Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ο Αργύρης Θεοχάρης, αντιπρόεδρος ο Παντελής Καθοπούλης

ΤΗΝ 10ΗΝ ΠΡΩΪΝΗΝ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗΣ
Σήμερον την 19ην πρωϊνήν αναμένεται να αφιχθή αεροπορικώς εις Ρόδον η Α.Β.Υ ο Διάδοχος - Αντιβασιλεύς Κωνσταντίνος, προκειμένου να απονείμη ιδιοχείρως βιβλιάρια προικοδοτήσεως εις απόρους κορασίδας.

Την Α.Β.Υ θα υποδεχθούν εις το αεροδρόμιον Μαριτσών ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετά των λοιπών αρχών, εν συνεχεία δε δι’αυτοκινήτου και δια των κοινοτήτων Κρεμαστής και Τριαντών ο Διάδοχος - Αντιβασιλεύς θα φθάση εις την πόλιν, η οποία θα έχη σημαιοστολισθή.

Η τελετή της απονομής των βιβλιαρίων προικοδοτήσεως θα αρχίση άμα τη αφίξει του Διαδόχου - Αντιβασιλέως εις την προ του Δημαρχιακού μεγάρου πλατείαν.

Εν συνεχεία, την 11.30 προμεσημβρινήν προς τιμήν της Α.Β.Υ. του Διαδόχου-Αντιβασιλέως θα δοθή εις την μεγάλην αίθουσαν του Νομαρχιακού μεγάρου δεξίωσις, ακολούθως δε περί την 12ην μεσημβρινήν ο Διάδοχος-Αντιβασιλεύς θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας.

Το εν λόγω πρόγραμμα εξητάσθη και ερρυθμίσθη χθες, υπό του αφιχθέντος ενταύθα Γραμματέως του Βασιλέως κ. Κανελλάκη.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ 29-24
Δια το σχολικόν προτάθλημα καλαθοσφαίρας η Εμπορική Σχολή Ρόδου κατέλαβε την πρώτην θέσιν επιβληθείσα του Βενετοκλείου Γυμνασίου με σκορ 29-24. Ο αγών ετελέσθη στο γήπεδον του ΑΟΝ υπό την διαιτησίαν των κ.κ. Ζαχαριάδη και Θ. Καραζοπούλου.

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο κ. ΑΡΓ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ. ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ

Διαξιφισμοί πλειοψηφίας-μειοψηφίας

Προχθές το δημοτικόν συμβούλιον Ρόδου, συνελθόν υπό την προεδρίαν του κ. Σάββα Παυλίδη και απουσιάζοντος μόνον του συμβούλου κ. Νικολάου Καπετανάκη προέβη εις την εκλογήν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Πρώτος ωμίλησεν ο κ. Σάββας Παυλίδης, ο οποίος ετόνισεν ότι ημεγάλη πλειοψηφία που του εδόθη, του υπαγορεύει έμμεσα να θέση υποψηφιότητα, αλλά λόγω των πολλαπλών και σοβαρών ασχολιών του δεν εκθέτει υποψηφιότητα προέδρου, διατηρών πάντως την μεγάλην τιμήν της διακρίσεως που του παρέσχεν ο λαός.

Η ΕΚΛΟΓΗ
Υποψήφιοι δια την προεδρείαν ήσαν οι κ.κ. Αργύριος Θεοχάρης και Γεώργιος Χιωτάκης, πρόεδρος δε εξελέγη ο κ. Θεοχάρης λαβών 13 ψήφους έναντι 5 του ετέρου υποψηφίου.

Υποψήφιοι δια την αντιπροεδρείαν ήσαν οι κ.κ. Παντελής Καθοπούλης και Γεώργιος Χιωτάκης αντιπρόεδρος δε εξελέγη ο κ. Παντελής Καθοπούλης δια 13 ψήφων έναντι 5.

Εξάλλου γραμματεύς εξελέγη ο κ. Ιωάννης Κοζάς του Κων/νου δια 13 ψήφων έναντι 5 και μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Φράτζος Φραντζής και Γεώργιος Σταυριανάκης με αναπληρωματικούς τους κ.κ. Ιωάννην Κοζάν του Δημητρίου και Αλή Ριζά Σοϊχάν.

ΙΚΕΤΑΙ
Προ της εκλογής της Δημ. Επιτροπής ο κ. Χατζηκωνσταντής, υπέβαλε παρακλητικώς πρότασιν όπως εις την Επιτροπήν αντιπροσωπευθή και η μειοψηφία. Με το αυτό πνεύμα ωμίλησαν και οι κ.κ. Σκούρτος και Χιωτακής, τονίσαντες ότι έχουν και αυτοί προσόντα. Και ίσως είναι καταλληλότεροι δι’ ωρισμένους τομείς.

Η ΚΗΛΙΣ
Απαντών ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Θεοχάρης ετόνισεν ότι θα ήτο προδοσία της ψήφου του λαού, η παραχώρησις εις την μειοψηφίαν της διαχειρίσεως των ζητημάτων του Δήμου οδέκ. Ι. Κοζάς του Κωνσταντίνου εδήλωσεν ότι οι λόγοι των κ.κ. Σκούρτου και Χιωτάκη θίγουν τους συμβούλους.
Ακολούθως ο κ. Θεοχάρης, ετόνισεν ότι “εμείς είμεθα ανεξάρτητοι, ενώ αυτοί ήλθαν εις το συμβούλιον με την κηλίδα του κόμματός των. Εάν αποδείξουν ότι θ’ ακολουθήσουν την πολιτικήν αγάπης προς την Ρόδον, είμεθα αργότερον πρόθυμοι να επανεξετάσωμεν το θέμα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ
Κατόπιν τούτου ο κ. Χιωτάκης εδήλωσεν ότι από της επομένης των εκλογών η μειοψηφία δεν ανήκει εις οιανδήποτε κομματικήν παράταξιν, οι δε λοιποί συγκατένευσαν.