Η προτομή του πρώτου διοικητή της Δωδεκανήσου Π. Ιωαννίδη

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Αύριον το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου, μεταξύ άλλων θα συζητήση και θα λάβη απόφασιν, δια την αγοράν και τοποθέτησιν της προτομής του πρώτου Γενικού Διοικητού Δωδεκανήσου Π. Ιωαννίδη, εις δημοτικόν χώρον.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ
Η προτομή του ναυάρχου κ. Περ. Ιωαννίδη, εφιλοτεχνήθη από τον γλύπτην κ. Μιχ. Τηλιακόν. Αύτη υπάρχει σκέψις να τοποθετηθή εις την όπισθεν του Διοικητηρίου ομώνυμον πλατείαν, εκεί όπου ευρίσκεται σήμερον το ορειχάλκινο ελάφι. Το τελευταίον τούτο γίνεται σκέψις να επανατοποθετηθή εις τον στύλον της εισόδου του παλαιού λιμένος, αντί δε της λύκαινας εις τον έναντι λιμενοβραχίονα να τοποθετηθή η ελαφίνα, που κοσμεί σήμερον το γραφείον του Νομάρχου. Η προτομή του ναυάρχου Ιωαννίδη θα αποκαλυφθή την 31 Μαρτίου 1958 εν επισήμω τελετή επί τη συμπληρώσει της πρώτης δεκαετίας από της παραδόσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα.

3,3% ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Εκ των επισήμων στατιστικών στοιχείων άτινα εχορηγήθησαν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας παρακολουθήσεως της κινήσεως ανεργίας ήτοι του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου προκύπτει ότι η παραμένουσα άνεργος εργατική δύναμις περιφερείας Ρόδου ανέρχεται εις 350 εξ ων 211 άρρενες και 139 θήλεις.
Ως γνωστόν, οι εργαζόμενοι συνεχώς ή εποχιακώς ανέρχονται εις 10.000.

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΥ 6ου ΣΤΟΛΟΥ
Σήμερον την 6ην πρωινήν, ο Ναύαρχος Μπράουν, Αρχηγός του  Έκτου Αμερικανικού Στόλου, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος, ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος και ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου κ. Γελαδάκης συνοδευόμενοι υπό 11 ανωτέρων αμερικανών αξιωματικών, θα αναχωρήσουν επιβαίνοντες αμερικανικού αντιτορπιλλικού, δι’ επίσκεψιν εις Πάτμον. Εις Πάτμον, ο Ναύαρχος Μπράουν, οι αμερικανοί αξιωματικοί και οι Έλληνες επίσημοι, θα επισκεφθούν την Ιεράν Μονήν του Αγίου Ιωάννου, το Σπήλαιον της Αποκαλύψεως και την αίθουσαν των θρησκευτικών κειμηλίων. Κατά πληροφορίας, εκ Πάτμου, ο λαός της νήσου προετοιμάζει ενθουσιώδη υποδοχήν εις τους ξένους επισκέπτας. Το φέρον τους επισήμως αντιτορπιλλικόν, θα αναχωρήση εκ Πάτμου την 7ην εσπερινήν επιστρέφον εις Ρόδον.

118 ΤΟΝΝΟΙ ΣΠΟΓΓΩΝ ΗΛΙΕΥΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ 1956
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις)- Η σπογγαλιεία κατά την περίοδον του 1955 απέδωκεν εν συνόλω 118 τόννους σπόγγων περίπου εξ ων 52.392 χιλιόγραμμα προέρχονται εκ των ελληνικών υδάτων και 65.369 χιλιόγραμμα εκ των υδάτων της Κυρηναϊκής και Τριπολίτιδος. Αι επιτευχθείσαι τινά ήσαν ικανοποιητικαί, οι δε χορηγηθείσαι κατά το 1955 χρηματοδοτήσεις τη εγγυήσει του Δημοσίου ανήλθον εις 22.000.000 δραχμών περίπου. Αι σημειωθείσαι κατά την εν λόγω περίοδον περιπτώσεις παθητικών επιχειρήσεων ήσαν λίαν περιωρισμέναι.

ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΖΗΜΙΑΣ
Προχθές και περί ώραν 11.30 το υπ’ αριθ. 82.477 φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Μουσταφά Κουβαρδάκη του Χασάν κατοίκου Ρόδου, λόγω υπερβολικής ταχύτητος προσέκρουσεν επί του αντιθέτως κινουμένου υπ’ αριθ. 82.090 φορτηγού αυτοκινήτου, οδηγουμένου υπό του Σωτηράκη Σάββα του Κυριάκου, κατοίκου Καλυθιών Ρόδου, με αποτέλεσμα να υποστούν τα οχήματα το μεν πρώτον ζημίαν 5.000 δρχ. το δε δεύτερον 1.500. Εκ των επιβαινόνων ουδείς έπαθε κάτι. Υπό του Σταθμού Αφάντου, ενεργούνται τα δέοντα.