Πού τοποθετούνται οι διορισθείσες δασκάλες στα Δωδεκάνησα

ΝΕΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ!

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ 12ΕΤΗΣ ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΚΑΨΥΛΙΟΥ - ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ Θ.Ο.Α.
Μετεφέρθη χθες την πρωίαν εκ Καστελλορίζου ο 12ετής Θωμάς Μάτσος του Κύκκου, σοβαρότατα τραυματισμένος. Η μεταφορά του μικρού, ο οποίος εισήχθη αμέσως εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου, εγένετο διά σκάφους της ΘΟΑ.

Κατά σχετικάς πληροφοίας, ο 12ετής Μάτσος ετραυματίσθη εις το πρόσωπον, την χείρα και τον έτερον των ποδών εξ εκρήξεως καψυλίου βλήματος το οποίον είχεν ανεύρει και περιεργάζετο. Ο τραυματισμός έλαβε χώραν προχθές την πρωίαν, πάραυτα δε ο Δήμος Μεγίστης απηύθυνεν έκκλησιν προς την Νομαρχίαν διά την αποστολήν μέσου προς μεταφοράν του μικρού.

Από το σημείον αυτό ήρχισεν ολόκληρος περιπέτεια. Η Νομαρχία ειδοποίησε το Λιμεναρχείον και από κοινού εγένοντο ενέργειαι εις το Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού δια να επιτραπή η αποστολή του ΘΟΑ. Η έγκρισις δεν εβράδυνε. Αμέσως τότε, ανεζητήθη το ΘΟΑ, το οποίον δεν ευρίσκετο εις Ρόδον, αλλ’ είχεν εξέλθει εις περιπολίαν. 

Τέλος κατέστη δυνατή η ειδοποίησις του ΘΟΑ δι’ ασυρμάτου και πάραυτα το σκάφος έσπευσε και παρέλαβε τον μικρόν.
Η κατάστασις του Μάτσου είναι σοβαρά, αλλά μέχρι χθες το εσπέρας ήτο κρίσιμος.

ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΙ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας κ. Βογιατζή διορίζονται αι εξής δημοδιδασκάλισσαι εις τον Νομόν Δωδεκανήσου:

Ζεάκη Μ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Μαραγκού Στ. εις Κω, Παφίλη Αικ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Μώνου Άννα εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Παπαδάκη Κ. εις την β’ περιφέρειαν Ρόδου, Ψαρουδάκη Μ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Χατζηδημητρίου Στ. εις Κω, Αστριτάκη Σ. εις την β’ περιφέρειαν Ρόδου, Καπετανάκη Μ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Μαρκάκη Μαρ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Λάμπρου Άννα εις την α’ περιφέριαν Ρόδου, Αντώνογλου Αικ., εις την β’ Περιφέρειαν Ρόδου, Κακιά Φαν. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Καραντάνη Ειρ. εις την β’ περιφέρειαν Ρόδου, Βολονάκη Μαρ. εις την α’ περιφέρειαν  Ρόδου, Χατζηδημητρίου Αργ. εις την β’ Περιφέρειαν Ρόδου, Καμπουράκη Ευδ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Ταχλιαμπούρη Ζωή εις Κω, Κατσαρά Πην. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου, Παπαντωνίου  Ελ. εις την α’ περιφέρειαν Ρόδου Καλογήρου Μοσχ., εις την β’ περιφέρειαν Ρόδου και Βασιλειάδου Ελένη εις Κω.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΡΟΔΟΥ

Υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη απεφασίσθη κατ’ αρχήν η οργάνωσις εις τας δημοτικάς τεχνικάς σχολάς ενός εργαστηρίου καλλιτεχνικής αγγειογραφίας, εις το οποίον θα διδάσκεται κυρίως η διακόσμησις διαφόρων ειδών αγγειοπλαστικής. Δια του εργαστηρίου αυτού ελπίζεται ότι θα τονωθή το ενδιαφέρον προς την Τέχνην και θα αναβιώση η αρχαία ειδικότης των Ροδίων εις την καλλιτεχνικήν διακόσμησιν.


ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΦΑΝΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ

Δια τηλεγραφήματός του προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν ο πρόεδρος της κοινότητος Αφάντου κ. Καραγιάννης εκφράζει την ικανοποίησιν και την ευγνωμοσύνην των κατοίκων της κοινότητος προς την Κυβέρνησιν, διά την χορήγησιν 770.000 δρχ. εφέτος εις την κοινότητα διά την εκτέλεσιν έργων. Διά του ποσού αυτού, ως τονίζεται απασχολούνται 100 και πλέον εργάται, εις την κατασκευήν 15.000 μέτρων υδραυλάκων και υδατοδεξαμενής αρδεύσεως και υδρεύσεως μεγάλης χωρητικότητας.