Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου πρωτοπόρος στους αγώνες  του Ροδιακού λαού και συνάμα φύλακας και φρουρός του…

Παρουσίαση: Κώστας Τσαλαχούρης

Β΄ (τελευταίο)

Η έκθεση του μητροπολίτη Ρόδου Τιμοθέου συνεχίζει:
Η αξιοποίησις της κτηματικής αυτών περιουσίας, των προσόδων της οποίας και η εν τω μέλλοντι συντήρησις τούτων θα εξησφαλίζετο και η θεραπεία και άλλων Εκκλησιαστικών αναγκών τω χρόνω προϊόντι θα επετυγχάνετο. Εκ παραλλήλου, όμως, επεβάλλετο και ο διορισμός ικανών εν αυταίς κληρικών ως Ηγουμένων, άνευ των οποίων το όλον έργον θα ήτο ημιτελές.

Η πραγματοποίησις, όμως, του προγράμματος τούτου, προσέκρουσεν εις ανυπερβλήτους δυσχερείας και σοβαρά εμπόδια, το σπουδαιότερον των οποίων ήτο η έλλειψις οικονομικών μέσων, ενώ εξ άλλου θα απητείτο σοβαρά οικονομική δαπάνη, προς τούτο.

Ευτυχώς την προσπάθειάν μου ταύτην, ανέλαβε, λίαν προθύμως και αξιεπαίνως, να ενισχύση οικονομικώς, το Εκτελεστικόν Συμβούλιον του Δωδεκανησιακού Οργανισμού Κοινωνικής Προνοίας, το οποίον κατόπιν λεπτομερούς σχετικής εκθέσεώς μου, διέθεσε το ποσόν των 50.000.000 δραχμών. Ούτως και με την βοήθειαν της σεβαστής Διοικήσεως, κατωρθώθη η επισκευή των Μονών και των παρ’ αυταίς κτισμάτων και ο διορισμός ηγουμένων.

Μέγα μέρος του ποσού τούτου, διετέθη δια την επισκευήν της Ιεράς Μονής Φιλερήμου, τέως Καθολικής, περιελθούσης εις την Ορθόδοξον λατρείαν, συνεπεία της μετά της Ιταλίας Συνθήκης Ειρήνης.  

Η εν λόγω Μονή, υπέστη σοβαράς ζημίας εκ των βομβαρδισμών, κείται δε επί του ομωνύμου όρους, 20 χιλιόμετρα απέχοντος εκ της πόλεως και εις τοποθεσίαν μαγευτικήν συγκεντρώνουσαν τόσας καλλονάς, ώστε να δύναταί τις να είπη, ότι ο Ύψιστος, ιδιαιτέραν μέριμναν έδειξε κατά την δημιουργίαν της. Σήμερον αποτελεί εν εκ των σπουδαιοτέρων τουριστικών κέντρων της Ρόδου.

Την παλαίφατον και ιστορικήν Ι. Μονήν Πανορμίτου –Σύμη, εύρομεν άνευ ηγουμένου, ως και την Σταυροπηγιακήν Μονήν Ρουκουνιώτου. Εις την πρώτην, ετοποθετήθη ήδη κατάλληλον πρόσωπον, ο εξ Αστυπαλαίας Πανοσιολ. Αρχιμ. Σεραφείμ Στελίδης, εις δε την δευτέραν, αναθέσαμεν την επιστασίαν αυτής εις εφημέριον εκ Σύμης, Αιδεσιμ. Οικ, Παπασαράντην, μέχρι της εξευρέσεως του καταλλήλου προσώπου.

Δ. Οικογένεια
Εύρον γυναίκας ολοφυρομένας, διά την εν καιρώ, διά λόγους οικονομικής αθλιότητος, συζευχθείσας Ιταλούς, οίτινες μετά την απελευθέρωσιν τας εγκατέλειψαν εις την τύχην των. Αύται δε συν τη εθνική και θρησκευτική μεταμελεία των, αντιμετώπισαν και την αυστηρότητα του νόμου, μη δυνηθείσαι να επιδώσι εις  β΄ γάμον.

Πλείστα όσα ανεφύησαν τοιαύτα ζητήματα, αναγόμενα εις το έγκυρον των τοιούτων γάμων και εις το δυνατόν της λύσεως αυτών διά διαζυγίου. Εισηγήθημεν τα δέοντα εις το Υπουργείον της Δικαιοσύνης, διά της ενταύθα Διευθύνσεως της Δικαιοσύνης και εδόθη η προσήκουσα νομοθετική ρύθμισις.
Ήδη διά της εισαγωγής του Ελληνικού Αστικού Κώδικος, αι οικογενειακού Δικαίου σχέσεις βαίνουν προς εξομάλυνσιν.

Ε. Ποιμαντορική περιοδεία
Παρά τον φόρτον της εργασίας ο οποίος επιβάλλει να ευρίσκωμαι πάντοτε εις την πόλιν, δεν παρέλειπον να ασκήσω τα ποιμαντορικά μου καθήκοντα. Περιέρχομαι κατά την θερινήν περίοδον τα 44 χωρία της νήσου Ρόδου-εις τα οποία μεταβαίνω και, οσάκις, έκτακτος τις ανάγκη, επιβάλλει την εκεί παρουσίαν μου-και τας λοιπάς νήσους της Επαρχίας μου, Σύμην Τήλον, Νίσυρον. Χάλκην και Καστελλόριζον.

Κατά την περιοδείαν ταύτην, πλην των καθαρώς εκκλησιαστικών ζητημάτων, επιλύονται και άλλα πάσης φύσεως τοιαύτα, διότι ο Λαός θεωρεί τον Μητροπολίτην ως έχοντα την ευρείαν δικαιοδοσίαν την οποίαν εκέκτηντο οι θρησκευτικοί αρχηγοί υπό το προνομιακόν καθεστώς.    

ΣΤ. Ιερός Κλήρος
Είμαι υπερήφανος διά τους Ιερείς της Επαρχίας μου. Μετρίας μορφώσεως, αλλά πλήρεις πίστεως και ευσεβείας, έφερον μετά καρτερίας και χριστιανικής όντως υπομονής, τον σταυρόν του μαρτυρίου κατά τον ανάντη(4) δρόμον της εχθρικής κατοχής. Το σύνολον αυτών, εστάθη εις το ύψος της αποστολής του. Πλην των λειτουργικών καθηκόντων, ανετέθησαν εις τους Ιερείς και καθήκοντα διδακτικά, εις τα συσταθέντα τότε Κατηχητικά. Επετέλεσαν και το καθήκον τούτο, κατά τρόπον επισύροντα την ευγνωμοσύνη του Λαού.

Παρά τας πολυτίμους, όμως, ταύτας υπηρεσίας των, οι ιερείς ημείβοντο πενιχρότατα και διεβίουν, υπό συνθήκας αθλιωτάτας. Εθεώρησα ως πρώτιστον έργον μου, την εξύψωσιν του Κλήρου μου, την πνευματικήν και υλικήν. Η μισθοδοσία του Ι. Κλήρου, άνευ ουδεμιάς κρατικής ενισχύσεως, έχει φθάσει σχεδόν τον μισθόν των εν τη λοιπή Ελλάδι ιερέων.

Ως προς την πνευματικήν εξύψωσιν του Ι. Κλήρου, οι μέλλοντες να εισέλθουν εις τας τάξεις αυτού, υποχρεούνται να φοιτήσωσι εις την Ιερατικήν Σχολήν Πάτμου, εις δε το Φροντιστήριον, εκπαιδεύονται οι ήδη κληρικοί, ιδία οι νεώτεροι.

Ζ. Ηθική Διδασκαλία. Διάδοσις του Θείου Λόγου
Καίτοι αναγράφεται τελευταίον, εν τη παρούση μου, υπήρξε εκ των πρώτων αντικειμένων της Αρχιερατικής ημών μερίμνης, η ηθική εξύψωσίς του, υπό της Σεπτής Μητρός Εκκλησίας, εμπιστευθέντος μου, λογικού ποιμνίου.

Παρά τα υλικά ερείπια, η δουλεία και ο πόλεμος, εκληροδότησαν εις την επαρχίαν μου και ηθικά ερείπια. Αι παντοειδείς στερήσεις, η διάσπασις της οικογενειακής ζωής, λόγω της απομακρύνσεως των συζύγων, εκ της οικογενειακής εστίας, προεκάλεσαν κάμψιν τινά εις την ηθικήν αντοχήν του Λαού.

Επεδόθημεν εις την ηθικήν διδασκαλίαν διά του κηρύγματος του Θείου λόγου αυτοπροσώπως και διά θεολόγων κληρικών τε και λαϊκών, διά της εκδόσεως ηθικοθρησκεύτικού περιοδικού και φυλλαδίων, κατά τας εορτάς. Ενισχύσαμεν τον θεσμόν των Κατηχητικών, διά την εν Χριστώ μόρφωσιν, της νέας γενεάς.
Αλλ’ η ελευθερία ουκ ήλθε μόνη.

Ποικιλώνυμοι αιρέσεις, εισέβαλον εκ του παλαιού και του νέου κόσμου. Ιστάμεθα ακοίμητοι φρουροί, ίνα προφυλάξωμεν τους Χριστιανούς μας, ως τα αρνία εκ της επιβουλής των λύκων. Πάντως ο ευσεβής και πιστός Λαός της Επαρχίας μας, δεν τείνει ευήκοον ους προς τας σειρήνας των ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων.

Η. Εξαρχία Καρπάθου-Κάσου
Από της κατά το 1939(5) επισυμβάσης προς Κύριον αποδημίας Μητροπολίτου Καρπάθου-Κάσου Γερμανού(6), η επαρχία αύτη τελεί εν χηρεία. Διά σεπτού τηλεγραφήματος, η Μήτηρ Εκκλησία ανέθηκέ μοι εξαρχικά καθήκοντα, εν τη ως άνω Επαρχία, την οποίαν επεσκέφθην κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Νοεμβρίου, του έτους 1947.

Περιήλθον όλας τας ενορίας Κάσου και επεσκέφθην όλας τας κοινότητας Καρπάθου, και αυτάς ακόμη τας επί απροσίτων και αποκρήμνων ορέων κειμένας, και ησθάνθην ομολογώ μεγίστην ηθικήν ικανοποίησιν, διότι με ηξίωσεν ο Άγιος Θεός, να μεταδώσω δια της ταπεινής παρουσίας μου, ευτυχίαν εις τον φιλόθρησκον και μαρτυρικόν Λαόν των Νήσων τούτων. Εύρον εν αυταίς, πλείστα όσα ζητήματα εκκλησιαστικά εκκρεμεί, συνεπεία της ελλείψεως Πνευματικού Ηγέτου. Ερρύθμισα άπαντα και συνεφιλίωσα οικογενείας από μακροχρόνου εν  διαστάσει τελούντων, των συζύγων.

Εκείνο, όμως, το οποίον προεκάλεσε την συμπάθειαν ημών, υπήρξε το θέαμα υπέργηρων ιερέων, οι οποίοι προ πολλού θα έπρεπε να εφησυχάσωσι, λόγω, όμως, ανάγκης των περιστάσεων εξηκολούθουν να εξυπηρετώσι τας θρησκευτικάς ανάγκας των Χριστιανών, σαρκία σεσαθρωμένα και δεόμενα αναπαύσεως.

Προς τούτο, προέβην εις τινας επιβαλλομένας χειροτονίας υπό της ανάγκης ως το εσώκλειστον σημείωμα(7), ίνα αφ’ ενός μεν, αντικαταστήσωσι τους υπέργηρους ιερείς, και αφ’ ετέρου, δώσωμεν εφημερίους εις τας Κοινότητας, από μακρού στερουμένας τοιούτων. Οι χειροτονηθέντες υπεχρεώθησαν να φοιτήσωσι εις το Ιερατικόν Φροντιστήριον Πάτμου.

Το προέχον, όμως, πάντων των ζητημάτων είναι η πλήρωσις της από του 1939(8) διά του θανάτου του αοιδίμου Μητροπολίτου Γερμανού, Μητροπολιτικής Έδρας. Εις την επί τοσαύτα έτη, έλλειψιν πνευματικού αρχηγού, δέον αποδοθώσι τα άτοπα τα οποία παρετηρήθησαν εν τη περιφερεία της Επαρχίας ταύτης.
Ο Ρόδου Τιμόθεος».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
4.Ανηφορικό.
5.Επεσυνέβη στις 27 Ιανουαρίου 1940.
6.Μητροπολίτης Γερμανός, κατά κόσμον Μαντούδης Σταύρος, ή Μονιούδης ή Μονουδιάδης, γεννήθηκε στο χωριό Έλατα της Χίου το 1865. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1898, τιτουλάριος επίσκοπος Μιλητουπόλεως (1907) , βοηθός  επίσκοπος Κυζίκου και στις 9 Ιουνίου 1912 εξελέγη μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου. Εκοιμήθη στις 12 Ιανουαρίου 1940  
7.Δεν είναι της παρούσης.
8.Τελικά η Μητρόπολις Καρπάθου-Κάσου, επληρώθη στις 13 Ιουλίου 1950, με την εκλογή του πρωτοσύγκελου Αποστόλου Παπαϊωάννου (1915-1977). 

 

Ο μητροπολίτης Ρόδου  Τιμόθεος
Ο μητροπολίτης Ρόδου Τιμόθεος

 

Ο μητροπολίτης Τιμόθεος Αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Ρουμανική Εκκλησία-1925
Ο μητροπολίτης Τιμόθεος Αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Ρουμανική Εκκλησία-1925

 

Περιοδεία στα χωριά με το Γενικό Διοικητή Δωδεκανήσου  Νικόλαο Μαυρή-Πηγή Γεννάδιος-Βρατσάλης
Περιοδεία στα χωριά με το Γενικό Διοικητή Δωδεκανήσου Νικόλαο Μαυρή-Πηγή Γεννάδιος-Βρατσάλης

 

Από περιοδεία του μητροπολίτη Τιμοθέου, με  τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου  Απόστολο Παπαϊωάννου
Από περιοδεία του μητροπολίτη Τιμοθέου, με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου Απόστολο Παπαϊωάννου

 

Ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τιμόθεος-Μπρίσμαν 1935
Ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τιμόθεος-Μπρίσμαν 1935

 

Άφιξη του μητροπολίτη Τιμοθέου στον Πειραιά από  την Αυστραλία για να αναλάβει τη Μητρόπολη Ρόδου- Εφημερίδες της εποχής
Άφιξη του μητροπολίτη Τιμοθέου στον Πειραιά από την Αυστραλία για να αναλάβει τη Μητρόπολη Ρόδου- Εφημερίδες της εποχής