ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 2003ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΚΛΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Την επέκτασιν των κλάδων της Σχολής τεχνικής μαθητείας Ρόδου, επρότεινε προς το Υπουργείον εργασίας η διοικούσαν επιτροπή της Σχολής. Δια του εγγράφου της διοικούσης επιτροπής προτείνεται όπως εκτός των λειτουργούντων ήδη τμημάτων μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών, ιδρυθούν και τμήματα ραπτεργατών και υποδηματεργατών. Ως γνωστόν, ο θεσμός των Σχολών μαθητείας εγένετο δεκτός με ικανοποίησιν από τους επαγγελματοβιοτέχνας Ρόδου, δεδομένου ότι προσλαμβάνουν ειδικευομένους νέους εις τας εργασίας των οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα εις τας εν λόγω σχολάς.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΔΙ’ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

Πάτμος (του ανταποκριτού μας). Από της παρελθούσης εβδομάδος ήρχισεν εβδομαδιαίας προσεγγίσεις κατά την κάθοδον εκ Πειραιώς μέσω Πάρου-Νάξου και κατά την άνοδον εκ Ρόδου το επιβατηγόν “Κυκλάδες”. Η επακολουθούσα ευθύς την επομένην προσέγγισην του συμβατικού πλοίου της γραμμής, εταιρίας θηραϊκής, θα επιτρέπη εις τους έχοντας ανάγκην ταχείας μεταβάσεως και επιστροφής ταξιδιώτας την μετά διήμερον επιστροφήν των αντί του οκταημέρου ως συνέβαινε μέχρι τούδε. Επίτευγμα και τούτο του κ. Υπουργού της Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ 500.000
ΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου το Διοικητικόν Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου και εξήτασε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του.
Μεταξύ άλλων, ενέκρινε την διάθεσιν 200.000 δραχμών δια την συνέχισιν των εργασιών της οδού Ποθαίας Βαθέος Καλύμνου 200.000 δραχμών δια την συνέχισιν των εργασιών της πόλεως Κω προς Θερμοπηγάς Αγίου Φωκά και 150.000 δραχμών συμπληρωματικώς δια την συνέχισιν των εργασιών της οδού Πυλών-Μεσοχωρίου Καρπάθου.

ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ
Δια της υπ’ αριθμόν 26 Αγορανομικής διατάξεως της 11ης Δεκεμβρίου καθορίζονται αι τιμαί πωλήσεως ιχθύων εις την νήσον Ρόδον. Ούτω οι ιχθείς αι ομάδος θα πωλούνται επί τιμολογίω. Οι ιχθείς β’ κατηγορίαν θα πωλούνται από 19,50 μέχρι 14,50 κατά κιλόν, πλην των μεγάλων καλαμαρίων που θα πωλούνται προς 14 δραχμάς, γ’ κατηγορίας προς 12,50 δραχμάς κατά κιλόν, πλην των κολιών και σαφριδίων που θα πωλούνται προς 11 δραχμάς, δ’ κατηγορίας προς 10 δραχμάς κατά κιλόν, ε’ κατηγορίας από 8,50 μέχρι 9 δραχμάς κατά κιλόν, στ’ κατηγορίας προς 6,50 δραχμάς κατά κιλόν. Αι τιμαί δύνανται να προσαυξάνωνται κατά 50 λεπτά εις τας κοινότητας, εφ’ όσον οι ιχθείς μεταφέρονται εκ της πόλεως Ρόδου, προς κάλυψιν των μεταφορικών.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Χθες την πρωΐαν οι μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου επραγματοποίησαν διδακτικήν εκδρομήν εις το “Αρχαίον Στάδιον”.
Επίσης εις την αυτήν τοποθεσίαν εξέδραμον και οι μαθηταί της Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Ρόδου.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Χθες την 3ην απογευματινήν ανεχώρησεν αεροπορικώς δι’ Αθήνας η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων δια την προώθησιν διαφόρων Δωδεκανησιακών Εκκλησιαστικών ζητημάτων.

ΔΕΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΗΣΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας χθες απεστάλησαν εις τας νήσους ποσότητες δεμάτων της ΚΕΑΡ δια την διανομήν αυτών εις τους απόρους λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

ΦΟΡΤΙΑ ΣΦΑΓΙΩΝ
Χθες δια των μότορ σιπ της γραμμής εισήχθησαν εκ Χίου 6 τόννοι σφάγια και εκ Καστελλορίζου 80 βοοειδή προς σφαγήν δια τας ανάγκας των κατοίκων.