Ο δήμαρχος Ρόδου, Μιχαήλ Πετρίδης, τιμήθηκε με χρυσό βραβείο από το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ” Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Κύριε Διευθυντά,
Με μεγάλην μας έκπληξιν εδιαβάσαμεν εις το σημερινόν φύλλον (Παρασκευή 5 Ιουνίου) της εγκρίτου εφημερίδος σας ωρισμένας πληροφορίας σχετικάς με τους ξεναγούς της Ρόδου. Επ’ αυτών σας γνωρίζομεν τα κάτωθι.

1) Ξεναγοί έχοντες επίσημον άδειαν χορηγηθείσαν υπό του Ε.Ο.Τ., υπάρχουσι τέσσερις (4) από του έτους 1953. Ούτοι παρηκολούθησαν επί διετίαν τα μαθήματα της τοπικής Σχολής ξεναγών, εις την οποίαν εδίδαξαν οικ. κ. Ι. Κοντής, έφορος αρχαιοτήτων, Π. Λαζαρίδης και Γ. Δοντάς, επιμεληταί αρχαιοτήτων, Χρ. Παπαχριστοδούλου, Γυμνασιάρχης και Α. Βρόντης, λαογράφος. Υπέστησαν δε τας νομίμους εξετάσεις και επέτυχον 8.

2) Ήδη από του έτους 1949 τον Γραφείον Τουρισμού (διευθυνομένου υπό του κ. Α. Κορομηλά) εχρησιμοποιεί δια τας εκάστοτε παρουσιαζομένας ανάγκας, γλωσσομαθείς μορφωμένους κυρίους, κυρίας και δεσποινίδας υπό την καθοδήγησιν του ενταύθα ευρισκομένου αρχαιοτέρου επισήμου ξεναγού κ. Σκίντμωρ.

3) Οι εκάστοτε ξένοι μας έμειναν κατενθουσιασμένοι εκ των παρεχομένων ξεναγήσεων πλην ορισμένων περιπτώσεων:
α) όταν εχρησιμοποιούντο μη επίσημοι ξεναγοί, β) όταν δια λόγους συμφέροντος έπρεπε να δυσφημισθώσιν οι τοπικοί επίσημοι ξεναγοί, γ) όταν δι’αγνώστους λόγους ορισμένα άτομα παρουσιάζοντο ως ξεναγοί.
Ευχαριστούντες δια την φιλοξενίαν, διατελούμεν οι επίσημοι ξεναγοί της Ρόδου.
Κυρίαι Κώττη Θέμις, Αντωνιάδου Μίνα, Κώττης Βασίλειος, Κοντός Σταύρος.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Κύριε Διευθυντά,
Δια της παρούσης μου έρχομαι να διαμαρτυρηθώ εντονώτατα δια την υπό της ΔΕΗ είσπραξιν 15δράχμου δικαιώματος επανασυνδέσεως παρά πολλών συμπολιτών αν και διακοπή, ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει προϋπάρξη.
Μετά τιμής ΜΕΡ. ΑΡΦΑΡΑΣ, Πρόεδρος Οικοδόμων Επαρχίας Ρόδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΤΙΜΗΘΗ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ Α! ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ
Χθες την 1ην μεταμεσημβρινήν εις την αίθουσαν τελετών του Νομαρχιακού μεγάρου εγένετο η τελετή απονομής βραβείων, ευσήμων και διπλωμάτων του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος εις Άρχοντας Αυτοδιοικήσεως της Δωδεκανήσου.

Εν αρχή ωμίλησεν ο Νομαρχών κ. Βόνδα τονίσας ότι αι βραβεύσεις γίνονται προς τους δημιουργούς της προόδου της χώρας, οι οποίοι δια των δυνάμεων των και με την ενίσχυσιν της Κυβερνήσεως, ανυψώνουν τον θεσμόν της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Εν συνεχεία ωμίλησεν ο τμηματάρχης κ. Ξανθούλης με θέμα “οι σκοποί της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” υπογραμμίσας ότι η Νομαρχία Δωδεκανήσου σεμνύνεται δια την σημερινήν τιμήν.

Ακολούθως ανεγνώσθησαν τα ονόματα των βραβευομένων, οι οποίοι είναι οι εξής: Μιχαήλ Πετρίδης, Δήμαρχος Ροδίων Βασιλικόν Βραβείον Α’ τάξεως χρυσούν δια την εξαίρετον συμβολήν του υπέρ των σκοπών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Βασιλικόν Βραβείον Β’ τάξεως αργυρούν, εις την κοινότητα Μαλώνας, Βασιλικόν Βραβείον Γ’ τάξεως χαλκούν εις τας κοινότητας Αρχαγγέλου και Έμπωνας, Βασιλικόν Εύσημον Α’ τάξεως χρυσούν εις την Νομαρχίαν Δωδεκανήσου εις τον Δήμον Ροδίων, εις τον Δήμον Μανδρακίου Νισύρου και εις τας κοινότητας Απερίου, Ασφενδιού και Σπόων, Βασιλικόν εύσημον β’ τάξεως αργυρούν εις την κοινότητα Κεφάλου, Εύσημον Γ’ τάξεως εις τον Σύλλογον Απεριτισσών Αμερικής και εις τον κ. Ζήσιμον Δημήτριον εκ Νισύρου. Και διπλώματα εις τας κοινότητας Αφάντου, Καλυθιών και Πυλίου.

Ομιλήσας εν συνεχεία ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης εξέφρασε την συγκίνησιν του και διετύπωσε την βεβαιότητα ότι κατά την προσεχή Τετραετίαν η Ρόδος θα αξιωθή του Πανελληνίου Χρυσού Βασιλικού Αριστείου. Εις την τελετήν παρέστησαν ο Μητροπολίτητς κ. Σπυρίδων, οι βουλευταί κ.κ. Κωτιάδης και Παρθενιάδης, ο Εισαγγελεύς Εφετών κ. Βασιλόπουλος, ο Μουφτής Ρόδου αι πολιτικαί δικαστικαί και στρατιωτικαί αρχαί της Ρόδου, το δημοτικόν συμβούλιον, πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων και αρκετοί πολίται.