Περατώθηκε το έργο σύνδεσης καλωδίου Ρόδος - Μαρμαράς

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ

Τον αγαπητόν μου φίλον και συνάδελφον κ. Αντώνιον Βεργωτήν προαχθέντα εις Λογιστήν Α’ συγχαίρω θερμώς ευχόμενος και εις ανώτερα. Επίσης εύχομαι χρόνια πολλά για την ονομαστικήν του εορτήν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΗΣ
Ταμίας ΑΗΕΡ

ΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔ/ΛΗΛΩΝ
Χθες το απόγευμα επραγματοποιήθη η προαγγελθείσα Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, κατά την διάρκειαν της οποίας,  ετελέσθη αγιασμός. Εν συνεχεία εξελέγησαν δύο επιτροπαί, αι οποίαι θα έλθουν εις επαφήν με τους εργοδότας, δια την υπογραφήν συλλογικών συμβάσεων.

606 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ
Υπό της ΔΕΜ ανεκοινώθη ότι κατά τον Δεκέμβριον του 1958 μετανάστευσαν εις διαφόρους χώρας 606 έλληνες. Συγκεκριμένα μετανάστευσαν 478 εις Αυστραλίαν, 37 εις Καναδά, 65 εις ΗΠΑ, 6 εις Ροδεσίαν και 20 εις άλλας χώρας.

ΕΙΣ ΠΟΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ
Υπό της διακυβερνητικής επιτροπής μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης Δ.Ε.Μ.Ε., ανεκοινώθη ότι κατόπιν της άρσεως των περιορισμών υπό της Αυστραλιανής Κυβερνήσεως διά μετανάστευσιν εις την εν λόγω χώραν σήμερον δύνανται να μεταναστεύσουν διά προσκλήσεως όσοι ανοίκουν εις τας εξής κατηγορίας α) Αι σύζυγοι μετά των τέκνων των β) Γονείς ανεξαρτήτως ηλικίας, γ) αδελφαί άγαμοι και έγγαμοι μετά των οικογενειών των και δ) αι μνηστευμένοι νεάνιδες.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΑ
Κατ’ αυτάς επραγματοποιήθη υπό του πλωτού συνεργείου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος “Θαλής ο Μιλήσιος” η επανασύνδεσις του καλωδίου τηλεπικοινωνίας, μεταξύ Ρόδου και της πόλεως Μαρμαρά των Τουρκικών ακτών. Αι εν λόγω εργασίαι επερατώθησαν ήδη, αναμένεται δε ότι το πλωτόν συνεργείον του ΟΤΕ θα αποπλεύσει συντόμως εις Κυκλάδας.

ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του Σταματιάδη Κων/νου ετών 30, διότι την 13ην τρέχοντος απέρριψεν διά βυτιοφόρου αμάξης απορρίματα προερχόμενα εξ εκκενώσεως βόθρου ουχί εις τον συνήθη τόπον απορρίψεως τούτων (θέσιν Κοσκινού), αλλά εντός απηγορευμένου χώρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΤ/ΚΩΝ ΞΗΡΑΣ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου ανασυνεκροτήθη διά το έτος 1959 η Επιτροπή ρυθμίσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών ξηράς πόλεως Ρόδου, Πρόεδρος της επιτροπής ορίσθη ο προϊστάμενος της επιθεωρήσεως εργασίας κ. Δημητρίου και μέλη οι Αναστάσιος Μαραβέλιας και Αγαπητός Παπαγαπητός  τακτικοί με αναπληρωματικούς τους Σάββαν Μαμαλίγκαν και Αναστάσιον Βομβύλαν εκ μέρους του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι Χρήστος Μούτης και Βασίλειος Καραγιάννης εκ των φορτοεκφορτωτικών και ο Γεώργιος Μπάρδος εκ μέρους της ενώσεως γεωργικών συνεταιρισμών.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ως ανεκοινώθη ο Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Β’ Περιφερείας κ. Ιωσήφ ήρχισε επιθεωρήσεως εις τα Δημοτικά Σχολεία πόλεως Ρόδου. Ως εγνώσθη εντός της εβδομάδας θα αρχίσει επιθεωρήσεις και ο Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Α. Δημητριάδης.

ΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Χθες την μεσημβρίαν, υπό την Προεδρείαν του Νομαρχούντος Διευθυντού της Νομαρχίας, κ. Βόνδα, συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών Δωδεκανήσου και εξήτασε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιον ενέκρινε την επιχορήγησιν των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Δωδεκανήσου διά τον τρέχοντα μήνα.