Σήμερα θα πραγματοποιηθεί  η γενική συνέλευση της ΔΕΡΜΑΕ

Σήμερα, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΔΕΡΜΑΕ. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου στη γ.σ. ορίστηκε ο Δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της γ.σ.  είναι τα παρακάτω:
-Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

-Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.

-Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αυτών για την τρέχουσα χρήση.

-Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και έγκριση αμοιβής τους για την κλειόμενη χρήση.

-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα, στη γ.σ., αναμένεται να εγκριθούν η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελεγκτή και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Στην έκθεση διαχείρισης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων:
-Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 2.243.202,29 ευρώ έναντι 1.808.823,34 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Επίσης, τα μικτά κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν στην κλειόμενη χρήση 525.441,28 ευρώ έναντι 320.684,83 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η αλματώδης αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 24,01% καθώς και η αλματώδης αύξηση του μικτού κέρδους σε ποσοστό 63,85% οφείλεται στις συνεχείς προσπάθειες της διοίκησης και στην αυστηρή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι στην κλειόμενη χρήση δεν περιλαμβάνονται έσοδα από εκμεταλλεύσεις παραλιών ύψους περίπου 961.000 ευρώ καθώς η επιχείρηση δεν είχε αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με αποφάσεις του Δήμου Ρόδου.

Αναφέρεται, ακόμη, και η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον σκοπό της με την προσθήκη ενεργειών για την προώθηση της Ρόδου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος 2021.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας και ελλείψει σημαντικού εσόδου από εκμεταλλεύσεις παραλιών, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης σε συνδυασμό με έξοδα που διενεργήθηκαν με σκοπό των προώθηση των δραστηριοτήτων και τους σκοπού της επιχείρησης, τα οποία ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ, είναι ικανοποιητικά.

Όσο αφορά στην οικονομική θέση της εταιρείας, αναφέρεται ότι «η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεων».

Σχετικά με την προβλεπόμενη πορεία της αναφέρεται: «Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, παρά την οικονομική κρίση η οποία ελπίζουμε να μην μας επηρεάσει για ακόμη μία χρονιά».

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η  έκθεση διαχείρισης, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η  του τρέχοντος μηνός.

Από τα μέλη του Δ.Σ. ο κ. Θωμάγγελος Μιχαλάκης ψήφισε «παρών» τόσο ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης όσο και ως προς τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης με την αιτιολογία ότι, πρώτον, σ’ αυτήν όπως και στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας δεν απεικονίζεται η εικόνα των επιμέρους υποκαταστημάτων της, δεύτερον, οι δαπάνες που έκανε η εταιρεία για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης από το Δήμο, δεν θα έπρεπε να καταχωρηθούν ως επενδύσεις αλλά αποκλειστικά ως έξοδα και, τρίτον, η οποιαδήποτε πρόβλεψη για τους φορολογικούς ελέγχους των δύο τελευταίων ετών που δεν είχαν διενεργηθεί από την εταιρεία.

Επίσης, το μέλος του Δ.Σ., επικεφαλής της παράταξης ΡΟΠΟΑΝ, κ. Γιώργος Υψηλά­ντης, ψήφισε «παρών» μόνο ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης με την αιτιολογία ότι η επιλεγείσα διατύπωση στο περιγραφικό σκέλος της έκθεσης σε σχέση με τα αποτελέσματα της διαχείρισης, στην οποία αυτή αναφέρεται, είναι παραπλανητική μιας και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης είναι αρνητικό σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του έτους 2014.

Επίσης τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η εταιρία για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, κακώς αναλήφθηκαν μόνο από αυτήν ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη συμμετοχή και άλλων φορέων του Δήμου Ρόδου και, τρίτον, θεώρησε αμφίβολη την εκτίμηση για επίτευξη κερδοφορίας κατά την τρέχουσα χρήση, όπως υποστηρίζεται στην έκθεση.