Απεβίωσε Συμιακά σε ηλικία 110 ετών

ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑΝ ΤΗΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ 110 ΕΤΩΝ ΓΡΑΙΑ ΣΥΜΑΙΑ ΕΙΣ ΜΑΡΣΑ ΜΑΤΡΟΥΧ

Κατά τας πληροφορίας εκ Μάρσα Ματρούχ, απεβίωσεν εκεί η υπεραιωνόβιος Ξένη Κόντε, εις ηλικίαν 110 ετών.

Αύτη, κατήγετο εκ Σύμης. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, η Κόντε ολίγον προ του θανάτου της ευρίσκετο εν απολύτω διαυγεία πνεύματος. Σημειωτέον ότι η υπεραιωνόβιος είχε την ευτυχίαν να ίδη εγγονούς των δισεγγόνων της απέδιδε δε την μακροζωίαν της εις το κονιάκ και την αγάπην της προς την θρησκείαν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στην κλινική του ιατρού Μαιευτικής κ. Αθ. Καραγιάννη η κ. Βαλασία Καζουλάκη σύζυγος του ιατρού Γ. Καζουλάκη έτεκεν χαριτωμένο θήλυ. Στους ευτυχείς γονείς τους ευχόμεθα καλλορίζικον.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ο Σαράντης Χατζηπέτρος και η δις Θεοδοσία Ζούντα έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Τους ευχόμεθα αρραγή τον αρραβώνα και ταχείαν την στέψιν.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΥΤΩΝ
ΘΑ ΠΕΡΑΤΩΘΗ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ


Ως μεταδίδεται εκ Καλύμνου, η λειτουργία της Σχολής Δυτών προχωρεί ικανοποιητικώς, προβλέπεται δε ότι θα περατωθεί περί τα τέλη του μηνός Μαρτίου, επισπευδομένων των μαθημάτων λόγω των δημοτικών εκλογών.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, μετά την 20ην τρέχοντος αναμένεται να φθάση εις την Κάλυμνον ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου και Διευθυντής της Σχολής πλωτάρχης Γελαδάκης, προκειμένου να παρακολουθήση τα τελευταία μαθήματα της Σχολής, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως εκπαιδευτικάς καταδύσεις των μαθητών δυτών και διαφόρους άλλας πρακτικάς ασκήσεις.

Εν συνεχεία ο κ. Λιμενάρχης θα παρακολουθήση τας εξετάσεις των μαθητών δυτών και τέλος θα λάβη χώραν εν ειδική τελετή, παρουσία των τοπικών αρχών της Καλύμνου και εκπροσώπων του σπογγαλιευτικού κόσμου, η απονομή των πτυχίων εις τους μαθητάς υπό του Διευθυντού της Σχολής.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΩΝ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
Ως εγνώσθη, εντός των ημερών θ’ αρχίσουν δαπάναις του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, αι εργασίαι επισκευής της ιδιοκτήτου βίλλας του, της κειμένης εις τον Προφήτην Ηλίαν, εις την οποίαν θα φιλοξενούνται αι εκάστοτε αφικνούμενοι εις την Ρόδον προσωπικότητες.

Η σχετική δημοπρασία, διεξαχθείσα προ ημερών, κατεκυρώθη ήδη εις τον μειοδότην.
 


ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Τμήματος Ρόδου του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρίαι και δεσποινίδες αι οποίαι ενδιαφέρονται διά μαθήματα υγιεινής δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις προς το Τμήμα Ρόδου, προκειμένου να μετάσχουν σχετικών μαθημάτων. Αι εν λόγω κυρίαι και δεσποινίδες, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, θα δύνανται ακολούθως να καταταγούν εις το σώμα των εθελοντριών αδελφών του Ελληνικού Ερυθρου Σταυρού.

ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, ο Μητροπολίτης της Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος θα χοροστατή καθημερινώς εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν της νήσου. Εξ άλλου, υπό της αρμοδίας Καρπαθιακής Επιτροπής ανεκοινώθη ότι εις τα πλαίσια της προσπαθείας της Μητροπόλεως εγένοντο κατά τον παρελθόντα μήνα Φεβρουάριον 10 προικοδοτήσεις κορασίδων.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου, καθωρίσθησαν αι τιμαί του άρτου διά την τρέχουσαν εβδομάδα ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5.20 δραχμάς. Άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3.10 δραχ.