Ανατέθηκε η μελέτη για τη νέα γέφυρα του Μάκκαρη

Στην εταιρεία “Εδαφομηχανική ΑΤΕ” ανατέθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η μελέτη για τη νέα γέφυρα του Μάκκαρη στο Χαράκι.

Χθες συγκεκριμένα υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Αναστασίου Μπασδέκη για την εκπόνηση μελέτης που αφορά “γεωτεχνική έρευνα και μελέτη γέφυρας ποταμού Μάκαρη” συνολικού ποσού 25.296 ευρώ.

Η μελέτη, όπως είχε ανακοινώσει στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ο κ. Χατζημάρκος, θα χρηματοδοτηθεί από εφοπλιστή. Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπεγράφη, θα πρέπει να παραδοθεί σε 54 ημέρες, με σκοπό να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή της νέας γέφυρας.
Ειδικότερα στο συμφωνητικό, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

“ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της σύμβασης
Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την με αρ. 730/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΥ57ΛΞ-3ΣΣ), αριθμός Πρακτικού 17ο /09-12-2019, της από 09-12-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Προϊσταμένης Αρχής), ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΚΑΡΗ» με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οικείας Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την με αρ. 488/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω7107ΛΞ-88Ω), αριθμός Πρακτικού 10ο/19-7-2019, της από 19-7-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι συνοπτικά:
• ο προγραμματισμός και η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας στην θέση της γέφυρας διέλευσης του ποταμού Μάκαρη επί της ΕΟ Ρόδου-Λίνδου,
• η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας και
• η εκπόνηση μελέτης θεμελίωσης της προς κατασκευή νέας γέφυρας.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμβατικά Τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οικείας Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό.
2. Η με Α.Π. ΔΤΕ 4072/ 13 -9-2019 Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της.
3. Η με ημερομηνία πρωτοκ. 26-9-2019 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η με ημερομηνία πρωτοκ. 26-9-2019 Τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά του.
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το Τεύχος της προεκτιμώμενης Αμοιβής.
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για την ανατιθέμενη κατηγορία μελέτης.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Προθεσμίες
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού μελετητικού αντικειμένου όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της Προκήρυξης και διαμορφώθηκε στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται σε πενήντα τέσσερις (54) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής - Χρηματοδότηση
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Διακήρυξη, αποτελεί το ποσό της Οικονομικής προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η αμοιβή αυτή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την με ημερομηνία πρωτοκ. 26-9-2019 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την με αρ. 730/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΥ57ΛΞ-3ΣΣ), αριθμός Πρακτικού 17ο /09-12-2019, της από 09-12-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία εγκρίνεται η κατακύρωση της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (20.400€) χωρίς ΦΠΑ 24%.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου (Π.Δ.Ε. 2020) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με Κ.Α.Ε. 02.071.9453, σύμφωνα με την με Α.Π. 485/17-01-2020 (α/α 383) Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙ1Σ7ΛΞ-ΚΑΩ) της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.

Φωτογραφίες Νικόλας Πιτσιος