«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Του Ιάκωβου Γρύλλη

Tο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα έχει πλέον προκηρυχθεί. Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων σημείων του αλλά και τι θα πρέπει να προσεχθεί από όσους σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με την υποβολή επενδυτικού σχεδίου.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατηγορία Α

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 7.11.2017 (ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών) και μετά και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ του παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης.

Κατηγορία Β
Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί μέχρι 7.11.2017 και για τις οποίες θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της αναλυτικής πρόσκλησης, 
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). 
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. 
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Σημειώνεται ότι υφιστάμενη επιχείρηση με οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ΔΕΝ είναι επιλέξιμη. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ξενοδοχείακατάταξης σε κατηγορία 3* (τριών αστέρων) με Δυναμικότητα από 10 έως  50  κλίνες
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (π.δ. 33/1979)
3. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες  με Ελάχιστο Αριθμό κατοικιών: Τρεις (3) 
4. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα με κατάταξη  κατηγορίας 3 κλειδιά και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα τις 10 κλίνες 
5. Τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
6. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
7. Ναυλομεσιτικά γραφεία για την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
8. Δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού (Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, θεματικά πάρκα κλπ)

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των 16 μηνών. Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης, κλπ.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ (Ενδεικτικά) 
ΔΑΠΑΝΕΣ    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις 
και Περιβάλλων χώρος    80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- 
Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 
Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος    100%
3. Πιστοποίηση συστημάτων     Έως 3.000€        
διασφάλισης ποιότητας,     ανά πιστοποιητικό    
περιβαλλοντικής διαχείρισης    και μέχρι 12.000€
4. Προβολή – Προώθηση - 
Συμμετοχή σε Εκθέσεις    μέχρι 15.000€
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών
Μηχανικού και υπηρεσιών 
Φοροτεχνικού και Νομικού 
Συμβούλου    μέχρι 40.000 €
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες 
Λογισμικού    μέχρι 10.000 €
7. Μεταφορικά μέσα    μέχρι25.000€
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση 
υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου    μέχρι 4.000 €

Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1), (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού 25.000,00 € έως 400.000,00 €.Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% και κατά μέγιστο στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού 0,2 ΕΜΕ minimum. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 30 μήνες από την ημερομηνία ένταξης. Η καταβολή της ενίσχυσης  υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί σε 3 στάδια. Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του προγράμματος για το σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται μόλις σε 15.000.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από 18/12/2017 έως 28/03/2018.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν: την κατάσταση των εταίρων / μετόχων (βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 65%) και το επενδυτικό σχέδιο (βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 35%)
Πιο αναλυτικά ακολουθούν, τα κριτήρια και η βαθμολογία αυτών:
- Εμπειρία εταίρων-μετόχων (13/100),  αξιολογείται η επαγγελματική εμπειρία στον τουρισμό και η γενική επαγγελματική εμπειρία
- Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου (52/100), αξιολογείται η δυνατότητα και ο τρόπος κάλυψης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής  για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
- Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου  (24,5/100) , εξετάζεται η σαφήνεια και η πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου,  η ωριμότητα και η ύπαρξη  των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων , ο σκοπός του επενδυτικού σχεδίου και οι παραγόμενες υπηρεσίες, η ρεαλιστικότητα  του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού 
- Προβλέψεις εσόδων-εξόδων της επιχείρησης (10,5/100) , εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης για πέντε έτη.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σκοπιμότητα υλοποίησης και ολοκληρωμένος σχεδιασμός του επενδυτικού σχεδίου.
Το ενδιαφέρον που υπάρχει για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εντυπωσιακά υψηλό, σε αυτό προφανώς συμβάλλουν τόσο οι  καλές επιδόσεις του τουρισμού  τα τελευταία έτη, όσο και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση  για διαμονή σε μικρού μεγέθους τουριστικές μονάδες που παρέχουν υψηλού επιπέδου υποδομές και  ιδιωτικότητα. 

Ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητο πριν κανείς προχωρήσει σε υποβολή επενδυτικού σχεδίου να έχει κατανοήσει  ότι το ζητούμενο δεν είναι να "πάρει επιδότηση" αλλά να δημιουργήσει μία επιχείρηση που θα είναι βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογηθούν με προσοχή  οι προοπτικές για την προτεινόμενη  επένδυση και να εξεταστούν μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, τις αδειοδοτήσεις που θα απαιτηθούν, τη νομική μορφή που θα αποκτήσει η εταιρεία και το κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Συνεργασία μεταξύ δυνητικού δικαιούχου, μηχανικού, φοροτεχνικού, συμβούλου 
Η στενή συνεργασία μεταξύ του άμεσα ενδιαφερόμενου, του μηχανικού που θα αναλάβει την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης  του έργου, του φοροτεχνικού-λογιστή, με τον Σύμβουλο που έχει την ευθύνη για  το επενδυτικό σχέδιο,  είναι απόλυτα επιβεβλημένη και  τον άρτιο σχεδιασμό του. 
-Ο μηχανικός θα πρέπει να διερευνήσει εκ των προτέρων όλα τα θέματα που αφορούν την δυνατότητα έκδοσης της οικοδομικής άδειας του έργου αλλά  και την μελλοντική δυνατότητα αδειοδότησης από τον ΕΟΤ της επένδυσης,  που απαιτείται  για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνταχθεί  ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός προκειμένου να γνωρίζει ο δυνητικός δικαιούχος πως θα μπορεί να κινηθεί με βάση τις οικονομικές δυνατότητές του.

- Λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των απαιτήσεων του οδηγού του προγράμματος η συντριπτική πλειοψηφία των αιτούμενων προτάσεων θα προβλέπουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τον φοροτεχνικό, προκειμένου αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι να αποφασιστεί ποια θα είναι τελικά η  νομική μορφή που θα επιλεγεί.

Τέλος, επειδή έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο  της εμφάνισης  ειδημόνων την τελευταία περίοδο  που επικαλούνται "υψηλές διασυνδέσεις" και υπόσχονται "σίγουρη έγκριση" για όσους συνεργαστούν μαζί τους , να ληφθεί υπόψη ότι η αξιολόγηση γίνεται από ανεξάρτητο μητρώο αξιολογητών που η επιλογή τους γίνεται ηλεκτρονικά και με τυχαίο τρόπο. Φρόνιμο θα ήταν λοιπόν να αποφευχθούν τέτοιου τύπου συνεργασίες, οι πιθανότητες για έγκριση αυξάνονται με μεθοδική και συστηματική προετοιμασία την επόμενη περίοδο, μέχρι δηλαδή την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος στις  28 Μαρτίου 2018.

Ο Ιάκωβος Γρύλλης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και ομόρρυθμος εταίρος -διαχειριστής της εταιρείας συμβούλων Εξέλιξις. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ είναι μια δυναμική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία λειτουργεί από το 2001 με έδρα τη Ρόδο και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εκπόνηση μελετών και υποστήριξη υλοποίησης έργων στα πλαίσια προγραμμάτων επιδότησης , έχοντας υποστηρίξει επιτυχώς περισσότερα από 800 επενδυτικά έργα. Στην εταιρεία απασχολούνται  μόνιμα 8 στελέχη. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ εστιάζοντας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών της.