Τα δηλητηριώδη φυτά της Ρόδου ερευνώνται από καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΑΡΤΕΛ
Την μεσημβρίαν χθες παρετέθη υπό της Νομαρχίας γεύμα, προς τιμήν του Αρχηγού της ναυλοχούσης Αμερικανικής μοίρας ναυάρου Μαρτέλ, εις την τοποθεσίν Πεταλούδες.  Εις το γεύμα παρεκάθησαν ο τιμώμενος ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, ο κυβερνήτης του πλωτού Αμερικανικού ραδιοσταθμού “Κούριερ” και εκπρόσωποι των λοιπών τοπικών αρχών.

ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Γ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Χθες την 10.30 πρωινήν συνήλθον εις Μικτήν συνεδρίασιν τα δύο Διοικητικά Συμβούλια της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.  Κατά την συνεδρίαν ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της Ενώσεως εξέθεσαν τα αποτελέσματα των ενεργειών των, κατά την πρόσφατον μετάβασίν των εις Αθήνας.
Μεταξύ άλλων ανελύθησαν τα θέματα προστασίας των σταφυλών, ιδρύσεως Συνεταιρικού κονσερβοποιείου, παραχωρήσεως του εργαστασίου Σάιφε συγκεντρώσεως κριθοβρώμης εις Δωδεκάνησον δια λογαριασμόν του στρατού εισαγωγής 200 αντλητικών συγκροτημάτων προστασίας των καλλιεργητών πρωίμων κηπευτικών, η εξόφλησις των τοματοπαραγωγών υπό της Ροδιακής Κονσερβοποιείας, η συγκέντρωσις μέλιτος η εξαγορά του εργοστασίου ΡΟΔΙΑ, η εξέτασις των προσφορών δια την εισαγωγήν αντλητικών συγκροτημάτων, η λειτουργία πρατηρίου γεωργικών φαρμάκων εις Νέαν Αγοράν κ.λπ.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Ως ανεκοινώθη εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας, εντός των ημερών αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον γεωλόγος του Υπουργειόυ Γεωργίας, προκειμένου να προβή εις παρατηρήσεις και να υποδείξη καταλλήλους τοποθεσίας δια την διενέργειαν γεωτρήσεως προς ανεύρεσιν ύδατος.  Αρχικώς ο γεωλόγος θα προβή εις παρατηρήσεις εις τας περιοχάς των προαστείων της πόλεως.

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο καθηγητής της Φαρμακογνωσίας του Πανεπιστμίου Αθηνών κ. Κρητικός, την παρελθούσαν εβδομάδα επεσκέφθη την νήσον μας, προς συλλογήν και μελέτην διαφόρων φυτών και ριζωμάτων, χρησιμοποιουμένων εις την φαρμακευτικήν.

Ούτος επέδειξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια τα τοξικά φυτά, να προκαλούνται διαφόρους δηλητηριάσεις εις την οικόσιτον και ποιμενικήν μας κτηνοτοτροφίαν.

Τα δηλητηριώδη τούτα φυτά και αι μέχρι τούδε διαπιστωθείσαι μεμονωμέναι και ομαδικαί περιπτώσεις φυτικών δηλητηριάσεων επί ζώων ως αι περιπτώσεις του Μεσαναγρού, Αφάντου, Διμυλιάς, Κρεμαστής κλπ, ετέθησαν υπ’ όψιν του κ. Καθηγητού από τον κτηνίατρον κ. Γεωργίου.

Αι περιπτώσεις αύται προεκάλεσαν το ζωηρόν ενδιαφέρον του κ. Καθηγητού, όστις εν συνεχεία, προς συλλογήν και μελέτην των τοξικών φυτών και ριζωμάτων αυτών μετέβη εις διάφορα χωρία και περιοχάς της νήσου μας.

Εις τα χωρία Παστίδα και Μαριτσά διεπίστωσεν ότι αι παρατηρηθείσαι κατά την άνοιξιν περιπτώσεις δηλητηριάσεων επί ζώων και ανθρώπων οφείλονται εις τον Μανδραγόρα ή πιθανώς εις διάφορον είδος Μανδραγόρα τον οποίον οι κάτοικοι της υπαίθρου ονομάζουν καπνόχορτον.

Τα συλλεγέντα φυτά και ριζώματα ο κ. Κρητικός μετέφερεν εις Αθήνας προς εργαστηριακήν επεξεργασίαν και απομόνωσιν των δραστικών συστατικών ως και εξεύρεσιν τρόπου εξουδετερώσεως αυτών.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΟΥ “ΔΩΡΙΕΩΣ”
Υπό του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου απεφασίσθη όπως, επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 35ετίας του Γυμναστικού Συλλόγου “Δωριεύς”, δοθούν εις τα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτού και 4 πυγμαχικοί αγώνες, εις το Εθνικόν Στάδιον.  Οι αγώνες θα δοθούν ως συμβολή εις τον εορτασμόν, εκ μέρους του αεριοσυστάτου Πυγμαχικού Ομίλου.

ΕΝΔΕΚΑ ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΡΟΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ
Εντός των ημερών θα τεθούν εις κυκλοφορίαν προς εκτέλεσιν δρομολογίων πόλεως, δύο νέα πολυτελή λεωφορεία του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων. Εξ άλλου, συμφώνως προς σχετικάς ανακοινώσεις, υπολογίζεται ότι μέχρι του προσεχούς Δεκεμβρίου θα έχουν τοποθετηθή εις λεωφορικάς γραμμάς του ΡΟΔΑ ένδεκα συνολικώς λεωφορεία, τα οποία έχουν ήδη παραγγελθή εις το Εξωτερικόν.