Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 19 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2430

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ 14 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Υπεσχέθη ότι εντός 6μήνου θα διαλυθή ο ΟΔΑΠΔ δια να ενισχυθούν οι Δήμοι

Με τάξιν εγένετο προχθές την 10ην πρωινήν η εκλογή του δημάρχου Ρόδου δια την νέαν τετραετίαν, υπό των εκλεγέντων και ανακηρυχθέντων δημοτικών συμβούλων της πόλεως. Άπαντες οι δημοτικοί σύμβουλοι, 19 εν συνόλω, μετά σύντομον εξήγησιν της διαδικασίας της εκλογής, εψήφισαν φανερά ως εξής:

Υπέρ της εκλογής ως δημάρχου του κ. Μιχαήλ Πετρίδη, εψήφισαν οι κύριοι Παυλίδης, Καθοπούλης, Καπετανάκης, Θεοχάρης, Αγιακάτσικας, Τριανταφύλλου Σταυριανάκης, Μουχετίν Ριφάτ, Καταβενάκης, Ιωάννης Κοζάς του Κωνσταντίνου, Ζουρούδης, Ιωάννης Κοζάς του Δημητρίου, Αλή Σοϊχάν και Μιχαήλ Πετρίδης, ήτοι εν συνόλω 14.

Υπέρ της εκλογής ως δημάρχους του κ. Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντή εψήφισαν οι κύριοι Χατζηκωνσταντής, Καρεκλάς, Δουλγάρογλου, Χιωτάκης και Σκούρτος, ήτοι εν συνόλω 5.
Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δια την εκλογήν δημάρχου κατά την πρώτην συνεδρίασιν απητείτο πλειοψηφία 12 συμβούλων, εξελέγη δήμαρχος Ρόδου ο κ. Μιχαήλ Πετρίδης και άπαντες οι σύμβουλοι υπέγραψαν το σχετικόν πρακτικόν.

Τέλος, εν μέσω χειροκροτημάτων αρκετών παρισταμένων πολιτών, ο νέος Δήμαρχος συνεχάρη όλους τους συμβούλους διότι ετίμησαν τους συνδυασμούς των και ετόνισεν ότι έχει την πεποίθησιν ότι από τούδε θα πρυτανεύση μεταξύ των αντιπάλων η αγάπη και η κατανόησις δια το καλόν της Ρόδου, το οποίον πρέπει να τοποθετήται υπεράνω όλων.

Ο ΟΔΑΠΔ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΗ
Μετά ταύτα ο κ. Πετρίδης συνέστησε εις τον λαόν να χειροκροτήση τον κ. Χατζηκωνσταντή όταν θ’ αναχωρή όπερ και εγένετο μετά πεντάλεπτον αφού ο κ. Χατζηκωνσταντής συνεχάρη τον κ. Πετρίδην.

Ολίγον αργότερον ο κ. Πετρίδης ομιλών προς τον λαόν, υπεσχέθη ότι θα πράξη το παν δια την κατάργησιν των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, ότι ο ΟΔΑΠΔ θα πρέπει εντός εξαμήνου να διαλυθή και τα χρήματά του να περιέλθουν εις τους Δήμους και τας κοινότητας δια την εκτέλεσιν παραγωγικών έργων, ότι θ’ αγωνισθή δια να γεφυρώση τας τάξεις και να πατάξη την “φτώχεια” και τέλος, ετόνισεν ότι είναι πρόθυμος να ατιμετωπίση τας διοικητικάς αρχάς εάν δεν σεβασθούν τον λαόν.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΚ ΝΤΕΛΑΠΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ                 ΕΙΣ ΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΝΔΟΝ
Είς Αμερικανός ναύτης ετραυματίσθη προχθές σοβαρώς και δύο άλλοι ελαφρότερον, όταν το αυτοκίνητον των “εντελάπαρε”.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, προχθές την 10.30 π.μ. εις την στροφήν της οδού Ρόδου-Λίνδου παρά τον 4ον χιλιόμετρον αυτοκίνητον της ναυλοχούσης ενταύθα μοίρας του 6ου Αμερικανικού Στόλου, λόγω της ολισθηρότητος εκ της βροχής “εντελάπαρε” και εξήλθε της οδού, με αποτέλεσμα να τραυματισθή μάλλον σοβαρώς ο επιβαίνων ναύτης Μπούλμαν, ελαφρότερον δε οι Μπισέτ και Λανσούρυ. Ο πρώτος μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον.

ΔΙΗΛΘΟΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ 17 ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Προχθές το απόγευμα αφίκοντο εις την Ρόδον δι’ εκτάκτου αεροπλάνου 17 εκπρόσωποι Εταιρειών Πετρελαίων οι οποίοι είχαν μεταβεί εις Τεχεράνη και μετέσχον Συνεδρίου σχετικώς με τα πετρελαιοειδή.
Ούτοι κατέλυσαν εις το Ξενοδοχείον “Θέρμαι” σήμερον δε αναχωρούν επιστρέφοντες εις τας έδρας των.

300 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Χθες ήρχισαν αι εργασίαι δια την επέκτασιν της εξέδρας του Εθνικού Σταδίου.
Ως ανεκοινώθη μέχρι της 15ης Ιουλίου θα περατωθούν αι εργασίαι δια τον ηλεκτροφωτισμόν του Σταδίου υπολογίζεται δε ότι εις τον βοηθητικόν χώρον, εις το γήπεδον αθλοπαιδιών και εις το ποδοσφαιρικόν γήπεδον θα εγκατασταθούν 300 προβολείς δυνάμεως 120 “Λούξ”.