Άρχισε η λειτουργία της αποικίας ψυχοπαθών Λέρου

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κ. ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΣΥΝΩΜΙΛΗΣΕΝ ΕΠΙ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ


Αφίκετο χθες εις Ρόδον δι’ αεροπλάνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ο Αρχηγός της εν Ελλάδι Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής κ. Γκρέγκορυ, συνοδυεόμενος υπό του συμβούλου της Αποστολής κ. Κλέϊντυ.

Ο κ. Γκρέγκορυ, ευθύς μετά την άφιξίν του επεσκέφθη τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον και συνωμίλησε μετ’ αυτού επί διαφόρων ζητημάτων του Νομού Δωδεκανήσου. Η συνομιλία διήρκεσεν επί μίαν περίπου ώραν.

Ο κ. Γκρέγκορυ, θα παραμείνη εις Ρόδον και σήμερον, θα αναχωρήση δε επιστρέφων εις Αθήνας την πρωΐαν της αύριον, διά του αυτού αεροπλάνου.

15 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΠΡΟΣΓΕΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΜΑΡΙΤΣΑ
Ως ανεκοινώθη, τα αεροπορικά δρομολόγια της Ρόδου, από της 1ης Ιουλίου, είναι τα εξής: Δευτέραν, Τετάρτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον ανά ένα εξ Αθηνών προς Ρόδον. Τρίτην και Κυριακήν ανά δύο προς Ρόδον. Τρίτην και Κυριακήν ανά ένα μέσω Ηρακλείου προς Ρόδον. Πέμπτην εν προς Κύπρον. Δευτέρα και Σάββατον ανά ένα μέσω Ρόδου προς Αλεξάνδρειαν. 

ΗΡΧΙΣΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΛΕΡΟΥ
ΛΕΡΟΣ (του ανταποκριτού μας). Προχθές διά του ατμοπλοίου ΑΔΡΙΑΣ μετακομίσθη εξ Αθηνών η πρώτη ομάς εξ 100 ασθενών τροφίμων ήτις και εγκατεστάθη εις την νέαν αποικίαν ψυχοπαθών Λέρου. Επίσης την παρελθούσαν Πέμπτην ωρκίσθη και ανέλαβεν εργασίαν το προσωπικόν εξ εντοπίων της Αποικίας.

ΘΑ ΕΚΚΕΝΩΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΟΝΙΑΛΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ  ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, αι διαμένουσαι εις το εργοστάσιον Κολονιάλε οικογένειαι θα μεταφερθούν εις παρακείμενον οίκημα. Η εν λόγω μεταφορά, θα γίνη προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αι χώροι της Κολονιάλε, διά την συγκέντρωσιν του σίτου.

ΤΟ ΚΟΤΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
Εκ του πληρώματος του εις τον εμπορικόν λιμένα ηγγυροβολημένου κοττέρου ΖΑΓΚΑ-Σαν Φραντσίσκο, εγνώσθη ότι το σκάφος ανήκει εις τον διάσημον αμερικανόν ηθοποιόν του κινηματογράφου Έρρολ Φλιν, όστις δεν ευρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων, διότι ως γνωστόν πρωταγωνισθή εις το “γύρισμα” μίας νέας ταινίας εις Ν. Αφρικήν. 

Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Σήμερον την 7.30 εσπερινήν η μπάντα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου “Έσσεξ”, θα εμφανισθή εις την εξέδραν Μανδρακίου, προς ψυχαγωγίαν του λαού της Ρόδου. 

ΘΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗ ΘΙΑΣΟΣ ΣΚΙΩΝ
Υπό του Δήμου Ρόδου, ως εγνώσθη μελετάται η πρόσκλησις εις Ρόδον των οργανωτών της Εκθέσεως του Θεάτρου Σκιών, η οποία λειτουργεί ήδη εις Αθήνας. Εφ’ όσον τελικώς επέλθη συμφωνία εκτός της Εκθέσεως, θα δοθούν και παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών, του γνωστού Καραγκιόζη.