Τα ονόματα των 12 κληρωθέντων δικαιούχων για τις εργατικές κατοικίες στη Ρόδο

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΘΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΑΘΗΝΑΙ, 21.
Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων κ. Ράλλη, δια την κατακύρωσιν της εργολαβίας του λιμενοβραχίονος Καρπάθου.

Η δημοπρασία κατεκυρώθη εις τον εργολάβον κ. Μοντεσάντον, όστις εν συνεργασία μετά του Ροδίου εργολάβου κ. Αγαπητίδη, αναλαμβάνει την εκτέλεσιν του έργου κατασκευής προβλήτος μήκους 104 μέτρων.
Το σχετικόν κατακυρωτικόν έγγραφον διεβιβάσθη ήδη προς την Λιμενικήν Επιτροπήν Δωδεκανήσου δια να προβή εις την υπογραφήν συμφωνητικού μετά του εργολάβου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, τον προσεχή μήνα Δεκέμβριον ο Υπουργός κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή την Κάρπαθον μετά των βουλευτών κ.κ. Χαρίτου και Ζερβού και του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, προς κατάθεσιν του θεμελίου λίθου του έργου.

Επιστολαί
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

«Αγαπητή Ροδιακή»
Πολλοί αθληταί και φίλο του “Κλεάνθους” Παραδεισίου, εκφράζουν το παράπονον ότι, ενώ η Νομαρχία διέθεσε διάφορα ποσά δι’ οικονομικήν ενίσχυσιν των Σωματείων παρέλειψε να διαθέση ανάλογο ποσό και προς τον “Κλεάνθη”.

Μήπως πρόκειται να γίνουν και νέαι κατανομαί οικονομικών ενισχύσεων; Νομίζω ότι θα ήτο καλόν να συμπεριληφθή τότε και το τόσον φιλοπρόοδον σωματείον.

Μετά τιμής
Κ. Μαστρογιαννάκης

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 12 ΚΛΗΡΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εις το Εργατικόν Κέντρον Ρόδου ελήφθη τηλεγράφημα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δια του οποίου γνωστοποιείται ότι κατά την κλήρωσιν προς ανάδειξιν των τυχηρών εργατοϋπαλλήλων, οι οποίοι θα λάβουν Εργατικάς κατοικίας εκ των 12 ανεγειρομένων εις Ρόδον, ηυνοήθησαν οι εξής:
Αντωνόγλου Γεώργιος, Κρητικός Ηλίας, Πιλάτου Σεβαστή, Πουλιού Σταυρονίκη, Αρτίκης Παναγιώτης, Παπανικολάου Ελευθέριος, Σαράντης Δημήτριος, Βενετούλης Ευάγγελος, Γουμαράς Ραφαήλ, Πικραμένος Σίμος, Λάπρος Νικήτας και Φραντζής Ιωάννης. Ως επιλαχόντες εκληρώθησαν οι Καμπούρης Εμμανουήλ, Ψαρρός Γεώργιος, Μανίκαρος Ηλίας και Λεβάκης Μιχαήλ.

ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΟΔΟΣ ΣΥΜΗΣ-ΠΕΔΙ
Το συνελθόν χθες Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου, μεταξύ άλλων, απεφάσισε και επρογραμμάτισε, την κατά το 1958 εκτέλεσιν των εργασιών κατασκευής της οδού Σύμης-Πέδι.

ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ  ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧ/ΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Καθ’ α πληροφορούμεθα υπό του Δ. Συμβουλίου της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων θα μετακληθή καθηγητής ξένων γλωσσών εις Ρόδον δια διδασκαλίας εις τας οποίας θα φοιτούν άπαντες οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου. Τα εν λόω μαθήματα θα λαμβάνουν χώραν εις τας αιθούσας του Εργατικού Κέντρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Συνήλθε χθες εις συνεδρίασιν η Επιτροπή της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και εξήτασε διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός της.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ
Ανεχώρησε δι’ Ευρώπην ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Παντελής Κωσταρίδης, δι’ εμπορικάς υποθέσεις.
 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ
Χθες την πρωΐαν επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, ετελέσθη εις τον ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν λειτουργία, χοροστατούντος του Πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως κ. Αλεξάνδρου. Μετά την λειτουργίαν, εγένετο περιφορά της εικόνος της Θεοτόκου εις το προαύλιον του ιερού ναού, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Εις την εορτήν παρέστησαν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, εκπρόσωποι των αρχών και πλήθη κόσμου.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ
Ως εγνώσθη υπό του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας θα αποσταλούν εις τας νήσους ποσότητες τροφίμων της ΚΕΑΡ δια τους εκεί απόρους. Εις Ρόδον θα αρχίση η διανομή των τροφίμων την προσεχή Δευτέραν.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, ήρχισαν εις την κοινότητα Οθος αι εργασίαι εγκαταστάσεως των σωληνώσεων του εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως αυτής. Κατά σχετικούς υπολογισμούς το έργον αποπερούται συντόμως ούτω δε τακτοποιείται το θέμα της υδρεύσεως της κοινότητος Οθους. Εξ άλλου εγνώσθη ότι το έργον υδρεύσεως της κοινότητος Πυλών Καρπάθου, θα έχη αποπερατωθή εντός του χειμώνος.