Επιστολή ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου στη «Ροδιακή» - Τα αιτήματά τους

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ” ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ

Κύριε Διευθυντά,
Σας παρακαλώ όπως δια των στηλών της εφημερίδος σας δημοσιεύσητε τα κατωτέρα άτινα είναι η επιθυμία πολλών ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

Κατά την πρόσφατον επίσκεψιν του Προέδρου της Κυβερνήσεως είς την πόλιν μας, ως τυγχάνει γνωστός είς άπαν το κοινόν της πόλεώς μας, άπαντα τα σωματεία καθώς και διάφοροι Σύλλογοι, επεσκέφθησαν τον κ. Πρωθυπουργόν είς το μέγαρον της Νομαρχίας μας και εξέφρασον είς τούτον τα απασχολούντα αυτά ζητήματα και συγχρόνως ενεγχείρησαν είς τούτον έγγραφα υπομνήματα, ίνα ούτος ως αρμόδιος επιληφθή η εισηγηθή διά την τακτοποίησιν τούτων.

Μας κινή την περίεργειαν και μετ’ αγανακτήσεως παρηκολούθημεν τάς ενεργείας και διαβήματα της Διοικήσεως του καθ’ ημάς Σωματείου όπερ είς την ευκαιρίαν ταύτην επέδειξεν αδράνειαν και αδιαφορίαν να επισκεφθή τον κ. Πρόεδρον και να του θέση υπ’ όψιν και αυτή τα πολλαπλά ζητήματα της τάξεώς μας, άτινα από καιρόν μαστίζουν τους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Ρόδους.

Τους προκαλούμεν δημοσίως δια του τύπου όπως γνωρίζουν είς άπαντας τους ξενοδοχοϋπαλλήλους την αμέλειάν των ταύτην ήτις και τυγχάνει τελείως ασυγχώρητος. Επί προσθέτως ζητούμεν την έκτακτον συνέλευσιν της Ενώσεώς μας δι’ αυτούς και μόνον τους λόγους.

Οι υπογράφοντες ξενοδοχοϋπάλληλοι
Νικόλαος Χαρτοφύλης, Κ. Αργύρης, Κ. Αμυγδαλάς, Στ. Παπαδογιάννης, Α. Χατζηζαχαρίας.

ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Το παρελθόν Σάββατον, 7ην Μαρτίου και ώραν 8ην μ.μ. έλαβε χώραν εν τω Δημοτικώ Θεάτρω σχολική παράστασις του Βενετοκλείου Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε χορωδίαν Εθνικών και Δημοτικών ασμάτων, απαγγελίας και δύο μικράς κωμωδίας.

Παρέστησαν ο Σ. Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου μετά της μητρός του Κας Παπακωνσταντίνου, ο Δήμαρχος Ρόδου μετά της Κας Πετρίδου, οι βουλευταί Στ. Κωτιάδης, Γ. Χαρίτος μετά της Κας Χαρίτου, ο Εισαγγελεύς Εφετών μετά της Κας Βασιλοπούλου, ο Δ/ντής του αεροπορικού αποσπάσματος Ρόδου μετά της Κας Θέμελη, ο Παν. Πρωτοσύγγελος της Ι. Μητροπόλεως, ο Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κ. Α. Ισηγόνης, ο γυμνασιάρχης και αναπληρωτής του Γενικού Επιθεωρητού Μ. Ε. Δωδεκανήσου κ. Χ. Παπαχριστοδούλου, η γυμνασιάρχης του Καζουλλείου Γυμνασίων Θηλέων Κα Βολλιανίτου, ο Ν. Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδης, πολλοί γονείς και κηδεμόνες εκπαιδευτικοί κ.ά.

Η χορωδία υπό την Δ/νσιν του Καθ. της Μουσικής κ. Γ. Καραμηνά εξετέλεσε άσματα με μεγάλην επιτυχίαν. Αί απαγγελίαι των μαθητών Γ. Κωνσταντάκη, Σ. Λυμπέρη μαθητρίας του Νυκτερινού Γυμνασίου, Σ. Παπαγεωργίου και Α. Σκουμπουρδή εσημείωσαν επίσης μεγάλην επιτυχίαν.

Ετραγούδησαν σόλο ο Σκουμπουρδής και ο Ανδριωτάκης. Είς την κωμωδίαν “Απένταρος” έλαβον μέρος οι μαθηταί της ΣΤ’ Ν. Κουζουκάκης, Κ. Μανωλάς, Ν. Μπακίρης, Σ. Παπαγεωργίου και Δ. Τριανταφύλλου, είς την “αχ αυτό το τηλέφωνο” έκδοσις “Ζωή του Παιδιού” οι Γ. Καμαριώτης, Π. Καραγεωργίου, Α. Καραγιάννης, Σ. Περίδης και Εμμ. Σταυριανός.  Εισαγωγή είς την παράστασιν έκαμεν ο μαθητής της ΣΤ’ Φ. Ψαράς.
Η παράστασις επανελήφθη και την Κυριακήν 8ην του μηνός ώραν 8ην μ.μ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ
Χθες την πρωΐαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις Διμηλιάν, όπου ετέλεσε την θείαν λειτουργίαν είς τον εκεί ιερόν ναόν. Μετά την λειτουργίαν ο Μητροπολίτης μετέβη εις το Σανατόριον, όπου συνωμίλησε με τους ασθενείς και εξήτασε διάφορα ζητήματα του Ιδρύματος.

ΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗΝ
Ήρχισαν και προχωρούν με ταχύτατον ρυθμόν αι εργασίαι πλακοστρώσεως της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων Ρόδου, υπό δημοτικών συνεργείων. Αί εν λόγω εργασίαι υπολογίζεται ότι θα λήξουν συντόμως, προς τούτο δέ καταβάλλονται εντατικαί προσπάθειαι.