχτώ μηνών στο έργο δηλαδή μέχρι τις 30/4/2020.

Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, για να παρθεί απόφαση, ενώ σημειώνεται ότι η εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης είναι θετική ως προς την παραχώρηση της παράτασης.

Η εταιρεία στο αίτημά της επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:   
«Κυρίαρχο στοιχείο της Τεχνικής Έκθεσης είναι ότι η λογική της αναβίωσης του κήπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν ένα θεματικό πάρκο και αρκετές παρεμβάσεις που περιεγράφηκαν στη Τεχνική Έκθεση αφορούν και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται από το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των θεματικών πάρκων (Κ.Υ.Α. 16793/23.02.2009).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας ως θεματικό πάρκο θα πρέπει - μεταξύ άλλων - υποχρεωτικά να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης μεγάλων οχημάτων (πούλμαν). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2β της σύμβασης, ο Δήμος Ρόδου έχει αναλάβει την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του, για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης της πλατείας Ρίμινι που θα συμβάλει στην ασφαλή και ομαλή πρόσβαση στο χώρο του θεάματος, την οποία μετά την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υλοποιήσει.

Ο Δήμος Ρόδου έχει κάνει σχετικές ενέργειες και έχει εγκρίνει με την 429/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη μελέτη του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως» και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 790/14-04-2019 ενέκρινε τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 2019 του Δήμου Ρόδου.

Όμως τα έργα υλοποίησης της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης δεν έχουν ξεκινήσει καθώς απαιτούνται πριν την έναρξη εργασιών πρόσθετες ενέργειες, όπως η έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την αλλαγή του χώρου στάθμευσης, η διαδικασία δημοπράτησης, η επιλογή αναδόχου κ.λπ.

Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως» θέτει εν αμφιβόλω μια βασική προϋπόθεση για τη λήψη από την Ήχος και Φως Α.Ε. της άδειας λειτουργίας του δημοτικού ανθόκηπου ως θεματικό πάρκο, καθώς σύμφωνα με το νόμο, η αδειοδότηση θεματικού πάρκου προϋποθέτει - μεταξύ άλλων - και την ενδεδειγμένη πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή τη σωστή διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης. 

Επιπρόσθετα, η σύνδεση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων του θεματικού πάρκου έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τη φάση της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης, σε συνεργασία της Ήχος και Φως Α.Ε. με τον ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως», έτσι ώστε να περιοριστεί η όχληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, να μη γίνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες εκσκαφών οι οποίες ενδεχομένως να επιβαρύνουν το ριζικό σύστημα των Φίκων και να περιοριστεί το κόστος για τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.

Οι εργασίες για το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων εντός του θεματικού πάρκου έχουν ολοκληρωθεί με τις αναμονές να βρίσκονται στο όριο της περίφραξης επί της οδού Παπάγου και αναμένουμε την έναρξη εργασιών του έργου «Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως» προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες διασύνδεσης με το δίκτυο της πόλης στον χώρο στάθμευσης.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/74002 /50500/1472 από 13/02/2019 επιστολή της Ήχος και Φως Α.Ε. έγινε προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου γνωστοποίηση έναρξης εργασιών εκσκαφών για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων εντός του θεματικού πάρκου και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/20193 από 17-04-2019 επιστολή της Ήχος και Φως Α.Ε. προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με θέμα “Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικού εξοπλισμού Ηχοράματος στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και διασύνδεσή του με το κέντρο ελέγχου οπτικοακουστικών συστημάτων του Ηχοράματος στον «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΘΟΚΗΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΡΟΔΟΥ (πρώην Ήχος και Φως)»”, ξεκίνησαν οι επιτόπιες αυτοψίες και ο σχεδιασμός των ακόλουθων εργασιών σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων ηλεκτρολόγων μηχανικών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου:

1. Απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού του Ηχοράματος από τη βόρεια πλευρά του παλατιού

2. Απομάκρυνση των παλαιών καλωδίων του Ηχοράματος από τη βόρεια πλευρά του παλατιού και τα τειχία της Μεσαιωνικής Τάφρου

3. Οριστική χωροθέτηση και προετοιμασία υποδομών εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων του Ηχοράματος στη βόρεια πλευρά του παλατιού

4. Εγκατάσταση των νέων καλωδίων του Ηχοράματος (ισχυρά και ασθενή) μέσω των οδεύσεων διασύνδεσης της Μεσαιωνικής Τάφρου και του Παλατιού

5. Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων του Ηχοράματος στη βόρεια πλευρά του Παλατιού

6. Διασύνδεση του συστήματος ελέγχου Ηχοράματος με τον υφιστάμενο φωτισμό της βόρειας πλευράς του παλατιού

Μετά τους τεχνικούς ελέγχους που ακολούθησαν τις επιτόπιες αυτοψίες και τον σχεδιασμό, κρίνεται ότι σημαντικό μέρος των ανωτέρω εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν εντός της Μεσαιωνικής τάφρου και στη βόρεια εξωτερική πλευρά του παλατιού θα είναι προτιμότερο να προγραμματιστούν αμέσως μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου ώστε να μην προκληθεί όχληση στους χιλιάδες επισκέπτες της Μεσαιωνικής Τάφρου και του Παλατιού.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/37787 από 15/07/2019 επιστολή της Ήχος και Φως Α.Ε. κατατέθηκε αίτημα έγκρισης επικαιροποιημένων στοιχείων της μελέτης εφαρμογής, καθώς η νέα προσέγγιση του «Ήχος και Φως», που θα χρησιμοποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως της προβολής video mapping πάνω στον βορειοανατολικό τοίχο του Παλατιού και της Μεσαιωνικής Τάφρου σε συνδυασμό με φωτισμό και οπτικά εφέ, καθιστά αναγκαία τη συνεχή επικαιροποίηση των μελετών εφαρμογής με βάση τις δοκιμές πεδίου που γίνονται κατά τη φάση ανάπτυξης της ψηφιακής παραγωγής τόσο σε σχέση με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία ήχου και εικόνας όσο και σε σχέση με τις υποδομές στήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλο το θεματικό πάρκο.  

Η έγκριση των επικαιροποιημένων στοιχείων της μελέτης εφαρμογής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η παραγγελία, η εγκατάσταση και ο προγραμματισμός προηγμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού Η/Μ και αυτοματισμών αξίας αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αιτούμεθα την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των αναγκαίων και ενδεικτικών έργων κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως τις 30/04/2020…»