Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

 

Η πρώτη δημοσιευόμενη «είδηση» αναφέρεται στο έτος 1848, κατά το οποίο είχαμε στο μικρό ελληνικό βασίλειο διάφορες εξεγέρσεις, ιδίως στις επαρχίες, με πλήρη διατάραξη της έννομης τάξης, από διάφορες αντιμαχόμενες πολιτικές φατρίες.

Η επόμενη του αυτού έτους, είναι και αυτή χαρακτηριστική του χάους και της αναρχίας που επικρατούσε στη δεύτερη 10ετία από της συστάσεως του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Έτσι ληστές προφανώς, δολοφονούν τους δήμιους της γκιλοτίνας.
Ακολουθούν «ειδήσεις», οι οποίες αναφέρονται σε Ηπειρώτες της διασποράς και του τότε ελλαδικού χώρου.

Η Ιουλία Ανάγνως της «είδησης» της 27-1-1884, είναι κόρη του μέγιστου Αμερικανού φιλέλληνα, του γιατρού από τη Βοστώνη, Σάμουελ Χάου (1801-1876) και σύζυγος του Ηπειρώτη, από το Πάπιγκο Ζαγορίου, Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου (1837-1906), του διασημότερου Έλληνα της Αμερικής, τον 19ο αιώνα. Την ίδια χρονιά (1884), στη Βενεζουέλα της Ν. Αμερικής οι Έλληνες ξεπερνούν τους 300!

Ακόμα ένας Ρουμανόφρων Βλάχος από τη Σαμαρίνα της Πίνδου, επιστρέφει άπρακτος στη Ρουμανία, αποτυχών πλήρως στην προσπάθειά του να παρασύρει τους Ελληνοβλάχους της περιοχής στον Ρουμανισμό.

Στην Αίγυπτο πεθαίνει ένας οπλαρχηγός από την Κρήτη και οι Εβραίοι των Τρικάλων συνιστούν Σωματείο.
Άλλη μία «είδηση» αναφέρεται στον ελληνογάλλο ποιητή, Ιωαν. Παπαδιαμαντόπουλο, πασίγνωστο με το γαλλικό όνομα Ζαν Μωρεάς.

Ο αναφερόμενος γιατρός από τη Σαμαρίνα, Ι. Τζίμας, μας παραπέμπει στο γνωστό ηγετικό στέλεχος, επίσης καταγόμενο από τη Σαμαρίνα, Ανδρέα Τζήμα (1909-1972), γνωστό με το ψευδώνυμο Σαμαρινιώτης, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της κατοχής, υπήρξε ο πολιτικός επίτροπος του ΕΛΑΣ.

Τέλος, ο Τασούλας Πλέσσος της «είδησης» της 5-4-1884, κατήγετο από το χωριό Πλησίβιτσα, τώρα Πλαίσιο της Θεσπρωτίας, ανεψιός του οπλαρχηγού του 1821 Γεωργίου Κίτσου, ο οποίος ήταν αδελφός της γυναίκας του Αλή Πασσά, Βασιλικής Κονταξή (1789-1834), της περίφημης Κυρά Βασιλικής.

Η τελευταία «είδηση» αναφέρεται στον Γάλλο πολιτικό, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός, και ένθερμο φιλέλληνα Λέων Γαμβέττα.
 
Οι ειδήσεις

ΕΛΠΙΣ, 1-5-1848. “Πάτραι τη 28 Απριλίου 1848. Απόψε ο έπαρχος και φρούραρχος Ναυπάκτου ειδοποίησαν δι’ εκτάκτου ταχυδρόμου τον ενταύθα Νομάρχην ότι οι Βοτζαραίοι εζήτησαν από τον φρούραρχον να τοις παραδώση το φρούριον πριν ή δοκιμάσουν να το καθέξουν διά των όπλων. Κατά συνέπειαν επέμφθη εντεύθεν εις λόχος προς ενδυνάμωσιν του φρουρίου.

Έφθασε κατόπιν και έτερος ταχυδρόμος με κατεπείγοντα έγγραφα, και εβεβαιώθην εκ στόματος του ταχυδρόμου ότι ο Ταρκαζίκης και ο υιός Παπακώστα έφθασαν μεθ’ ικανής δυνάμεως έξωθεν του φρουρίου Ναυπάκτου. Ο Φαρμάκης γράφει από Κράβαρα ότι θα εκστρατεύση κατά των ανταρτών με 500, μόνον να τω στείλουν χρήματα, διό άνευ αυτών ουδέν δύναται να πράξη. Και εδώ τα πάντα κατήντησαν εις αμηχανίαν και παραλυσίαν”.

ΕΛΠΙΣ, 17-6-1848. “Και πάλιν εδολοφονήθη ο δήμιος ο διαμένων εσχάτως εις Ναύπλιον. Είναι ο έβδομος όστις έλαβεν αυτήν την τύχην”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25-1-1884. “Αφίκετο εκ Βράϊλας ο του Κερδώου Ερμού, αλλά και των μουσών αγαπητός θεράπων κ. Κλ. Παπάζογλης μετά της συζύγου του κ. Πηνελόπης, κόρης Ν. Αθανασίου εξ Ιωαννίνων. […]”

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 27-1-1884. “Η μουσοτραφής κυρία Ιουλία Ανάγνως, θυγάτηρ του εν Βοστώνη επιφανούς φιλέλληνος Χάου, του κατελθόντος εις την Ελλάδα κατά την Κρητικήν Επανάστασιν του 1867 και σύζυγος του εν ταις Ηνωμέναις Πολιτείαις εγκατεστημένου έλληνος δημοσιογράφου Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου, εξέδωκεν συλλογήν ποιημάτων εις την αγγλικήν, τα οποία πολύ επαινούνται”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17-2-1884. “Διά Δ/τος της 10 Ιανουαρίου του προέδρου… της Βενεζουέλας διωρίσθη ο ενταύθα κ. Κ. Α. Βλεντζίνης Πρόξενος εν Ελλάδι, διαμονήν έχων τας Αθήνας. Εν Βενεζουέλα υπάρχουσι 300 Έλληνες ασχολούμενοι εις το εμπόριον του τόπου, […]”

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 18-2-1884. “Περί Αποστόλου Μαργαρίτη, αποστόλου του Ρουμανισμού εις ελληνικάς χώρας (του μωρού!). Ιδού ποίαν νεωτάτην έχομεν είδησιν εκ της «Ίριδος» του Βουκουρεστίου: «ο Μαργαρίτης ευρίσκεται ενταύθα «σαν μπακάλης ζημιωμένος», διότι έληξε το στάδιον του· ουδείς δε προσέχει αυτώ».

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 22-3-1884. “Καθά γράφουσιν αι αγγλικαί εφημερίδες, ο παρεπιδημών ενταύθα άγγλος μαρκήσιος Bute ώρισε βραβείον εκατοντάλιρον διαγωνισμού διά την καλλιτέραν μετάφρασιν ενός των αρχαίων ελληνικών δραμάτων εις την κελτικήν γλώσσαν της Ουαλίας”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23-3-1884. “Είπομεν χθες περί του εν Χαλκίδι θάνατον του γηραιού αγωνιστού Θωμά Χρήστου. Ούτος κατήγετο εξ Ηπείρου μετέσχε δε πολλών μαχών κατά την μεγάλην Επανάστασιν, αγωνισθείς ιδίως υπό του αειμνήστου Τζωρτζ μετά ταύτα δε υπηρέτησεν εν τω τακτικώ στρατώ μέχρι του 1854, ότε εζήτησε και ετέθη εν αποστρατεία”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24-3-1884. “Εν Τρικάλοις συνέστη Ισραηλιτικός σύλλογος σκοπών την βοήθειαν των απόρων, την εκτέλεσιν αγαθοεργών και την εκπαίδευσιν ομοθρήσκων απόρων νέων. Πρόεδρος του συλλόγου εξελέγη ο διακεκριμένος και ελευθέρων φρονημάτων αρχιρραβίνος αυτόθι κ. Ιάκωβος Σίδης”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25-3-1884. “Επί της οικίας του δικηγόρου κ. Ξενουδάκη ανηρτήθη λευκή σημαία μετ’ επιγραφών ερυθροίς γράμμασιν αφ’ ενός: Η Κρήτη δούλη· αίσχος τη Χριστιανική Ευρώπη και αφ’ ετέρου· Η Ελλάς ουκ έστιν Ελλάς, άνευ ισχυρού στόλου”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25-3-1884. “Απεβίωσεν εν Σουέζ της Αιγύπτου ο Γεώργιος Σφακιανάκης, εις των ενδοξοτάτων οπλαρχηγών της Κρήτης, καταστάς περιφανής διά τον ηρωισμόν αυτού και τας άλλας σπανίας αρετάς”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25-3-1884. “Ο γνωστός φιλέλλην άγγλος συγγραφεύς κ. Εδουάρδος Φρήμαν διωρίσθη καθηγητής της Ιστορίας εν τω Πανεπιστημίω της Οξωνίας εις αντικατάστασιν του περιωνύμου ιστοριογράφου Stubis”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25-3-1884. “Ο γνωστός πλέον Moreas κ. Ιω. Παπαδιαμαντόπουλος εδημοσίευσεν εν τη παρισινή εφημερίδι «Συμβάν» μικράν διατριβήν, εν ή μετά πολλής ευφυΐας και ζωηρότητος ζωγραφίζει τα κατά τον βίον του γερμανού σπουδαστού εν ταις μικραίς γερμανικαίς πόλεσιν”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 30-3-1884. “Αφίκετο εκ Γερμανίας ο κ. Γεώργιος Α. Ζαχρήστος ο υιός του ιερέως της Α.Μ. της Βασιλίσσης… Προϋποδέχθησαν αυτόν εν Πειραιεί φίλοι του τινές ηπειρώται νέοι μνησθέντες του επεισοδίου εκείνου της μονομαχίας του εν Γερμανία και, …τω προσήνεγκον στέφανον μετά προσφωνήσεως εις ήν ο νέος κ. Ζαχρήστος αντεφώνησε”.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5-4-1884. “Απεβίωσεν ο υποστράτηγος Τασούλας Πλέσσος (εν αποστρατεία) εν ηλικία ετών 76. Υπηρέτησε κατ’ αμφοτέρας τας πολιορκίας Μεσολογγίου, υπό τον θείον του Γεώργιον Κίτσον, μετέσχε δε ακολούθως διαφόρων μαχών. […] Μετέσχε δ’ ενεργώς και αποτελεσματικώς πασών των προς απελευθέρωσιν της Ηπείρου και Θεσσαλίας αποπειρών, […] Ο Πλέσσος διετέλεσε και ως βουλευτής εκ Φθιώτιδος ακολουθήσας τω Κουμουνδούρω εν τω πολιτεύεσθαι […]”
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 6-4-1884. “Κατά τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του Γαμβέττα εν τη γενεθλίω αυτού πόλιν Καχόρ, εξεφώνησεν άριστον λογίδριον ο έλλην ιατρός και εις εκ των στενωτάτων φίλων του Γαμβέττα κ. Σταύρος Μεταξάς.

Οι παριστάμενοι κατά την τελετήν ταύτην εχειροκρότησαν τον λόγον του κ. Μεταξά και ανεφώνησαν Ζήτω η Ελλάς!”.