Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ και εισόδημα αλληλεγγύης. Ποιοί το δικαιούνται

Γράφει ο Γεώργιος Δ. Νιμορακιωτάκης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
gnimos@gmail.com

Δύο οικονομικά βοηθήματα για τους οικονομικά ασθενέστερους είναι ήδη σε ισχύ. 1) Το Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ενός νοικοκυριού. Το εγγυημένο ποσό ορίζεται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό σε 200 ευρώ ανά μήνα και για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος το ποσό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα.  Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος του νοικοκυριού το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση που κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της αίτησης υπάρχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, αυτά προσμετρούνται για τον υπολογισμό του κοινωνικού εισοδήματος.

Τα εισοδήματα εμφανίζονται αυτόματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης και για τυχόν αστοχίες από τη διασταύρωση των στοιχείων οι αιτούντες καλούνται να τα διορθώσουν. Κατόπιν  προκύπτει το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους αφού έχουν συμπληρώσει και οριστικοποιήσει την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα keaprogram.gr .

Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και κριτήρια ακίνητης και κινητής περιουσίας. Έτσι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό η συνολική φορολογητέα ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 90.000 ευρώ. Για κάθε πρόσθετο μέλος το ποσό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Επίσης η αντικειμενική δαπάνη των Ι.Χ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ. Τέλος οι καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα πρέπει να είναι μέχρι 14.400 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ό

πως είναι φυσικό δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, έχουν πλήρωμα σκαφών αναψυχής, δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και λοιπού προσωπικού (οικιακοί βοηθοί, οδηγοί κτλ). Είναι σημαντικό ότι μετά την ένταξη στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι ωφελούνται και από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

2) Στη πρώτη κατηγορία του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ εντάσσονται οι δικαιούχοι εισοδήματος αλληλεγγύης που αναφέραμε παραπάνω. Η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 75 ευρώ/MWh και υπάρχει απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής και μεταφοράς. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες νοικοκυριών βάση εισοδήματος. Για ένα άτομο το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή δύο ενήλικοι 13.500 ευρώ. Μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι και 1 ανήλικος 15.750 ευρώ. Μονογονεϊκή +3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι 18.000 ευρώ. Μονογονεϊκή + 4ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος 24.750 ευρώ. Μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι 27.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο 2.250 ευρώ.

Επίσης η φορολογητέα ακίνητη περιουσία (βάση του τελευταίου ΕΝ.Φ.Ι.Α.) πρέπει να είναι μέχρι 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και με ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ. Τέλος τα μέλη του νοικοκυριού δεν πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, να μην δηλώνουν δαπάνες πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, οικιακών βοηθών, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Για νοικοκυριά που στη σύνθεση τους περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή χρίζουν μηχανικής υποστήριξης με ιατρικές συσκευές κατ΄ οίκον, τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής αναπροσαρμόζονται. Στη δεύτερη κατηγορία του Κ.Ο.Τ. η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί το 35%. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Προσοχή, όσοι ήταν δικαιούχοι κατά τα προηγούμενα έτη πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου για το 2018 ηλεκτρονικά.