Φορτηγό έπεσε σε βάθος 20 μέτρων στην Προφύλια λόγω υποχώρησης του οδοστρώματος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Επί τη επανεκλογή μου δια πέμπτην φοράν ως Βουλευτού Δωδεκανήσου αισθάνομαι την υποχρέωσιν όπως ευχαριστήσω τους προσφιλείς μου συμπατριώτας, οι οποίοι με ετίμησαν δια της ψήφου των και με ανέδειξαν πρώτον βουλευτήν της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως.

Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω τους εν τη λοιπή Ελλάδι και τω εξωτερικώ Δωδεκανησίους οι οποίοι δι’ επιστολών προς τους εν Δωδεκανήσω συγγενείς, φίλους και γνωστούς των, τους προέτρεψαν όπως με ψηφίσουν.

Συναισθάνομαι πλήρως την επηυξημένην ευθύνην της εν τω προσώπω μου επιδειχθείσης εξαιρετικής προτιμήσεως εκμέρους του Δωδεκανησιακού λαού δια 9.153 σταυρών. Είναι γνωστός ο τρόπος καθ’ ον επολιτεύθην δια την εξυπηρέτησιν των συμφερόντων της Δωδεκανήσου και του έθνους γενικώτερον κατά την οκταετή κοινοβουλευτικήν μου θητείαν και προ παντός κατά την διετή Υπουργικήν τοιαύτην.

Ούτως και πάλιν κατά την νέαν βουλευτικήν περίοδον δεν θα φεισθώ κόπων και μόχθων και θα καταβάλω κάθε ανθρωπίνην προσπάθειαν δια να φανώ άξιος της εμπιστοσύνης των συμπατριωτών μου και να ανταποκριθώ εις τας ελπίδας και προσδοκίας των.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Βουλευτής Δωδεκανήσου
Τέως Υπουργός

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ

- Ο κ. Κωνσταντίνος Βρούχος, δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
- Ο κ. Κων/νος Σολούνιας έμπορος, επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
- Ο κ. Κων/νος Μακρής οδοντίατρος δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
- Η κ. Ελένη Ιωάννου Φραγκούλη δεν εορτάζει ούτε δέχεται επί τη ονομαστική της εορτή.
- Η κα Ελένη Καράβα δεν εορτάζει.

ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΚΡΗΜΝΙΣΘΗ ΑΠΟ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ

Ετραυματίσθη σοβαρώς ο οδηγός


Προχθές την 9ην πρωινήν εις θέσιν Αγιολίθη-Προφύλιας-Ρόδου ανετράπη κατακρημνισθέν εις βάθος 20 περίπου μέτρων λόγω υποχωρήσεως του καταστρώματος της προχείρως κατασκευασθείσης οδού, το μεταφέρον λίθους δι’ οικοδομικάς εργασίας υπ’ αριθμ. 81.142 φορτηγόν αυτοκίνητον Δ.Χ. οδηγούμενον υπό του Παρασκευά Γεωργίου του Κων/τίνου ετών 28 κατοίκου Απολλακιάς με αποτέλεσμα τον σοβαρόν τραυματισμόν τούτου και την βλάβην του αυτοκινήτου ανερχομένην εις 10.000 δρχ. περίπου.

Ο τραυματισθείς μετεφέρθη παρα ταύτα εις το Κρατικόν Νοσοκομείον όπου και νοσηλεύεται.

ΠΡΟΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ
Υπό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την κατάταξιν 90 μαθητών εις την Σχολήν Υπαξιωματικών Διοικητικών διεξαχθησόμενος την 4ην Σεπτεμβρίου 1958.
Επίσης προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την κατάταξιν 50 Ικάρων, διεξαχθησόμενος την 12ην Αυγούστου. Εξ άλλου, προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την κατάταξιν 26 μηχανικών αξιωματικών διεξαχθησόμενος την 31ην Ιουλίου.
Επίσης υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την κατάταξιν 96 μαθητών εις την Σχολήν Ευελπίδων, διεξαχθησόμενος την 11ην Αυγούστου.
Εξ άλλου, υπό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την κατάταξιν 70 μαθητών εις την Σχολήν Τεχνητών. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά των κατά τόπους στρατιωτικών υπηρεσιών.