Απάντηση της Περιφέρειας στην ανακοίνωση της “ΣΤΗΡΙΞΙΣ”

Σειρά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ήταν χτες να προχωρήσει σε δημόσια ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση του διαγωνισμού για τη συντήρηση και λειτουργία του φράγματος Γαδουρά.

Επί της ουσίας η περιφερειακή αρχή απάντησε στην τεχνική εταιρεία ΣΤΗΡΙΞΙΣ, η οποία είχε αναφερθεί στο ιστορικό της υπόθεσης και στη δική της εμπλοκή, μετά τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος.

Η περιφερειακή αρχή υπογραμμίζει ότι οι διευκρινήσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση περιγράφουν γεγονότα και δίδονται, χωρίς κρίσεις ή αξιολογήσεις, αποκλειστικά και μόνον για να συμπληρώσουν και να διορθώσουν την ανακοίνωση της εταιρείας προκειμένου να είναι πλήρης και ακριβής ως προς τα πραγματικά περιστατικά, η πορεία του διεθνή διαγωνισμού που η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εγκαίρως προκήρυξε για την ανάθεση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος Γαδουρά προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα υδροδότησης της Ρόδου.

Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: «Με αφορμή την ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο της τεχνικής εταιρείας ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος Γαδουρά, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, οφείλει να προχωρήσει στις κάτωθι διευκρινήσεις ως προς το περιεχόμενο της ανωτέρω ανακοίνωσης:

- Η αναφορά στην ανακοίνωση της εταιρείας ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως προς την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τύχη των ενστάσεων που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, ότι δηλαδή η ένσταση της κοινοπραξίας που συμμετείχε και η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. απερρίφθη απο την Οικονομική Επιτροπή, ενώ η ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έγινε αποδεκτή, χρήζει διόρθωσης διότι η ακριβής περιγραφή είναι ότι και η ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ απερρίφθη μερικώς, αφού δεν έγινε αποδεκτή στο σύνολό της.

- Η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από πλευράς της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά οδήγησε στην έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (απόφαση Ν100/2016) με την οποία απορρίπτεται ένας εκ των λόγων της ένστασης που κατατέθηκε και με την ίδια απόφαση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση ως προς τους λοιπούς λόγους που η ανωτέρω ένσταση περιελάμβανε.

-Η κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για λόγους που η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δεν μπορεί να γνωρίζει, παραιτήθηκε της δικής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύο ημέρες πριν την ημερομηνία που είχε προσδιορισθεί ως δικάσιμος, μετά την κατάθεση και αίτησης επίσπευσης της σχετικής συζήτησης από πλευράς της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

-Ο χρόνος δικαστικής εμπλοκής του σχετικού διαγωνισμού, άρχεται της άσκησης του πρώτου ένδικου μέσου απο πλευράς της κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε και η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. την  8η Νοεμβρίου 2016, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, και περατώνεται με την παραίτηση της ίδιας κοινοπραξίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την 4η Απριλίου 2017, δηλαδή μετά την παρέλευση 5 μηνών.

- Η απόφαση του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφερόμενη συγκεκριμένα στην κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε και η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αποφαίνεται ότι: Η 616/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά το μέρος με το οποίο αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της κοινοπραξίας από το διαγωνισμό είναι ΝΟΜΙΜΗ’’.

Οι ανωτέρω διευκρινήσεις περιγράφουν γεγονότα και δίδονται, χωρίς κρίσεις ή αξιολογήσεις, αποκλειστικά και μόνον για να συμπληρώσουν και να διορθώσουν την ανακοίνωση της εταιρείας ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προκειμένου να είναι πλήρης και ακριβής ως προς τα πραγματικά περιστατικά, η πορεία του διεθνή διαγωνισμού που η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εγκαίρως προκήρυξε για την ανάθεση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος Γαδουρά προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα υδροδότησης της Ρόδου».