Έρευνα από το Πολυτεχνείο για τη γέφυρα Κρεμαστής

Έρευνα στην οποία θα αποτυπωθεί η στατική επάρκεια και η σεισμική τρωτότητα της γέφυρας Κρεμαστής θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Το θέμα συζητείται στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τη Δευτέρα στη Σύρο για να δοθεί το πράσινο φως από το σώμα και να προχωρήσει η συνεργασία των δύο πλευρών.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν πρωτοποριακές μέθοδοι μετρήσεων ενώ θα προταθούν και εναλλακτικές λύσεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τα   πλέον σύγχρονα υλικά.

Το θέμα θα εισηγηθεί ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διά βίου μάθησης Άγγελος Ανανίας και η εισήγησή του περιλαμβάνει τα εξής: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου Σ.Ε.Σ. 2014-2020 δρομολογεί ενέργειες ώστε να προετοιμαστεί εγκαίρως για την υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων υποδομής για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νομών της. Στο πλαίσιο αυτό, βασική προϋπόθεση αποτελεί να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις επιλογές αλλά και για τις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών.

Συγκεκριμένα, για τη λειτουργική βελτίωση του οδικού δικτύου της νήσου Ρόδου θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της ασφαλούς διέλευσης του Κρεμαστενού ποταμού. Πρόκειται για μία περίπτωση που πρέπει να εξεταστούν οι λειτουργικές απαιτήσεις του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αξιοποίησης της υφιστάμενης γέφυρας του Κρεμαστενού ποταμού.

Επιπλέον η αξιολόγηση και η ανάλυση της τεχνοτροπίας κατασκευής της υφιστάμενης γέφυρας απαιτεί τη διενέργεια μιας σειράς εργαστηριακών δοκιμών, για τις οποίες απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισμός καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό. Καθώς το πεδίο της αξιολόγησης υφιστάμενων κατασκευών αποτελεί αντικείμενο του κατεξοχήν εξειδικευμένου Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και έχει την ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία (επίλυση με κατάλληλο λογισμικό, δειγματοληψίες, μετρήσεις μικροδονήσεων, λήψη πυρήνων, εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ) ώστε να προχωρήσει σε αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη έρευνα στο τομέα του ελέγχου στατικής επάρκειας και σεισμικής τρωτότητας της υφιστάμενης γέφυρας.

Επιπλέον, προκειμένου να αξιοποιηθεί η υποδομή με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την ανάπτυξη της περιοχής θα συντάξει συνολικό σχέδιο για τις λοιπές απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. έργα οριοθέτησης ποταμού).

Στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα πραγματοποιηθούν, πρωτοποριακές μέθοδοι μετρήσεων και πειραματικές και αναλυτικές μέθοδοι αποτίμησης, ενώ σε περίπτωση ενδεχομένων αλλά απαιτούμενων επεμβάσεων, απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία της, θα προταθούν εναλλακτικές λύσεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και υλικά.

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην υποστήριξη της Περιφερειακής Νοτίου Αιγαίου για την εκπόνηση ερευνητικού έργου δια της συνεργασίας των δύο Φορέων, που έχει στόχο να διασφαλίσει την αξιολόγηση και αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και ταυτόχρονα να δρομολογήσει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι κριτήριο θα αποτελέσει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των κατασκευών και των χρηστών τους, αλλά με τις λιγότερες ενδεχόμενες δομητικές επεμβάσεις (άρα και με το μικρότερο κατά το δυνατό κόστος).

Το Ε.Μ.Π. με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του θα συλλέξει στοιχεία,  θα καταγράψει δεδομένα, θα επεξεργαστεί τα συλλεχθέντα δεδομένα και θα αναπτύξει πρωτοπόρες επιστημονικές μεθόδους αξιολόγησης και επεμβάσεων «ευρείας εφαρμογής». Ακολούθως, σε κοινή συνεργασία οι δύο συμβαλλόμενοι θα αξιολογήσουν την εφαρμοσιμότητά τους.

Το έργο αυτό, δηλαδή το ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχου, θα υλοποιηθεί μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να δρομολογήσει με ασφάλεια τις απαιτούμενες ενέργειες για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων υποδομών της».