Φλας στο παρελθόν: Δια να εορτάσουν το Πάσχα 2000 επισκέπται ευρίσκονται σήμερον εις τη Ρόδον

Εν Ρόδω
Κυριακή 3 Μαΐου 1959
Αριθ. Φύλλου 2417

 

ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
2.000 ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Ζωηροτάτη είναι η κίνησις ξένων και εκ παλαιάς Ελλάδος επισκεπτών εις Ρόδον, λόγω των εορτών του Πάσχα. Συμφώνως προς σχετικήν ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, σήμερον ευρίσκονται ενταύθα 2000 επισκέπται, εκ των οποίων οι 1200 είναι ξένοι και κυρίως Γερμανοί, Ελβετοί και Σουηδοί.
Οι εκ Παλαιάς Ελλάδος επισκέπται προέρχονται από τας Αθήνας, την Κρήτην, την Μακεδονίαν και τον Βόλον.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Θ’ ΑΡΧΙΣΗ
Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΚΩ

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας).
Δια του φορτηγού ατμοπλοίου “Μάνθος” εκομίσθησαν εκεί 60.000 οκάδες καπνά, προερχόμενα εκ Θηβών, δι’ επεξεργασίαν εις το εν Κω εργοστάσιον της Εταιρείας “Κομέρσιαλ”. Η ποσότης αύτη είναι η 2α που φθάνει εις την Κω.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας,  η έναρξις της λειτουργίας του εργοστασίου, εις το οποίον θ’ απασχοληθούν πολλοί εργάται και εργάτριαι της Κω θα πραγματοποιηθή αμέσως μετά το Πάσχα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ως εγνώσθη, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου θα αναχωρήση εις Αθήνας εντός της εβδομάδος. Ως γνωστόν, ο κ. Νομάρχης κατά την εις Αθήνας παραμονήν του θα επιληφθή της προωθήσεως διαφόρων θεμάτων της Περιφερείας Δωδεκανήσου, ως και του θέματος της υπογραφής των συμβολαίων με την Δημόσιαν Επιχείρησιν Ηλεκτρισμού δια την εξαγορά της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου.

ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ο ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
Αφίκετο προχθές εις Ρόδον, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μακρής. Ο κ. Υπουργός, ως εγνώσθη, θα παραμείνη εις Ρόδον μέχρι της Τρίτης.

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΑΝΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το μεσονύκτιον χθες εγένετος εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού η τελετή της Αναστάσεως παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μακρή, του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, των παρεπιδημούντων πολιτικών αρχών και άλλων επισήμων, ως και πολλών ευρισκομένων ενταύθα ξένων και εκ Παλαιάς Ελλάδος επισκεπτών.
Κατά την τελετήν της Αναστάσεως οι κώδωνες όλων των εκκλησιών θα εκρούοντο χαρμοσύνως και αι σειρήνες των εν τω λιμένι ευρισκομένων πλοίων εσύριζον χαιρετίζουσαι.

ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Σήμερον την μεσημβρίαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μακρής, ο Νομάρχης, οι βουλευταί και άλλοι επίσημοι θα επισκεφθούν την Διοίκηση Χωροφυλακής το Λιμεναρχείον το Αεροπορικόν Απόσπασμα την Σχολήν Χωροφυλακής και την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν, προκειμένου να συνεορτάσουν το Πάσχα, μετά των εις εκάστην υπηρεσίαν ανδρών και να τσουγκρίσουν το “πασχαλινό αυγό” κατά το έθιμον.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της Εποπτείας Εμπορίου Δωδεκανήσου εις την αγοράν της Ρόδου εσημειώθη πλήρης επάρκεια κρεάτων και τροφίμων εις τιμάς προσιτάς.
Εξ άλλου, η αγοραστική κίνησις από της Πέμπτης και μετά ήτο ζωηρά χθες δε ήτο ζωηροτάτη.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον 20 μαθηταί του Γυμνασίου Πτολεμαΐδος.
Επίσης αφίκοντο Οδηγοί εκ του Πύργου της Ηλείας και των Σερρών.

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ “ΦΩΣΤΗΡΟΣ”
Σήμερον δια του ατμοπλοίου της γραμμής θα αφιχθή εις Ρόδον η ποδοσφαιρική ομάς του “Φωστήρος” προκειμένου να δώση σήμερον το απόγευμα αγώνα προς τον Δωριέα και αύριον προς την Μικτή Ρόδου.

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΙΣ
Αύριον την 8ην εσπερινήν θα αρχίση η διεξαγωγή του αγώνος αυτοκινήτου νυκτερινής πλοηγήσεως με συμμετοχήν 40 Ροδίων και 20 Αθηναίων αυτοκινητιστών. Νυκτεριναί πληροφορίαι ανέφερον ότι η εκκίνησις του αγώνος θα δοθή εκ του Ξενοδοχείου “Μίρα-Μάρε”.

Ο ΟΒΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ
Αύριον την μεσημβρίαν θα γίνη εις Πεταλούδες Πασχαλινή εορτή με σουβλιστά αρνιά και πανηγύρι, υπό της Περιηγητικής.