Φλας  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2522

 

ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΝ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Εις ποίον ανήκει ο χώρος της Επαύλεως;

Η υπόθεσις της ανεγέρσεως συμπληρωματικών κτισμάτων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου εις το προαύλιον της επαύλεως του Μητροπολίτου Ρόδου, μετά την εις βάρος της Σχολής απόφασιν του Πρωτοδικείου ήχθη ήδη εις το Εφετείον όπου πρόκειται να εκδικασθή.
Η εκδίκασις εις το Εφετείον θα γίνη κατόπιν ασκήσεως του δικαιώματος της εφέσεως υπό της Διευθύνσεως της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.
Η υπόθεσις αυτή εδημιουργήθη από της ημέρας που, μετά την απόφασιν περί επεκτάσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής, συνεργεία οικοδόμων απέκοψαν δένδρα της γειτονικής αυλής και ήρχισαν να εργάζωνται. Πάραυτα τότε, διεκόπησαν αι εργασίαι διότι προεβλήθη εκ μέρους της Μητροπόλεως η καταγγελία ότι ο χώρος ανήκει εις την εκκλησίαν και αποτελεί εξάρτημα της επαύλεως του Μητροπολίτου. Εις το Πρωτοδικείον Ρόδου η Μητρόπολις εδικαιώθη, οι εκπρόσωποι όμως της ΣΤΕΡ ήσκησαν έφεσιν.
Η εκδίκασις της εφέσεως ως πληροφορούμεθα θα γίνη συντόμως. Σημειωτέον ότι η αυλή είχε δωρηθή εις την Μητρόπολιν, αλλά προσφάτως η δωρεά ανεκλήθη.

ΕΦΘΑΣΑΝ ΔΥΟ ΚΑΜΗΛΟΙ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ
Χθες μετεφέρθησαν εκ Μαρμαρά Τουρκίας εις Ρόδον διά του “Επτάνησος” δύο κάμηλοι, αι οποίαι θα τοποθετηθούν προς τέρψιν των επισκεπτών εις το πάρκον Ροδίνι. Αι 2 κάμηλοι -αρσενική και θηλυκή- ηγοράσθησαν, ως γνωστόν υπό του Δήμου.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ
3.000.000 ΔΡΧ. ΕΔΑΠΑΝΗΘΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ

Ως ανεκοινώθη αρμοδίως επερατώθησαν αι εφετειναί εργασίαι συντηρήσεως του οδικού δικτύου του Νομού Δωδεκανήσου, αι οποίαι εγένοντο υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, διά κυβερνητικών  πιστώσεων. Συνολικώς διά την εκτέλεσιν των εργασιών εις το οδικόν δίκτυον των νήσων εδαπανήθησαν 3.000.000. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, ουδέποτε το οδικόν δίκτυον της Δωδεκανήσου ευρίσκετο εις τόσον καλήν κατάστασιν, ειδικώτερον δε αι οδοί της νήσου Ρόδου είναι τώρα από πάσης απόψεως άρισται.


ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΕΚ Π. ΕΛΛΑΔΟΣ
2500 ΞΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, σήμερον ευρίσκονταν ενταύθα φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία 2.500 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος Τουρίσται.
Εν τω μεταξύ, κατά την διάρκειαν της ληγούσης εβδομάδος ήρχισαν αι αναχωρήσεις των εκ Παλαιάς Ελλάδος τουριστών, λόγω κυρίως του επικειμένου ανοίγματος των διαφόρων σχολείων, αι οποίαι θα συνεχισθούν μέχρι της 20ής τρέχοντος με εντατικώτερον ρυθμόν.


23 ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Είκοσι τρεις εν συνόλω κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων θα πραγματοποιηθούν από σήμερον μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εις Ρόδον, προς μεταφοράν ξένων κυρίως τουριστών. Ούτω, συμφώνως προς στοιχεία παρασχεθέντα εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου θα πραγματοποιηθούν ανά τρεις κατάπλοι των τουριστικών ατμοπλοίων “Αιγαίον” “Σεμίραμις”, “Φίλιππος” και “Μεντιτερράνεαν” τρεις κατάπλοι του γιουγκοσλαβικού “Γεντίστβο” και οκτώ κατάπλοι ιταλικών τουριστικών ατμοπλοίων.
Εξ άλλου χθες την πρωίαν κατέπλευσε με ξένους επισκέπτας το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν “Γεντίστβο” σήμερον δε αναμένεται να καταπλεύση το ιταλικόν τουριστικόν “Ενότρια”.