Κυνηγός της Ρόδου αντί να πυροβολήσει πτηνό... τραυμάτισε περασστικό

ΠΛΗΘΟΣ ΛΑΟΥ ΗΚΟΥΣΕ ΤΟΝ κ. ΧΑΤΖΗΔΙΝΑ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας). Ενώπιον ογκώδους Λαϊκής συγκεντρώσεως ωμίλησεν ενταύθα ο Γ. Διευθυντής της ΕΡΕ κ. Χατζηδίνας με θέμα «Το Κυβερνητικόν Έργον».

Ο Χατζηδίνας ανέλυσε δια μακρών το θέμα του, υπογραμμίσας με επιχειρήματα τα επιτεύγματα της Κυβερνήσεως, διεκόπτετο δε από ζητωκραυγάς του Καλυμνιακού λαού.
Ο κ. Χατζηδίνας απόψε ανεχώρησεν εις Κω, όπου θα ομιλήση αύριον.
Την Τετάρτην ο Γ. Διευθυντής της ΕΡΕ θα ομιλήση εις Ρόδον.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ 2 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
Συνελήφθη χθες υπό του Λιμεναρχείου ο Ιωάννης Σαμαράς ετών 33 κατηγορούμενος ότι ετραυμάτισε δύο Αμερικανούς ναύτας, χθες τας πρώτας πρωϊνάς ώρας εις το κέντρον «Ζέφυρος». Ο εις Αμερικανός ετραυματίσθη εις την κοιλίαν και ο έτερος εις την οσφύν. Διενεργούνται ανακρίσεις.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης. Ο κ. Κωτιάδης κατά την ενταύθα παραμονήν του εξήτασε διάφορα τοπικά ζητήματα και εδέχθη επιτροπάς και πολίτας.

ΘΕΡΜΟΤΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΤΥΧΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Επέστρεψε προχθές την πρωΐαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής εις Ρόδον, μετά μακράν παραμονήν εις το εξωτερικόν και εις Αθήνας, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης. Ο κ. Δήμαρχος έτυχεν εις το τελωνείον θερμοτάτης υποδοχής εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου, των υπαλλήλων του δήμου, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και αρκετού κόσμου. Η φιλαρμονική επαιάνιζε διάφορα εμβατήρια, νεάνιδες δε της Ρόδου, φέρουσαι τοπικάς ενδυμασίας, προσέφερον εις τον κ. Πετρίδην, ανθοδέσμας. Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο κ. Δήμαρχος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σήμερον.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του εν Ρόδω Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ήρχισεν η ετησία Βιομηχανική Έρευνα σχετικώς με την δραστηριότητα αυτής.

Η εν λόγω έρευνα θα λάβη χώραν εις 23 βιομηχανίας των νήσων Κω, Λέρου, Καλύμνου και Ρόδου δια τον Νομόν Δωδεκανήσου.

Εξ άλλου ήρχισεν ετέρα έρευνα εις τας νήσους Ρόδον και Κω σχετικώς με την ιδιωτικήν Οικονομικήν κίνησιν. Συμφώνως προς την εν λόγω έρευνα θα γίνη απογραφή του αριθμού των εκδοθεισών αδειών δια νέας οικοδομάς δια τας αυθαιρέτως άνευ αδείας της Αρχής ανεγερθείσας νέας οικοδομάς και δια τας κατεδαφίσεις κατόπιν αποφάσεως της Αρχής.

Και αι δύο έρευναι θα περατωθούν μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός.

ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΗ ΠΤΗΝΟΝ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΝ
Την 5ην απογευματινήν του παρελθόντος Σαββάτου ο Ζαχαριάδης Σαράντης του Αχιλλέως ετών 22 ενώ προσεπάθει εις την περιοχήν «Μέγκαβλι» να φονεύση δια κυνηγετικού όπλου πτηνόν πυροβολήσας ετραυμάτισε εις το πρόσωπον ελαφρώς τον Ντουρμούς Τσαλίκ ετών 36.

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΔΙ’ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Την 11ην προμεσημβρινήν σήμερον συνεκροτήθη εις την Νομαρχίαν σύσκεψις, προς εξέτασιν των πορισμάτων των επιτοπίων εξετάσεων ζητημάτων της υπαίθρου, αι οποίαι εγένοντο τον παρελθόντα Οκτώβριον. Της συσκέψεως προήδρευσεν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, μετέσχον δε οι προϊστάμενοι και αρμόδιοι της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, της Αγροτικής Τραπέζης, της Αγροτικής Ασφαλείας και του Δασαρχείου.