Η υγειονομική επιτροπή  της Καλύμνου

Συγκροτήθηκε με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Καλύμνου.

Η σύνθεσή της έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Βούης Βασίλειος, Διευθυντής Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», με αναπληρωτή τον Μαγκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Παθολογίας του ίδιου Νοσοκομείου.
Μέλη: α) Ζαΐρης Παύλος, Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» με αναπληρωτή τον Κλωνάρη Παντελεήμονα, Διευθυντή Γενικής Χειρουργικής του ίδιου Νοσοκομείου.
β) Λυσίκατος Μιχαήλ, Διευθυντής Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», με αναπληρωτή τον Σαουλίδη Δημήτριο, Συντονιστή Διευθυντή Αναισθησιολογίας, του ίδιου Νοσοκομείου.
Γραμματέας: Μαμουζέλλου Υπαπαντή, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», με αναπληρωτή τον Βαγιανό Σωτήριο, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, υπάλληλο του ίδιου νοσοκομείου.

Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» και χωρική αρμοδιότητα αυτής θα είναι τα νησιά Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Ψέριμος και Τέλενδος.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων καθώς και τις ειδικές περί του θέματος διατάξεις.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά σε μέρες και ώρες που θα ορισθούν από τον Πρόεδρό της, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρχουν αντικειμενικές αυξημένες και έκτακτες ανάγκες

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει 01-01-2020 και λήγει 31-12-2021.