Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2308

 

 

ΕΜΗΝΥΘΗ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του Μαλλιαράκη Γρηγορίου ετών 51, επόπτου καθαριότητος Δήμου Ρόδου, διότι γενομένης Αστυϊατρικής επιθεωρήσεως υπό του Αστυϊάτρου Ρόδου Διακοβασίλη Βασιλείου εις τον χώρον της Χονδρικής Αγοράς, διεπιστώθη ότι, οι οδοκαθαρισταί της περιοχής Μανδρακίου Ν. Αγοράς και Χονδρικής, ως και των πέριξ χώρων, μετέφερον και συνεκέντρωνον εις το βάθος της τάφρου τα υπ’ αυτών συλλεγόμενα απορρίμματα και εναποθήκευον εκεί επί αρκετάς ημέρας, δημιουργούντα μόνιμον μολυσματικήν εστίαν επικίνδυνον διά την Δημόσιαν υγείαν λόγω της μεγάλης ποσότητος και επί τινας ημέρας παραμονής των και ότι, προέβαινον εις την ενεργείαν των ταύτην τη Διαταγή του ανωτέρω προϊσταμένου των.

 

ΜΕΡΙΜΝA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΤΑ “ΔΕΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ”
ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ

Εκ του Δασαρχείου ανεκοινώθη εις ερώτησιν συντάκτου μας, ότι έχει εξασφαλισθή απόλυτος επάρκεια δένδρων Χριστουγέννων. Η κοπή των δένδρων θα γίνει από δάσος της περιοχής Έμπωνας υπό συνεργείου του Δήμου Ρόδου, μερίμνη του οποίου θα διανεμηθούν δένδρα εις τα ιδρύματα δωρεάν και εις ιδιώτας επί πληρωμή.

 

58.000 ΔΡΧ. ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΕΡΑΝΟΝ
Από της πρωίας χθες διεξήχθη εις την πόλιν της Ρόδου και εις τας μεγαλυτέρας πόλεις της Δωδεκανήσου, ο έρανος υπέρ της “Φανέλλας του Στρατιώτου”. Κυρίαι, δεσποινίδες, ελληνίδες οδηγοί, πρόσκοποι και αστυνομικοί, περιήλθαν τους διαφόρους τομείς της Ρόδου και συνεκέντρωσαν τας εισφοράς του λαού. Εις τας λαϊκάς συνοικίας εσημειώθησαν συγκινητικαί σκηναί, όταν γραίαι και γέροντες, ανέμενον τα συνεργεία διά να προσφέρουν το δίδραχμον ή το πεντάδραχμόν των.
Εισφοράς υπέρ της “Φανέλλας του Στρατιώτου”, προσέφερον και οι εν Ρόδω μουσουλμάνοι.
Ως ανεκοινώθη το εσπέρας χθες, εκ των 17 τομέων της πόλεως και ομού με την εκ 5.000 δρχ. εισφοράν του Δήμου Ρόδου, συνεκεντρώθησαν 58.000 δραχμαί.
Εις Σύμην εξ άλλου, συνεκεντρώθησαν 4.919 δρχ.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΤΟΡΣΙΠ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ”
Ως ανεκοινώθη αύριον Παρασκευήν υπό της ανωτάτης επιτροπής ελέγχου ναυτικών ατυχημάτων θα εξετασθή η υπόθεσις του τραγικού ναυαγίου του μότορσιπ “Δωδεκάνησος” το οποίον ως γνωστόν εβυθίσθη εις το ακρωτήριον της ακτής Κριός πλησίον των τουρκικών παραλίων την 22αν παρελθόντος Μαρτίου, πνιγέντων κατά το ναυάγιον 28 εκ των 34 επιβατών του. Η επιτροπή θα εξετάση επίσης και τα αίτια των ναυαγίων των ροδιακών πετρελαιοκινήτων “Μίστερος”, βυθισθέντος εις Κάλυμνον την 9/7/1956, “Βασιλικής” προσκρούσαντος την 4/7/56 παρά την νήσον Κύναρον και “Παναγιώτα” συγκρουσθέντος την 28/11/1956 παρά τον όρμον Ποσειδώνιες.


ΔΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
Ανεχώρησε χθες εις Κω διά του ατμοπλοίου της γραμμής ο Προϊστάμενος του Κέντρου Προνοίας κ. Χάχλος. Ο κ. Χάχλος κατά την εις Κω παραμονήν του θα επιληφθεί της συγκεντρώσεως αιτήσεως των προσφύγων, της ρυθμίσεως στεγαστικών ζητημάτων και της επιθεωρήσεως των καταλόγων των απόρων.

ΔΙΑΙΤΗΤΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
Ως εγνώσθη διά τον αγώνα ΑΟΝ Πεισιρόδου-Φοίβου, διαιτητής ωρίσθη ο κ. Ξανθός και δια την συνάντησιν Δωριέως-Ολυμπιακού ο κ. Δοξόπουλος. Και οι δυό αγώνες είναι διά το κύπελον Ελλάδος.