Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ρόδου

Σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του δήμου Ρόδου, εγκρίθηκαν με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη.

Η απόφαση εκδόθηκε χθες και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα:
Α1. Τη χωροθέτηση γενικής χρήσεως θέσεων στάθμευσης για μοτοποδήλατα διαστάσεων 5,00μ.Χ 2,50μ. με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-70), με σημείο τομής των διαγωνίων των θέσεων στάθμευσης με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 ως παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘́87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΟΔΟΣ: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η
ΟΔΟΣ: ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η
ΟΔΟΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η
ΟΔΟΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η, 3η, 4η
ΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ:
Επίσης, στην οδό Αμερικής θα χωροθετηθούν έξι (6) διαδοχικές γενικής χρήσεως θέσεις στάθμευσης για μοτοποδήλατα συνολικών διαστάσεων 30,00μ.Χ 2,50μ. με σημείο τομής των διαγωνίων των θέσεων στάθμευσης    το χ=878377,     ψ=4041826.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘87 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-70)
ΟΔΟΣ:
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΟΔΟΣ: ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ
ΟΔΟΣ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΔΟΣ: ΑΜΕΡΙΚΗΣ

A2. Τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα από το σημείο επί της οδού Αμερικής με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 από το σημειο με χ=878377, ψ=4041812 έως το σημείο της συμβολής της οδού Αμερικής με την οδό Γρ. Λαμπράκη με την αυτή κατεύθυνση με χ=878376, ψ=4041732.
Β. Τη χωροθέτηση γενικής χρήσεως θέσεων στάθμευσης διαστάσεων 5,00μ.Χ 3,50μ. για οχήματα ΑμεΑ με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-71), στις θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 ως παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘́87 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ
ΟΔΟΣ:
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η
ΟΔΟΣ: Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘87 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-71)
ΟΔΟΣ:
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΔΟΣ: Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ. Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων με τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-39) και με υποπινακίδιο στο οποίο θα αναγράφεται εξαίρεση της απαγόρευσης για τα σχολικά οχήματα καθώς και του ωραρίου εφαρμογής της προαναφερόμενης απαγόρευσης, με σημείο τομής των διαγωνίων των θέσεων στάθμευσης οχημάτων διαστάσεων 5,00μ.Χ 2,50μ. με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 ως παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ  ‘87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΟΔΟΣ: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ «Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ»    ΟΔΟΣ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
ΟΔΟΣ: Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1η, 2η

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ’87 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (Ρ-39)
ΟΔΟΣ:
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΟΔΟΣ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ: Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέραν του ωραρίου εφαρμογής της απαγόρευσης, οι εν λόγω θέσεις θα καθίστανται ως θέσεις γενικής χρήσεως στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση του Δήμου Ρόδου για κάθε συγκεκριμένη οδό).

Δ. Τη δημιουργία διάβασης πεζών και την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Κ-15) επί της οδού Μιχαήλ Πετρίδη, στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου του άξονα της οδού κατά ΕΓΣΑ ‘87 ως παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘87 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ
ΟΔΟΣ:
Μ. ΠΕΤΡΙΔΗ
με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των Μέσων Οδικής Μαζικής Μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια εφαρμογής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και μόνο κατόπιν έκδοσης εγκριτικής Απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς τα άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.

6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην εισήγηση και στην θεωρημένη και εγκεκριμένη μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυτών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και αδειοδοτήσεις.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».