Ειδήσεις από το παρελθόν

Του
Αντώνη Ν. Βενέτη

Ας σχολιάσουμε ή διευκρινίσουμε κάποιες από τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος.
Η πρώτη «είδηση» αναφέρεται στους Έλληνες της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι συνδράμουν το μικρό ελληνικό βασίλειο για την ανέγερση του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου Αθηνών. Μεταξύ των συνδρομητών περιλαμβάνεται και η Χαρίκλεια Καβάφη, η μητέρα του μέγιστου ποιητή του νεώτερου ελληνισμού, Κ. Καβάφη.


Παρελαύνουν επίσης στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» ένας περιβόητος στην εποχή του φυγόδικος, από την Αρκαδία. Μια απαγωγή στην Αλεξάνδρεια νεαρής Ελληνίδας από τον Πρόξενο της Ελλάδος στο Κάιρο!

Ο Επαμεινώνδας Δημόπουλος ή Δήμας, από τον Φενεό της Ορεινής Κορινθίας, συμμετέχει, στην Αμερική, ως εξερευνητής σε εξορμήσεις στον Βόρειο και Νότιο Πόλο. (Βλέπε σχετικό δημοσίευμα στο μηνιαίο περιοδικό Ιστορία, τ. Απριλίου 2018, του Γιάννη Μ. Μιχαλακόπουλου).

Ο Στρατηγός Σμόλεντς, ο οποίος πεθαίνει στην Αθήνα το 1882, είναι ο πατέρας του ήρωα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, Συνταγματάρχη Κων/νου Σμολένσκη (1843-1915). Ακόμα ένα μακελειό στη Ζάκυνθο, στο οποίο αλληλοσκοτώνονται και τρεις συμπλεκόμενοι.

Ένα νεανικό περιοδικό του 1948 βραβεύει, πλην άλλων έναν Εδεσσαίο, έναν Ναυπάκτιο και έναν Κερκυραίο. Ο βραβευθείς Κερκυραίος Γεράσιμος Κουταβάς, Κεφαλλονίτικης καταγωγής, είναι μόνιμος κάτοικος Ναυπάκτου, τον οποίον γνωρίζω και εκτιμώ.

Η δημοσιευόμενη επιστολή στο Βήμα του 1949 αναφέρεται στη Μακρόνησο και δίνει μία πολύ διαφορετική εικόνα απ’ αυτή την οποία προβάλλει η αριστερά, την οποία πάντως χαρακτηρίζει μία έντονη υπερβολή ή ακόμα και διαστρέβλωση καταστάσεων ή γεγονότων των πολιτικών της αντιπάλων.
 
Οι ειδήσεις
Αθήνα, 11.3.1856. Τα μέλη της εταιρείας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου ευχαρίστως επίσης θέλουν αναγνώσει, ότι οι εν Αλεξανδρεία φιλογενέστατοι και αξιότιμοι ομογενείς, δεν ηθέλησαν να φανώσι κατώτεροι και υποδεέστεροι κατά την φιλογένειαν των εν Μάγγεστερ και αλλαχού ομογενών ημών. Εκ του επομένου καταλόγου φαίνεται οποίαν συνδρομήν ενήργησεν ο εν Αλεξανδρεία αξιέπαινος κύριος Δημήτριος Ρίζος. Είθε το παράδειγμα των εν Αλεξανδρεία ομογενών ημών να μιμηθώσι και οι αλλουχού ομογενείς, οίτινες ενήργησαν γενναίως τοσαύτας υπέρ της πατρίδος αυτών συνδρομάς. Ενεγράφησαν ευεργέται οι εξής.
[......] καθιδρυταί δε
Αντώνιος Αμέτ δρ. 200
Χαρίκλεια Π. Καβάφη δρ. 100
Δ. και Ευστ. Σκαναβή δρ. 150
[.....]
Το όλον δρ. 8.700,300
 
ΑΙΩΝ, 23.2.1882 – Κατά την Αρκαδίαν (Τριπόλεως) ο εν ταις φυλακαίς της πόλεως ταύτης ευρισκόμενος κατάδικος Τούτουνας τοιαύτην άμεμπτον δεικνύει διαγωγήν, ώστε και γράμματα ήρξατο εκμανθάνων, κατορθώσας ήδη ν’ αναγιγνώσκη και να γράφη.

ΑΙΩΝ, 23.3.1882 – Τα εν ταις ορειναίς επαρχίαις του Τμήματος Σερρών υπό των εκ Κιστενδολίου εκπεμπομένων βουλγαρικών ανταρτικών στιφών διαπραττόμενα, εις ου μικράν ανησυχία ενέβαλον τας εν Μακεδονία στρατιωτικάς αρχάς. Ο αντιστράτηγος Χατζή-Οσμάν-Πασσάς προσεκλήθη εσπευσμένως και μετέβη εις τα μέρη εκείνα, προς καταδίωξιν των στιφών τούτων, άτινα εφοδιασμένα... δι’ όλων των προς εξέγερσιν ταραχών αναγκαίων, εισέβαλον εις την ορεινοτέραν επαρχίαν Μαλεσίου [....]

ΑΙΩΝ, 3.4.1882 – Η εν Αλεξανδρεία εκδιδομένη ελληνική εφημερίς «Ομόνοια» αφηγείται ως εξής, τα υπό του απολυθέντος Προξένου Καΐρου κ. Αλεξάκη διαπραχθέντα ...«Πρωτοφανές έγκλημα διεπράχθη την παρελθούσαν τετράδα εν Καΐρω. Ενώ η δεσποινίς Αχιλλοπούλου περί ώραν 5 μ.μ. ευρίσκετο εφ’ αμάξης εις περίπατον μετά της παιδαγωγού αυτής, ο Π. Αλεξάκης, πρόξενος της Ελλάδος, απήγαγεν αυτήν. Η πράξις αύτη ενεποίησεν εν τη πρωτευούση οικτράν εντύπωσιν, ιδίως δι’ ην κατείχεν θέσιν ο απαγαγών, όστις εξ άλλου τυγχάνει ανεψιός του σεβαστού γηραιού πολιτικού της Ελλάδος κ. Κουμουνδούρου [...]

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 9.8.1930

Η Ελληνική ζωή εν Αμερική
Ο εξερευνητής αντιναύαρχος Μπυρδ επέστρεψε με τους γενναίους συντρόφους του από τον Νότιον Πόλον. Η μεγάλη υποδοχή που του εγένετο υπό του λαού και του επισήμου κράτους δύναται να παραβληθή μόνον με εκείνην που εγένετο εις τον «Αετόν ως αποκαλείται ο Λίντμπεργκ [...] Επειδή δε ο Έλλην σπανίως λείπει από τους κινδύνους και τας περιπετείας, δεν ήτο δυνατόν να απουσιάση και από τας τοιαύτας αληθώς θρυρικάς του Μπυρδ. Ούτω ο εκ Κορινθίας μόλις εικοσαετής Επαμεινώνδας Ι. Δήμας, ήτο εις των γενναίων συντρόφων του Μπυρδ, συνοδεύσας αυτόν προ τριετίας εις τον Βόρειον και εσχάτως εις τον Νότιον Πόλον [...] Γενικώς άλλως τε το Ελληνικόν και Αμερικανικόν δημόσιον, το δε Πανεπιστήμιον της Ν. Υόρκης τιμών τον ηρωικόν ελληνόπαιδα του προσέφερε τιμητικήν υποτροφίαν διά να τελειοποιήση τας σπουδάς του εις την μηχανικήν.
Ηλίας Τζανέτης

ΑΙΩΝ, 21.4.1882 – Την νύκτα της χθες προς την σήμερον, απεβίωσε, μετά μακράν νόσον, και πλήρης ημερών, εν ηλικία ετών 76, ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Σμόλεντς, ...περί του γηραιού τούτου και ικανού των αρχαιοτήτων αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού, πολλάκις δ’ υπουργού γενομένου και εν τη υπηρεσία του διακριθέντος, θέλομεν δημοσιεύσει βιογραφικάς ειδήσεις, εν τω φύλλω της αύριον.

ΑΙΩΝ, 21.4.1882 – Τη 12 Απριλίου εις χωρίον Πηγαδάκια της Ζακύνθου, διαπληκτισθέντες προς αλλήλους οι Αντώνιος Παλαιοθόδωρος, Παντελεήμων Λόξας και Αναστάσιος Γκούσκος και οι τρεις αμοιβαίως εφονεύθησαν [...]

ΠΑΤΡΙΣ, 10.7.1914 – Συγχαίρω εκ καρδίας τον εκ Πρεβέζης Νίκον Λαζάρου λαβόντα την άδειαν του δικηγορείν με τον βαθμόν «λίαν καλώς».
Ο Θησαυρός των παιδιών • Ελληνόπουλο 20.11.1948 – Οι βραβευθέντες στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Χ. Κ. Βυζοβίτης – Έδεσσα, Ι. Αθανασόπουλος – Ναύπακτος, Γεράσιμος Κουταβάς – Κέρκυρα [...]

ΤΟ ΒΟΥΝΟ, Μηνιαίο δελτίο του Ελλην. Ορειβατικού Συνδέσμου
 – Μάρτιος 1936

Το φοβερό αεροπορικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του άσσου της αεροπορίας μας Στέφανου Τρικαλιώτη και του αγαπημένου μας αδελφού του Γιώργου Σούτσου, εκλεκτού ορειβάτη και αεροπόρου, υπήρξε ένα δυνατό πλήγμα στην προσπάθεια για την δημιουργία αεροπορικής συγκοινωνίας με τα βουνά μας [...]

ΤΟ ΒΗΜΑ, 23.10.1949 – Στον τόπο μας, η υπερβολή είναι κάτι το συνηθισμένο και η παροιμία «όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι» κλείνει μέσα της σπουδαία κοινωνική αλήθεια. Ο επισκεπτόμενος όμως την Μακρόνησο, έχει το ευχάριστο συναίσθημα να διαπιστώση πως η πραγματικότης είναι ανάλογη με την ευνοϊκώτατη φήμη που κυκλοφορεί από καιρό για το συντελούμενο αναμορφωτικό έργο.

Ξένος δημοσιογράφος, που την επισκέφθηκε συνοδεύοντας Έλληνα υπουργόν, μου ανέφερεν ότι οι εντυπώσεις που από την επίσκεψή του ήταν λαμπρές, όχι όμως «γεμάτες» γιατί ακολουθώντας τον Υπουργό δεν είχε την ευκαιρία να έρθη σ’ άμεση επαφή με τους στρατιώτας, να τους μιλήση «κατ’ ιδίαν» - καταλαβαίνει αρκετά καλά τη γλώσσα μας και γενικά να σχηματίση γνώμη από τα μύρια περιστατικά που προκαλεί μια ελεύθερη έρευνα δημοσιογράφου.

Του πρότεινα και πήγαμε μαζί μια Κυριακή και μείναμε εκεί ολόκληρη τη μέρα στην περιοχή του Β’ Τάγματος. Κατάπληξη και θαυμασμός. Στο άνυδρο και άδεντρο νησί, νερά και φυτά. Τα χτίσματα χιονάτα. Καθαριότητα και γούστο παντού. Πρόγραμμα ζωής και πνευματικής απασχολήσεως υγιεινό και ψυχολογημένο. Επίδοση των ανδρών στην τέχνη: γλυπτικά έργα, τρεις ορχήστρες, θέατρο. Στον αθλητισμό: ποδόσφαιρο. Διά την ψυχαγωγία τους: ραδιόφωνο, αθλητικές συναντήσεις με ξένες ομάδες κ.λπ [...]. Ο φίλος μου δημοσιογράφος, αφού τριγύρισε μόνος του και όπου ήθελε, προς τα αργά το απόγευμα ήρθε να με ξαναβρή.

- Έκανα το γύρο των φυλακίων, μου είπε, μα δε συνάντησα πουθενά ούτε ένα πολυβόλο. Περίεργο το «Νταχάου» σας, ώστε η ασφάλεια να στηρίζεται στην καλή πίστη [...]
- Ήρθα να επισκεφτώ το «στρατόπεδο συγκεντρώσεως» και βρέθηκα μάλλον σε «κέντρο θερινής διαμονής».
Αυτόν τον χαρακτηρισμόν έγραψεν ο ξένος δημοσιογράφος στο βιβλίο εντυπώσεων του Β’ Τάγματος [...]
Ρίκος Αγαθοκλής