Ο Διγενής διεμήνυσε την αγάπη του προς τους Κυπρίους της Ρόδου

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Από του απογεύματος της αύριον Πέμπτης αρχίζουν εις την Λέσχην της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Ρόδου αι εκπαιδευτικαί συγκεντρώσεις των βαθμοφόρων και στελεχών των προσκοπικών ομάδων της πόλεως Ρόδου, εις τα πλαίσια διαταγών της Γενικής Εφορείας. Εις την πρώτην συγκέντρωσιν, εκλήθη να παραστή μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ως Πρόεδρος του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου.

ΠΤΩΣΙΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ της υπαίθρου, εις διάφορα μέρη της νήσου, εσημειώθη την Κυριακήν πτώσις βροχής. Κατά δήλωσιν εκπροσώπου της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, η βροχή αύτη ήτο εξωτερικώς ωφέλιμος διά την γεωργίαν, λόγω της επί πολλά δεκαήμερα παρατηρηθείσης ανομβρίας.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΛΩΝΑΝ
Κατά πληροφορίας εκ Μαλώνας, η εκτελεσθείσα εις την εν λόγω κοινότητα γεώτρησις θεωρείται ήδη υπό των ειδικών ως επιτυχής. Η γεώτρησις έφθασεν εις βάθος 150 περίπου μέτρων η ωριαία δε απόδοσις ύδατος φθάνει τα 40 κυβικά. Δι’ αυτής υπολογίζεται ότι θα αρδευθεί αξιόλογος έκτασις δενδροφυτειών.

ΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΗΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ ΠΡΩΙΜΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, εφέτος παρατηρείται εις την νήσον αξιόλογος ζήλος και προσπάθεια των γεωργών, διά την καλλιέργειαν πρωίμων κηπευτικών. Εις πολλά σημεία της νήσου, έχουν ήδη δημιουργηθή, κτήματα, όπου καλλιεργούνται πρώιμα, ελπίζεται δε ότι η νέα τάσις των Καρπαθίων γεωργών θα είναι αρκετά προσοδοφόρος.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΔΙ’ ΑΥΤ/ΤΑ
Το Υπουργείον των Οικονομικών, έδωσεν εντολήν εις τα Τελωνεία του Κράτους, όπως επιβατικά αυτοκίνητα, κομιζόμενα υπό προσώπων μονίμως κατοικούντων εις την αλλοδαπήν, εφ’ όσον οι κάτοχοί των στερούνται τριπτύχου ή πολυπτύχου, παραδίδονται εις ελευθέραν χρήσιν επί δίμηνον, βάσει του δελτίου των παραδιδομένων εις ελευθέραν χρήσιν ειδών, άνευ εγγυήσεως και χωρίς να τηρούνται αι μέχρι τούδε διαδικασίαι. Το μέτρον ελήφθη προς διευκόλυνσιν των ξένων τουριστών, διά τας περιηγήσεις των ανά την χώραν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου συνεργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Χαρίτου επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

Ο  ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΙΕΜΗΝΥΣΕ ΧΘΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΟΔΩ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ
Υπό του εν Ρόδω ευρισκομένου Κυπρίου αγωνιστού κ. Σωκράτους Λοϊζίδη, απεστάλη προς τον Διγενήν, ενώ υπερίπτατο της Ρόδου το ακόλουθον ραδιογράφημα:
“Από τα ιερά χώματα της Ρόδου σας απευθύνομεν τον θαυμασμόν μας και θερμόν εγκάρδιον χαιρετισμόν. Ανυπομονώ εναγκαλισμόν”. Ο Διγενής απήντησεν ως εξής:
“Ευχαριστώ. Σε φιλώ. Διαβίβασε εις όλους μαχητάς την αγάπην μου. Διγενής”.

Εξ άλλου η Εθνική Ένωσις Δωδεκανησίων απέστειλε προς τον Διγενή το ακόλουθον τηλεγράφημα: “Επί επιστροφή σας ελευθέραν Πατρίδα εκφράζομεν υμίν ενσαρκωτήν θρύλων και παραδόσεων έθνους θαυμασμόν και ευγνωμοσύνην”