Ειδήσεις από το παρελθόν

Επιμέλεια Αντώνης Βενέτης

Ας σχολιάσουμε κάποιες από τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος, τις οποίες αλίευσα από αθηναϊκές εφημερίδες του 19ου αιώνος, που βρίσκονται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

Μετά την «σφαγή του Δήλεσι» στις αρχές Απριλίου του 1870 κατά την οποίαν οι λήσταρχοι Αρβανιτάκηδες κατέσφαξαν 3 Άγγλους και έναν Ιταλό, εντάθηκαν, από την ελληνική διοίκηση, οι προσπάθειες για την εξάλειψη της ληστείας. Έτσι στην Κόρινθο καρατομούνται επτά ληστές. Η εντατικοποίηση της δίωξης των ληστών είχε σαν αποτέλεσμα μία υποχώρηση των ληστρικών επιδρομών. Σχ. Η «είδηση» της 14.7.1870.

Η «είδηση» της 12.10.1888 αναφέρεται στην μνηστεία του Διαδόχου Κωνσταντίνου με την πριγκήπισσα Σοφία της Γερμανίας. Ο υπογράφων το τηλεγράφημα είναι ο Διονύσιος Μεσσαλάς, γραμματέας της Βασιλίσσης Όλγας. Η κόρη του Εντίθ Μεσσαλά είναι η μητέρα του Ούγγρου διπλωμάτη Λάσλο Βέλιτς, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής της Ουγγαρίας στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της Κατοχής.

Βλέπε το μηνιαίο ιστορικό περιοδικό ΤΟΤΕ, τ. Ιουνίου 2005 «ένας Ούγγρος διπλωμάτης στην Ελλάδα της Κατοχής».

Το «Ελεύθερο Βήμα» της 13.9.1939 αναφέρεται στην άφιξη του Λάσλο Βέλιτς στην Αθήνα. «Ο νέος πρεσβευτής της Ουγγαρίας κ. Λαδίσλαος Βέλιτς, Έλλην εκ μητρός, υιός της Εντίθ Μεσσαλά, θυγατρός του κλειδούχου και γραμματέως της αειμνήστου Βασιλίσσης Όλγας, Διονυσίου Μεσσαλά…».

Οι ειδήσεις
Aθηνά, 12.4.1841 – Εις Κωνσταντινούπολιν ήλθαν ειδήσεις εκ Ρόδου, ότι εις την Κάλυμνον επικρατούσι ταραχαί, καθ’ ας πολλοί εφονεύθησαν και επληγώθησαν. Οι κάτοικοι της Νήσου διηρέθησαν, ως λέγεται, εις δύο εχθρικάς προς αλλήλους φατρίας.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 27.2.1869 – Απέθανεν... ο εκ Συράκου της Ηπείρου Γεώργιος Κοσμητής χρηματίσας πολλά έτη υποβιβλιοθηκάριος εν τη δημοσία και του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη και επιδείξας εις την υπηρεσίαν ταύτην πολύν ζήλον και ακάματον επιμέλειαν και φιλοτιμίαν, [...]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 15.3.1869 – Εν Αμερική το παρά του νέου προέδρου Γκραντ σχηματισθέν υπουργείον υπέστη ευθύς, απ’ αρχής μεταρρύθμισιν. Αρχαίος νόμος απαγορεύει εις τους ανωτάτους υπαλλήλους να μετέρχονται την εμπορίαν. Αλλ’ ο διορισθείς Υπουργός των Οικονομικών Στεβάρδος ευρίσκεται εις την κατηγορίαν ταύτην. Ο Πρόεδρος εσύστησεν εις την Βουλήν να καταργήση τον προκείμενον νόμον, αλλ’ η Βουλή παρετήρησεν ότι το ζήτημα τούτο χρήζει σοβαράς σκέψεως και δεν πρέπει να ληφθή απόφασις εσπευσμένη επί αντικειμένου τοσούτον σπουδαίου. Ενώπιον της γνώμης ταύτης της Βουλής ο κ. Στεβάρδος ηναγκάσθη να παραιτηθή.

ΑΛΗΘΕΙΑ 4.6.1870 – Την παρελθούσαν Παρασκευήν εκαρατομήθησαν εν Κορίνθω επτά λησταί καταδικασμένοι προ πολλού εις θάνατον και ανήκοντες εις την συμμορίαν του φονευθέντος ληστάρχου Κίτσου. Η εκτέλεσις εγένετο εν μέσω μεγάλης συρροής θεατών και επροξένησε βαθείαν εντύπωσιν.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 10.7.1870 – Ο κ. Ιωάννης Βυζαντιάδης εκ Καισαρείας Καπαδοκίας μετά τας ειρημένας ήδη αρίστας εξετάσεις του γράψας και την θέσιν του την επιστημονικήν ανηγορεύθη χθες διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής με τον βαθμόν άριστα πρώτην ήδη φοράν απονεμηθέντα υπό της σχολής.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 14.7.1870 – Αναγινώσκομεν εις την εν Μεσολογγίω «Δυτικήν Ελλάδα» της 8 Ιουλίου. «Αφίχθη προχθές εις την πόλιν μας (Μεσολόγγιον) εξ Ακαρνανίας ο κ. Μπαμπινιώτης εις των εν Ακαρνανία οικοκυραίων και όστις έμπλεως χαράς διηγείτο τοις πάσι την επάνοδον της τάξεως και ασφαλείας· μόνος κατάμονος διήλθε την Ακαρνανίαν χωρίς παντάπασι να φοβηθή καθόσον η ληστεία εξωντώθη και κατά την φράσιν του ιδίου ο λύκος παίζει με την προβατίνα».

ΑΛΗΘΕΙΑ, 13.8.1870 – Ο ένδοξος Αμερικανός ναύαρχος Φαραγούτ απεβίωσε. Γεννηθείς το 1801 [...] ο ναύαρχος Φαραγούτ εθεωρείτο ως εις των αρίστων φιλελλήνων της Αμερικής.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 14.8.1870 – Το σκληρόν του θανάτου δρέπανον εθέρισεν εις το άνθος της ηλικίας του του εν Ροστώβη της Ρωσίας κάλλιστον νέον και αγαπητότατον υιόν Γεώργιον Λέοντος Μελά [...]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 3.7.1870 – Ο πρύτανις των εν Αυστρία σλάβων φιλολόγων Μίκλοσιτς, μέλος της βουλής των ομοτίμων και τακτικός καθηγητής των σλαβικών γραμμάτων εν τω Πανεπιστημίω της Βιέννης, εξέδοτο κατ’ αυτάς πραγματείαν «περί των εν τη νεωτέρα ελληνική γλώσση σλαβικών στοιχείων» ένθα ανασκευάζει πολλάς των παραδοξολογίων του Φαλμεράϋερ [...].

ΑΛΗΘΕΙΑ, 3.7.1870 – ΚΛΙΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Β’ ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ [...]
Επειδή ο Βασίλειος Πουρνάρας κάτοικος Αμόριανης του δήμου Αποδοτίας της επαρχίας Ναυπακτίας και πρώην υποδεκανεύς του 8ου Πεζ. Τάγματος κατηγορείται επί εξυβρίσει κατ’ ανωτέρου πραχθείση την 9ην Ιανουαρίου ε.ε. Εν Πασσιά περιβόλια της Λευκάδος [...]
Επειδή ούτος είναι απών αγνοείται ο τόπος της διαμονής του. Καλούμεν τον ειρημένον Βασίλειον Πουρνάρα να εμφανισθή [...]

Αθήνησι τη 1 Ιουλίου 1870
O Aντιεισηγητής
Θ. Μουσάκης
Ο Υπογραμματεύς
Ν. Στάμος

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.10.1888 – Επανελθών εξ Άνδρου ο κ. Ι. Τζέτζης, πρόεδρος της Αδελφότητος Ηπειρωτών, εύρεν ενταύθα το εξής παλαιοτέρας ημερομηνίας τηλεγράφημα της Α.Μ. της βασιλίσσης εκ Ρωσίας σταλέν, όπερ, καίτοι αργά, καταχωρίζομεν ώδε:
Αδελφότητι των παρεπιδήμων Ηπειρωτών Αθήνας

Η Α.Μ. η βασίλισσα ευχαριστεί ειλικρινέστατα τους κυρίους Τζέτζην και Δουρούτην και τους Ηπειρώτας διά τα συγχαρητήρια αυτών επί τη μνηστεία της Α.Β.Υ. του διαδόχου Κωνσταντίνου.

Παυλόσκι, 21 Σεπτεμβρίου 1888

Δ. Μεσσαλάς
Γραμματεύς της Α.Μ. της Βασιλίσσης