Σχεδόν 100.000 επισκέπτες ήρθαν στη Ρόδο το 1958

ΕΝΩ ΒΕΛΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑ 40% ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΦΕΤΟΣ Η ΤΟΜΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, η πορεία της πρωϊμοκαλλιεργείας εις την Ρόδον κατά το νέον έτος, εμφανίζει μεγαλυτέραν ανάπτυξιν, εν συγκρίσει  προς την του παρελθόντος έτους.
 Η εμφανιζομένη ανάπτυξις συμφώνως προς την αυτήν ανακοίνωσιν, αφορά τόσον τον αριθμόν των καλλιεργουμένων κυρίως διά τομάτας στρεμμάτων, όσον και την ποιοτικήν στάθμην της παραγωγής και τας μεθόδους καλλιεργείας.
Υπολογίζεται σχετικώς, ότι αι καλλιεργούμενοι εφέτος διά τομάτας εκτάσεις, είναι ηυξημέναι κατά 40% εν συγκρίσει προς τας του παρελθόντος έτους.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Την προσεχή Παρασκευήν 17ην τρέχοντος ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης αναχωρεί εις Παρισίους και ακολούθως εις Στρασβούργον, προκειμένου να μετάσχη των εργασιών της εκτάκτου συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως εκπρόσωπος της Βουλής.
Ο κ. Κωτιάδης θα επανέλθει εις Αθήνας περί την 25ην τρέχοντος.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Σήμερον την 11ην π.μ. εις το Βενετόκλειον Γυμνάσιον θα λάβη χώραν συγκέντρωσις των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου. Κατά την συγκέντρωσιν θα ομιλήση ο Υποδιευθυντής του Γυμνασίου κ. Δ. Κοτζιάς με θέμα “Περί Εθνικών Παραδόσεων της Ελληνικής Φυλής”.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΡΟΔΟΣ ΕΔΗΛΩΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ
Ως πληροφορούμεθα, ο ενδιαφερόμενος διά το Καζίνο Ρόδου Όμιλος των Γερμανών επιχειρηματιών Ριχτόφεν και Γκύντερ, ελέγχει επίσης και τα καζίνα του Μπάντεν-Μπάντεν, της Γερμανίας, του Μαρακές και του Λιβάνου.
Παραλλήλως εγνώσθη ότι οι ίδιοι επιχειρηματίαι εδήλωσαν ότι το Καζίνο θα προαγάγη τον Τουρισμόν και θα καταστήση την Ρόδον διεθνές τουριστικόν κέντρον.


ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
99.715 ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ
Μεταξύ αυτών οι 52.513 ήσαν Αμερικανοί ναύται
ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 1957 ΚΑΤΑ 21,26%


99.715 επισκέπται έφθασαν εις την Ρόδον κατά το διαρρεύσαν έτος 1958.  Ο αριθμός αυτός προκύπτει από επισήμους στατιστικάς της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου αφορά δε τους αφιχθέντας τόσον διά πλοίων όσον και δι’ αεροπλάνων. Εκ του συνόλου των προαναφερθέντων επισκεπτών 15.415 ήσαν ημεδαποί, 31.787 ήσαν αλλοδαποί και 52.513 ήσαν μέλη πληρωμάτων του Αμερικανικού στόλου.

Εις την σχετικήν έκθεσίν της η Τουριστική Αστυνομία Ρόδου αναφέρει περαιτέρω ότι οι διαμείναντες εις ξενοδοχεία ημεδαποί  επισκέπται ανέρχονται εις 15.415 οι δε αλλοδαποί φθάνουν τους 18.923. Εξ άλλου οι αφιχθέντες με διάφορα πλοία κρουαζιέρας τουρίσται εκ του εξωτερικού ανέρχονται εις 17.858. Αξιόλογος όμως είναι και η αναφερομένη εις την Έκθεσιν κίνησις πλοίων εις Ρόδον κατά το διαρρεύσαν 1958.

Ούτω τα καταπλεύσαντα περιηγητικά πλοία ανήλθων εις 127, τα κότερα διαφόρων χωρών έφθασαν τα 40 και τα καταπλεύσαντα αμερικανικά πολεμικά σκάφη ανήλθον εις 115.

Τέλος ως τονίζεται το ποσοστόν της αυξήσεως της τουριστικής κινήσεως εν συγκρίσει προς το1957 ανήλθεν εις 21,26%.

22.640 ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΡΟΔΟΥ
Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία κατά το παρελθόν έτος επεσκέφθησαν την Δημοσίαν Βιβλιοθήκην Ρόδου 22.640 άτομα ήτοι κατά μέσον όρον 80 περίπου άτομα ημερησίως.