Εκδόθηκε η απόφαση για τα λόπια Κατταβιάς

Εγκρίθηκε σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, το αίτημα καταχώρησης της ονομασίας «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου/λόπια Κατταβιάς Ρόδου» ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

Όπως ανακοίνωσε χτες ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλήμονας Ζαννετίδης, η απόφαση υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή, από τον υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου, παρουσία του ίδιου, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν στο υπουργείο.

«Υπεγράφη από την Παρασκευή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου η απόφαση της πιστοποίησης του λοπιού Κατταβιάς ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ΠΓΕ ένδειξης  και η απόφαση αυτή οδεύει προς το ΦΕΚ και προς την ΕΕ προκειμένου και στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί το προϊόν ως ΠΓΕ» δήλωσε χτες ο κ. Ζαννετίδης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου κάνοντας γνωστό ότι ακολουθούν η σιτάκα της Κάσου και το μέλι Καλύμνου, το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα ενώ σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα.  «Ετοιμαζόμαστε για μία σειρά αρκετών προϊόντων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες για τα οποία η περιφερειακή αρχή θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης ως ΠΓΕ από το καλάθι των προϊόντων της περιφέρειας, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να αναγνωριστούν ως ΠΓΕ. Προς το παρόν δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι παραπάνω καθώς είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή των προϊόντων» κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης.

Η απόφαση του υπουργού αναφέρει τα εξής:
«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
β) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 668/2014 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 και
γ) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 664/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013.
2) Το άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 114). μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 290398/2008 (Β΄ 694) και 318764/2008 (Β΄1683) αποφάσεις.
7) Τα με αριθμ. πρωτ. ΥπΑΑΤ 1494/72800/24-06-2016, 2458/125095/9-11-2016, 726/27931/10-03-2017, 2931/125664/ 24-11-2017, 236/12710/23-01-2018 αιτήματα καθώς και το υπ΄αριθμ. 828/39994/14-03-2018 τελικό αίτημα που υπέβαλε η Άτυπη Ομάδα Παραγωγών Φασολιών
Κατταβιάς Ρόδου για την καταχώριση της ονομασίας «ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΥ/ΛΟΠΙΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης.

8) Τη με αριθ. πρωτ. 956/46584/27-03-2018 ανακοίνωση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, η οποία αναρτήθηκε στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορά τη δημοσιοποίηση του αιτήματος της Άτυπης Ομάδας Παραγωγών Φασολιών Κατταβιάς Ρόδου στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.
9) Τo με αριθ. πρωτ. 957/46605/27-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, το Σύνδεσμο Τυποποιητών Γεωργικών Προϊόντων καθώς και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε το σχετικό αίτημα.

10) Το γεγονός ότι κατά της αίτησης καταχώρησης της ονομασίας «ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΥ/ΛΟΠΙΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
11) Την από 06/06/2018 εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας για την αποδοχή του αιτήματος.
12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άρθρο 1
Αποδέχεται το με αριθ. πρωτ. 828/39994/14-03-2018 τελικό αίτημα της Άτυπης Ομάδας Παραγωγών Φασολιών Κατταβιάς Ρόδου για καταχώριση στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης της ονομασίας «ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΥ/ΛΟΠΙΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση α) να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, β) να επιδοθεί στην αιτούσα ομάδα με συστημένη επιστολή, γ) να κοινοποιηθεί στους αποδέκτες όπως προβλέπεται στην περίπτωση η) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της αριθ. 261611/2007 (Β΄ 406) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 290398/2008 (Β΄ 694) και 318764/2008 (Β΄ 1683) αποφάσεις και ισχύει, καθώς και

δ) να διαβιβαστεί στην Ε. Επιτροπή όπως προβλέπεται στην περίπτωση θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της αριθμ. 261611/2007 (Β΄ 406) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 290398/2008 (Β΄ 694) και 318764/2008 (Β΄ 1683) αποφάσεις και ισχύει.
Η απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ».