Την εξολόθρευση των αλεπούδων επιδιώκει η κτηνιατρική υπηρεσία στη Ρόδο

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εις το υπ’ αριθμόν 218 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη απόφασις διά τάς εντάξει 70 και πλέον υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Βασίλισσα Όλγα», ούτω δέ ικανοποιήθη το αίτημα τούτο των υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου των Νοσοκόμων και υπαλλήλων κ. Γαβριήλ Μίσιος, εξέφρασε ζωηράν ικανοποίησιν διά το αίσιον πέρας του εκκρεμούντος τούτο ζητήματος και εδήλωσεν ότι τα υπερεβδομήκοντα μέλη του εδέχθησαν την είδησιν με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς την Κυβέρνησιν, η οποία επέλυσεν ταχύτατα το ζήτημά των.
Ήδη διά της εντάξεως των υπαλλήλων, θα καλυτερεύση αισθητώς το βιοτικόν επίπεδον αυτών.

ΤΗΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι προς εξόντωσιν των λυμαινωμένων την μικράν κτηνοτροφίαν της θήσου αλωπέκων θα χρησιμοποιηθώσι υπό των προς τούτο συγκροτηθεισών επιτροπών δολώματα στρυχνίνης και από 25ης τρέχοντος μέχρι της 25ης Μαρτίου ήτοι επί δίμηνου.

Πρός τον εν λόγω σκοπόν συνεστήθησαν συμφώνως πρός σχετικήν απόφασιν της Νομαρχίας επιτροπαί εκ των 1) Πρόεδρου κοινότητος, 2) Σταθμάρχου Χωροφυλακής της περιφερείας, 3) Δασοφύλακας ή θηροφύλακος, 4) Αγροφύλακος και 5) ενός αντιπροσώπου των κτηνοτρόφων είς τάς εξής κοινότητας: Ψίνθου, Διμυλιάς, Έμπωνας, Απολλώνων, Λαέρμων, Αγίου Ισιδώρου, Σιαννών, Μονολίθου, Προφύλιας, Μεσαναγρού, Κατταβιάς, Λαχανιάς, Λάρδου, Ασκληπειού, Λίνδου και Αρχαγγέλου.

Συμφώνως πρός τάς δοθείσας οδηγίας τα δηλητηριασμένα δολώματα θα τοποθετούνται την εμπέραν είς τα συχναζόμενα υπό του εν λόγω αγριμίου σημεία και την πρωΐαν της επομένης θα αποσύρωνται.

ΟΙΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΪΡ ΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Εφορτώθησαν χθες υπό της ΚΑΪΡ 70 τόννοι οίνου διά την Δυτικήν Γερμανίαν.

Ο Δήμος υπέρ της ανεγέρσεως
Ανδριάντος του Κλεοβούλου είς Λίνδον

Ως πληροφορούμεθα ο πρόεδρος του Συλλόγου των Δημοδιδασκάλων Α’ περιφερείας Ρόδου «ο Κλεόβουλος» επεσκέφθη τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην και ανέπτυξε τάς προσπαθείας των Δημοδιδασκάλων Ρόδου, διά την ανέγερσιν ανδριάντος του Σοφού Κλεοβούλου εκ μαρμάρου Πεντέλης είς την γεννέτειραν του Λίνδον και παρεκάλεσεν όπως ο Δήμος ενισχύσει την προσπάθειαν ταύτην.

Ο κ. Δήμαρχος αφού συνεχάρει τον διδασκαλικόν κόσμον της Ρόδου διά την ευγενή προσπάθειάν του εξέφρασε την χαράν του διά την έμπρακτον λατρείαν των νέων προς το αρχαίον πνεύμα και τον θαυμασμόν του προς τον Σοφόν της Λίνδου Κλεόβουλον, υπεσχέθη δε ότι θα εισηγηθή είς το Δημοτικόν Συμβούλιον την ψήφισιν ποσού 25.000 δρχ. ως συμμετοχήν του Δήμου Ροδίων είς την λαμπράν πρωτοβουλίαν των Ροδίων Δημοδιδασκάλων.

Επίσης ο κ. Νίκος Κολιάσης εκ Λίνδου εγκατεστημένος είς Μαρόκον κατά την παραμονήν του προ ημερών είς Ρόδον προσέφερε δρχ. 1.000 υπέρ του ανδριάντος του Κλεοβούλου.