Συνεδριάζει η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Την 1η Ιουνίου, στη 1:00 μ.μ., συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου κυρίως με θέματα που έχουν να κάνουν με διάφορες προμήθειες και έργα συντήρησης να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Έγκριση για τις ανατροπές και αναλήψεις πιστώσεων οικονομικού  έτους 2018 καθώς και   ψήφιση ανατροπών και αναλήψεων πολυετών δαπανών.
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ. 2/32054/25-5-2018)

- Ανάκληση της απόφασης 93/2018 και εκ νέου έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας λογισμικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου, έτους 2018»  
(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/30890/22-5-2018)

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την «επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων»  
(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/30482/21-5-2018)

- Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Ρόδου»    
(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/31596/24-5-2018)

- ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την «Προμήθεια τουριστικών εντύπων του  Δήμου Ρόδου, έτους 2018»    
(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
- Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Ρόδου στο Δ΄ τμήμα του διοικητικού εφετείου Πειραιά στις 29-6-2018.
(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
-Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα από την τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό θέατρο»  
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/30935/22-5-2018)

- Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών εκτός πόλεως Ρόδου»    
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
- Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο Κατταβιάς»  
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων   με αρ. πρωτ. 2/30415/18-05-2018)