Συνεδριάζει σήμερα το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξης είναι τα εξής:
1. Εξέταση αιτήματος της ‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίου χώρου Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την προσωρινή τοποθέτηση κιόσκι, για τη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έκδοση εισιτηρίων επιβατών πλοίων και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, για τον έλεγχο εισιτηρίων επιβατών και τη συμπλήρωση - τροποποίηση της λίστας αυτών που πρόκειται να ταξιδέψουν, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής - τουριστικής κίνησης και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα

2. Εξέταση αιτήματος της “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ” για την εκ νέου παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίας λιμενικής ζώνης πόλεως Ρόδου - Περιοχή Κολώνα (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την προσωρινή τοποθέτηση κιόσκι, για τη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έκδοση εισιτηρίων επιβατών πλοίων και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, για τον έλεγχο εισιτηρίων επιβατών και τη συμπλήρωση-τροποποίηση της λίστας αυτών που πρόκειται να ταξιδέψουν, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής - τουριστικής κίνησης και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.

3. Εξέταση αιτήματος “Χρυσοπούλου Αναστασίας του Δημητρίου”, για την προαπαιτούμενη έγγραφη συναίνεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), για την προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας έκδοσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επί πλοίου
4. Σχετικά με το με αρ. πρωτ. 1354/01-07-2019 αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Ασκληπειάδες”.

5. Σχετικά με το με αρ. πρωτ. 1418/05-07-2019 αίτημα της ναυτικής εταιρείας SAN LORENZO.

6. Έγκριση της 1ης και τελικής Πιστοποίησης της μελέτης «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»  που συνέταξε η  ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, συνολικής αμοιβής Τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (4.836,00 €), με  Φ.Π.Α 24%.  Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ  (Κ.Α.Ε 30-7412.006).

7. Έγκριση ορισμού πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου.

8. Έγκριση μελέτης  και  δημοπράτησης  του έργου «Προμήθεια - Κατασκευή κινητών κιγκλιδωμάτων λιμένων Ν. Δωδεκανήσου» με προϋπολογισμό εργασιών  32.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  Κ.Α.Ε. 30-7131.025.

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου "Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης", εργολαβίας εργοληπτικής εταιρείας "Ι. Μαρούλης Α.Ε.”.

10. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Ανακατασκευή μεταλλικής αποβάθρας  προμαχώνα πύργου Νaillac Ρόδου» δαπάνης 48.738,86  € με Φ.Π.Α. 24% αναδόχου VAST MAKE IKE

11. Έγκριση της μελέτης του έργου "Εργασίες διαμόρφωσης χερσαίου χώρου τουριστικού λιμένα Ρόδου", προϋπολογισμού 135.000,00€.

12. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου» δαπάνης 45.097,22  € με Φ.Π.Α. 24% αναδόχου VAST MAKE IKE

13. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Eργασίες συντήρησης  δαπέδου του υφιστάμενου ξύλινου πεζόδρομου από την πύλη Απ. Παύλου μέχρι το τουριστικό λιμάνι Ρόδου» ποσού  24.266,80€ με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Σταμάτης Λινάρδος & σια ΕΕ»

14. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Διαμόρφωση-διάστρωση λιμένα Ακαντιάς» ποσού  24.575,57€ με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Nικόλαος Χατζηκάλφας.

15. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

16. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού και των αιρετών μελών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..

17. Έγκριση της τοπογραφικής και βυθομετρικής αποτύπωσης που αφορά την μελέτη “ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ” που συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Τσιράκο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.