Βυθίστηκε στο Χαράκι το μότορσιπ «Άσπα» - Διασώθηκαν οι ναυτικοί

ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Μετά τριήμερον αγώνα εβυθίσθη εις Χαράκι το μότορσιπ «Άσπα»

ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΛΕΜΒΩΝ


Την 10:30 νυκτερινήν ο σταθμός Χωροφυλακής Αφάντου ειδοποίησεν αιφνιδίως ότι έφθσαν εκεί τρεις ναυαγοί, οι οποίοι ανέφεραν ότι ολόκληρον το ενδεκαμελές πλήρωμα διεσώθη, επιβιβασθέν λέμβων ολίγον προτού βυθισθή το σκάφος των.

Αμέσως απεστάλησαν εκ Ρόδου εις τας ακτάς Αφάντου αυτοκίνητα και συνεργείον Πρώτων Βοηθειών, τα οποία, αφού ανευρέθησαν άπαντες οι ναυαγοί, τους μετέφερον μετά το μεσονύκτιον είς Ρόδον, όπου οι δέκα εφιλοξενήθησαν εις ξενοδοχείον και εις τραυματισμένος ελαφρά, απεστάλη εις το Νοσοκομείον.

Εν σχέσει προς τας συνθήκας του ναυαγίου, ο πλοίαρχος του «Άσπα» Δημήτριος Δουμπλίδης ανέφερεν ότι το σκάφος του, με φορτίον 800 τόννων φωσφάτου, κατηυθύνετο εκ Χάιφας εις Κωστάντζον, αλλά είχεν αντιμετωπίσει επί τριήμερον σφοδροτάτην θαλασσοταραχήν συνέπεια της οποίας απεκόπησαν αι άγκυραι και ανηρπάγησαν τα εξαρτήματα του σκάφους.

Ο ίδιος αναφέρει ότι αιφνιδίως και ευτυχώς πλησίον της Ρόδου το σκάφος υπέστη ρήγμα εκ του οποίου ήρχισαν να εισδύουν ύδατα με αποτέλεσμα να πάρη κλίσιν 90 μοιρών κατά την στιγμήν που εξεπέμφθη το σήμα κινδύνου. Τότε, αφού παρελήφθησαν τα ναυτιλιακά όργανα και έγγραφα, το σκάφος εγκατελείφθη και ολίγον αργότερον εβυθίσθη με την πρύμνην.

Μετά τριήμερον αγώνα προς την θάλασσαν, ελληνικόν φορτηγόν πλοίον εβυθίσθη, το εσπέρας του παρελθόντος Σαββάτου εις την μεταξύ Αφάντου και Μαλώνας ακτήν. Τούτο ήτο το «Άσπα» νηολογίου Πειραιώς 970, επέβαινον δε αυτού ένδεκα ναυτικοί, οι οποίοι διεσώθησαν.

Το «Άσπα» εξέπεμψε το Σάββατον και ώραν 4:45 σήμα κινδύνου, καθορίσαν το στίγμα του και ακολούθως εσίγησε πάραυτα ο Παράκτιος Σταθμός Ρόδου, ο οποίος συνέλαβε το σήμα, ειδοποίησε  το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου και άπαντα τα παραπλέοντα σκάφη να σπεύσουν εις βοήθειαν. Και πράγματι, μετ’ ολίγον εξήλθε του λιμένος Ρόδου το μότορσιπ «Επτάνησος» του οποίου επέβαινον ιατρός και συνεργείον διασώσεως του Λιμεναρχείου. Ενώ ο Παράκτιος Σταθμός εις τας αγωνιώδεις εκκλήσεις του, έλαβον απάντησιν μόνον από το Γερμανικόν «Πάλμα» ευρισκόμενον νοτίως της Σάμου, από το ισραηλικόν «Ένιαλ» και από το ελληνικόν «Αρμοδόρες».

Το «Επτάνησος» ήτο το πρώτον που έφθασεν εις την θέσιν του δοθέντος στίγματος, αλλά μετά πολύωρον έρευναν εις ακτίνα, 6 μιλλίων από του σημείου του στίγματος, ουδέν ανεύρεσιν. Εν τω μεταξύ η τράτα «Πανορμίτης» ανέφερεν ότι το «Άσπα» πιθανώς είχε θεαθή πλησίον της ακτής Χαράκι Ρόδου.
Κατόπιν τούτου ο Κεντρικός Λιμενάρχης πλωτάρχης Γελαδάκης, διέταξε τους επιβαίνοντας του «Επτάνησος» να προσεγγίσουν και να ερευνήσουν τας ακτάς.

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΕΚ ΝΙΣΥΡΟΥ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Κως (του ανταποκριτού μας) εις την νησίδα Γυαλί της Νισύρου εφορτώθη δι’ ελαφροπέτρας καταπλεύσαν εκεί το ελληνικόν φορτηγόν ατμόπλοιον «Βασιλεύς Μίνος». Τούτο εφόρτωσεν 17.000 κυβικά ελαφροπέτρας, προοριζομένης δια Βόρειον Αμερικήν. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, εντός του θέρους θα πραγματοποιηθούν και άλλαι φορτώσεις εκ Νισύρου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Σήμερον το απόγευμα θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του και λήψιν σχετικών αποφάσεων.