Τουριστικά μονοπάτια  εμπειρίας στο Αγαθονήσι

Ο Δήμος Αγαθονησίου αποφάσισε την αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης «τουριστικών μονοπατιών εμπειρίας» για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα Leader+ και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας τους.
Ειδικότερα, λόγω του ότι ο εναλλακτικός τουρισμός συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ προσδίδει μεγαλύτερη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι αναγκαία μία οργάνωση, στην οποία θα ενσωματώνεται συνολικά το τουριστικό προϊόν.

Οι φυσικοί πόροι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας, κατά συνέπεια θα πρέπει να θεσπιστούν και να υλοποιηθούν ουσιαστικές πολιτικές που να στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση και στην προστασία των πόρων αυτών, καθώς και στη βελτίωση των τουριστικών υποδομών του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αγαθονησίου προτίθεται να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την προώθηση και την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, με έμφαση στον τουρισμό εμπειρίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, της αγροτικής δραστηριότητας και τα τοπικής γαστρονομίας, της λαογραφίας, των σημείων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων ποιοτικών επισκεπτών και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας παράλληλα και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Απόρροια των ανωτέρω, αποτελεί η ανάγκη υλοποίησης της ανωτέρω δράσης, προκειμένου να ωριμάσει έργα τουριστικού ενδιαφέροντος που άπτονται του εναλλακτικού τουρισμού και να τα χρηματοδοτήσει μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, ανέρχεται στα 17.360 ευρώ.