Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στον δήμο Κω

Ορίστηκαν από τον δήμαρχο Κω κ. Θεοδόση Νικηταρά οι νέοι αντιδήμαρχοι. Ειδικότερα, με θητεία ενός χρόνου ορίστηκαν οι εξής:

Ο κ. Αβρίθης Παναγιώτης ως Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας και Πρωτογενούς Τομέα.

Ο κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών με τις εξής αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου, καθώς και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου κ.λ.π.
Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ.
Τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4354/2015 (Α΄176).
Τον έλεγχο, την εποπτεία και τον καταλογισμό των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν.4270/2014, κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.

Να υπογράφει και να συνυπογράφει:
Τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.
Να θεωρεί τις υπογραφές των επιτροπών στα διάφορα πρωτόκολλα παραλαβής, καλής εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα.
Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Επίσης, ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται ο δήμος Κω.

Τέλος, ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
 Ο κ. Καμπουράκης Σταμάτης ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πρασίνου.
Η κ. Σέβη Βλάχου ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η κ. Κασσιώτη Γεωργία ως Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών Έργων, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων.

Ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μανιάς Βασίλης ως εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού.
Και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πης Σταμάτης ως εντεταλμένος Σύμβουλος Καθημερινότητας, Διαχείρισης ΧΥΤΑ και δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.