2.000 στρατιώτες, 50 τανκς και πολεμικά θα συμμετέχουν στα «Κανόνια του Ναβαρόνε»

ΕΝΩ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2000 ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ, 50 ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ”

Οι 3 μάχες - Θα κλείσουν τα μαγαζιά; - Ο λαός εις την παρέλασιν - Συντονιστική Επιτροπή - Πρωταγωνίστρια η Ειρήνη Παπά;

Δύο χιλιάδες άνδρες του Ελληνικού Στρατού, πολεμικά σκάφη και 50 τάνκς θα μετάσχουν εις την μεγαλειώδη κινηματογραφικήν ταινίαν “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”, η οποία θα γυρισθή εις Ρόδον. Τούτο ανεκοινώθη κατ’ αυτάς αρμοδίως και ήδη αναμένεται ο προσδιορισμός της ημερομηνίας αφίξεως των στρατευμάτων.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, οι 2000 στρατιώται θα υποδυθούν τους Έλληνας και Βρεττανούς Κομάντος οι οποίοι θα επιτεθούν κατά του Ναβαρόνε με επικεφαλής αντιστοίχως τους Άντονυ Κουήν και Γκρέγκορυ Πεκ. Μικρός αριθμός επίσης, θα υποδυθή τους Γερμανούς.

Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι το φιλμ θα περιλάβη τρεις μάχας εκ των οποίων η μία θα “γυρισθή” εις την πόλιν και αι άλλαι εις Φιλέρημο και Λίνδον.

ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
Διά την μάχην εντός της πόλεως θα παρακληθούν όλοι οι καταστηματάρχαι της πόλεως να κλείσουν επί μίαν ημέραν τα καταστήματά των, διά να δίδεται η εντύπωσις ότι η πόλις είχε ερημωθεί κατά την ώραν των συγκρούσεων.

Επίσης εγνώσθη ότι οι δρόμοι θα καταβρεχθούν διότι άλλως θα υφίσταντο ανεπανορθώτους ζημίας από τας αλυσίδας των τάνκς, τα οποία θα δράσουν εις την περιοχήν Μανδρακίου και εις άλλα κεντρικά σημεία.

Πιθανώτατα επίσης να κληθή όλος ο λαός της Ρόδου να παρακολουθήση την μεγαλειώδη παρέλασιν μετά την νίκην, εις την παραλίαν Μανδρακίου.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ Η ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ;
Εξ άλλου χθες εκυκλοφόρησαν φήμαι ότι πρωταγωνίστρια της ταινίας θα είναι η διακεκριμένη Ελληνίς ηθοποιός Ειρήνη Παπά, η οποία έχει καθαρώς ελληνικήν κατατομήν. Αι φήμαι δεν επιβεβαιώθησαν ούτε όμως διεψεύσθησαν.

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
Παραλλήλως αρμόδιοι παράγοντες του τόπου ετόνιζον χθες ότι πρέπει να δημιουργηθή μια συντονιστική επιτροπή υπό του Δήμου διά την ρύθμισιν των προκυπτόντων θεμάτων και διά να παρέχη τάς συμβουλάς της προς τον παραγωγόν εν σχέσει προς τας τιμάς εν Ρόδω και προς την αμοιβήν εργασίας ούτως ώστε να μείνουν οι εκπρόσωποι της “Κολούμπια” ικανοποιημένοι.

ΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ
Σήμερον, τέλος αφικνούνται 14 ακόμη τεχνικοί της “Κολούμπία” διά την ταινίαν. Ο παραγωγός κ. Φόρμαν αναμένεται προ του τέλους του μηνός.

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΙΣΥΡΟΝ
ΝΙΣΥΡΟΣ (Ιδ. αντ.) Αναμένεται κατ’ αυτάς ενταύθα το μότορσιπ “Έρση” διά του οποίου μεταφέρεται μία νέα ηλεκτρογεννήτρια 150 ίππων η οποία θα εγκατασταθή εις Μανδράκι, διά τον πλήρη ηλεκτροφωτισμόν αυτού. Την δαπάνην διά την αγοράν της εν λόγω μηχανής είχεν αναλάβει ο Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.  

ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.
Ο γραμματεύς του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου εδήλωσε προχθές ότι παραιτείται εκ Γραμματείας, κατά την διάρκειαν της πραγματοποιηθείσης Συνελεύσεως. Ο κ. Ι. Λαμπριανός διηυκρίνησεν ότι παραιτείται λόγω φόρτου εργασίας.

ΑΛΕΥΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας υπό της Αμερικανικής Οργανώσεως ΚΕΑΡ αποστέλλονται 171 σάκκοι αλεύρου οι οποίοι θα δοθούν εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου.