Σε 23 προσλήψεις εποχικών  πρόκειται να προχωρήσει η ΡΟΔΑ

Στην πρόσληψη 23 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, πρόκειται να προχωρήσει η δημοτική επιχείρηση ΡΟΔΑ.

Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών.
Ειδικότερα οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής:
- Δ.Ε. οδηγών λεωφορείων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 2.
- ΔΕ οδηγών λεωφορείων χωρίς κάρτα  ψηφιακού ταχογράφου 20.
- ΔΕ Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων 1.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι 18 έως 65 ετών, ενώ προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ρόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση.

Δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών “ΡΟΔΑ”, Αγ. Ιωάννη 54, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κυρίας Μπλούτη Αστερίας ή κυρίου Καραμανώλη Φώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2241249940-49943).