Από σήμερα οι αιτήσεις για τη μετεκπαίδευση των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Από τις 25 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου, θα πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις για τα τμήματα της σχολής Μετεκπαίδευσης Ρόδου.

Σε ενημερωτική ανακοίνωσή του το σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την από 24 Οκτωβρίου προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για τη σχόλη Μετεκπαίδευσης  Ρόδου προκηρύσσονται τα παρακάτω τμήματα:  
1. Τμήμα Επισιτισμού x 2
2. Τμήμα Υπηρεσίας Υποδοχής x 1

Τα ως άνω τμήματα είναι πρωινά και οι Μετεκπαιδευόμενοι θα είναι από 10 έως 20 άτομα ανά τμήμα. 

Προϋποθέσεις Φοίτησης
Οι απασχολούμενοι θα πρέπει: 
α. Να είναι Έλληνες Υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα
β. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια, (ανεξάρτητα σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί) ή από 100 ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος την τελευταία τριετία (σύνολο ενσήμων: 300), ως εξής:
• 25-10-2016 – 24-10-2017
• 25-10-2017 – 24-10-2018
• 25-10-2018 – 24-10-2019
σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν:

Επισιτισμός
- Εστίαρχος (Maitre)
- Υπομαίτρ (Sous-Maitre)
- Αρχισερβιτόρος (Captain)
- Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)
- Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
- Βοηθός Σερβιτόρου
- Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
- Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας)
- Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν

Υπηρεσία Υποδοχής
- Υπάλληλος Υποδοχής
- Βοηθοί Υποδοχής
- Υπάλληλος τήρησης λογαριασμών πελατών
- Αποθηκάριος
- Θυρωρός, Θυρωρός Β’, Βοηθός Θυρωρού, Νυκτοθυρωρός
- Εξωτερικός Θυρωρός (Dorman)
- Τηλεφωνητής/Τηλεφωνήτρια
- Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστών χώρων
- Γκρουμ

γ. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση να είναι τουλάχιστον
• Κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού) για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.
• Κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980.

δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1964 και μετά.

ε. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.

ζ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Τρόπος επιλογής υποψήφιων – μοριοδότηση
Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:

Διευκρίνιση: Για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας υπολογίζονται από 24/10/2019 και προς τα πίσω δηλαδή για το διάστημα πέραν της απαραίτητης τριετίας λαμβάνονται τα έτη 25/10/2015 - 24/10/2016, 25/10/2014 – 24/10/2019 κ.ο.κ

Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να την αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή, στο ΙΕΚ Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξάνδρου Διάκου 1, Τ.Θ.456, Τ.Κ.85 100, από την Παρασκευή 25.10.2019 έως και την Παρασκευή 01.11.2019, από τις 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. εργάσιμες ημέρες. 

α.  Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
Το έντυπο της αίτηση μπορείτε να βρείτε ή στο ΙΕΚ Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξάνδρου Διάκου 1, Τ.Θ.456, Τ.Κ.85 100 ή στο Σωματείο μας ή   σε ηλεκτρονική μορφή στο www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να  δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή πιστοποιητικού γέννησης.

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
• Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.
• Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ.739/1980.
Απόφοιτοι Γυμνασίου (μέχρι το 1980) και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσκομίσουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να μοριοδοτηθούν αναλόγως.

δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα.
Σημείωση: Υποψήφιοι που συμπληρώνουν (οριακά) τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων στις 24/10/2019 (οπότε δεν έχουν αποσταλεί τα ένσημα τους στο ΙΚΑ), υποβάλλουν επιπλέον μαζί με την αίτηση α) βεβαίωση εργοδότη (για ΙΚΑ) αναφορικά με το διάστημα παροχής απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό ειδικότητας και β) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ένσημα των μηνών που υπολείπονται (π.χ. 7ος-8ος-9ος-10ος) θα προσκομιστούν συμπληρωματικά όταν θα υποβληθούν οι σχετικές Α.Π.Δ. και πάντως το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

ε. Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

ζ. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής) για την απαλλαγή από τη διδασκαλία.
Κατά περίπτωση η απαλλαγή διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας αφορά τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Βρεφοκομία και της Γαλλικής γλώσσας τις ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη και Ζαχαροπλαστική Τέχνη. 
Για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου και επίσημη μετάφραση αυτού. 

στ. Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. στην περιπτωση που ο υποψήφιος είναι άνεργος η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

η. Φωτοαντίγραφο (ευκρινές) Πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο (Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 32, τηλ. κέντρο 2313−331500/ Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313- 331540-2) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 541 24, τηλ. 2310-997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84, τηλ. 210-7277671-2). Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

θ. Βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, Τελ. 210-3442263) ή των κατά τόπο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προκειμένου περί τίτλων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 142 34, τηλ. 210-2709000). 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  στα τηλέφωνα:
Σχολή Μετεκπαίδευσης Ρόδου: 
2241074445-6 , 09:00 έως 14:30
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
Ρόδου: 2241032220, 
09:00 έως 16:00