Συνεχίζονται οι αναχωρήσεις εργατών για τα ανθρακωρυχεία του Βελγίου

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Μεθαύριον την 7ην πρωϊνήν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος δια του σκάφους του ΘΟΑ αναχωρεί εις Καστελλόριζον, προκειμένου να ρυθμίση διαφόρους λεπτομερείας σχετικώς με την λειτουργίαν των Τεχνικών Σχολών, τα έργα παραμεθορίων περιοχών και να εξετάση διάφορα ζητήματα της νήσου.
Ο κ. Ρεμπάκος θα επανέλθη εις Ρόδον την Τρίτην.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ “ΝΗΡΕΩΣ”
ΑΘΗΝΑΙ, 26. Το Υπουργείον Εργασίας επεσκέφθη ο Δήμαρχος Ρόδου και εζήτησε την οικονομικήν ενίσχυσιν της εν Ρόδω λειτουργούσης Δημοτικής Τεχνικής Σχολής “Νηρεύς”, εις την οποίαν φοιτούν 400 μαθηταί, κατά πλειοψηφίαν εργατόπαιδες. Ο κ. Υπουργός υπεσχέθη ότι θα παράσχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν δια την εξυπηρέτησιν των σκοπών της Σχολής.

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Υπό του υπουργείου Παιδείας εχορηγήθησαν διάφορα αθλητικά είδη εις το Βενετόκλειον Γυμνάσιον Ρόδου, εις την Επιθεώρησιν Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Α’ Περιφερείας και εις το Γυμνάσιον Καρπάθου.

ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΝ
Πληροφορούμεθα ότι υπό του ΕΟΤ προσεκλήθησαν εις Αθήνας και θα έλθουν εν συνεχεία εις Ρόδον μεμοιωμένοι ή κατά μικρούς ομίλους, 25 ξένοι δημοσιογράφοι, προκειμένου να λάβουν στοιχεία δια τουριστικήν διαφήμισιν. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο πρώτος δημοσιογράφος θα αφιχθή την Κυριακήν, ούτος δε είναι ο διευθυντής της Ελβετικής εφημερίδος Ζουρνάλ ντε Ζενέβ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑ Τ’ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ
Ως ανεκοινώθη κατά την διάρκειαν του λήξαντος μηνός ανεχώρησαν εκ Ρόδου δια τα ανθρακωρυχεία Βελγίου 15 νέοι εργάται. Κατά σχετικάς πληροφορίας, παρά τα δυστυχήματα, το ενδιαφέρον των εργατών παραμένει αμείωτον.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Δ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΣ Ο κ. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ
Ως πληροφορούμεθα, εντός του προσεχούς διμήνου θα διεξαχθούν εκλογαί προς ανάδειξιν νέου Διοικ. Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, μεταξύ των υποψηφίων φέρεται και ο κ. Αριστείδης Ζουρούδης όστις μάλιστα θεωρείται ως επικρατέστερος.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις)- Υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος επραγματοποιήθησαν δια πρώτην φοράν εις την νήσον μας κατασκηνώσεις δι’ αγόρια και κορίτσια ταύτης. Την πράξιν αυτήν ενίσχυσε συμβολικώς τόσον η Μονή μας δι’ ενός ελαχίστου χρηματικού ποσού, όσον και ο Δήμος μας, διαθέσας τας επί κεφαλής των εν λόγω κατασκηνώσεων διευθυνούσας δημοδιδασκαλίσσας δεσποινίδας Μ. Θεοδωρίοδυ και Ευαγ. Καλογιάννη, την μεν πρώτη εκ Κάμπον, την δε δευτέραν εις Γροίκου. Εις Κάμπο φιλοξενήθησαν περί τα 2 κορίτσια επί έαν 15θήμερον. Εις του Γροίκου τα 15 χρόνια δι’ ίσον χρονικόν διάστημα.