Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δεσμούς φιλίας με τη Ρόδο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΟΥΣ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ
Εις απάντησιν συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη προς τον κ. Χρίστιαν Χέρτερ επί τω διορισμώ του ως Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Υπουργός απέστειλε το ακόλουθον τηλεγραφικόν μήνυμα.

Ήτο υπερβολική η ευγένειά σας να μου τηλεγραφήσετε. Αι καλαί ευχαί σας είναι πηγή θάρρους και ικανοποιήσεως την στιγμήν κατά την οποίαν αναλαμβάνω τας ευθύνας των νέων μου καθηκόντων.
Χρίστιαν Χέρτερ

Ως γνωστόν ο νέος Αμερικανικός Υπουργός των Εξωτερικών έχει στενούς δεσμούς φιλίας με την Ρόδον και ιδιαιτέρως με τον δήμαρχον κ. Πετρίδη εις ένδειξιν δε της φιλίας αυτής η οποία χρονολογείται αφ’ ης εποχής διετέλει Κυβερνήτης Μασσαχουσέτης, απέστειλεν προς τον Δήμον την σημαία της πόλεως αυτής η οποία και επεδόθη εν επισήμω τελετή εις την Νομαρχίαν, υπό εκπροσώπου του κ. Χέρτερ.

Η ΑΤΕ ΗΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΔΕΙ ΤΗΝ 3ην ΔΟΣΙΝ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Αγροτικής Τραπέζης, τα υποκαταστήματα αυτής διετάχθησαν όπως αρχίσουν αμέσως την καταβολήν της τρίτης δόσεως των δανείων εις τους καλλιεργητάς σταφίδος και σουλτανίνας.
Επίσης διετάχθη η καταβολή της τρίτης δόσεως, εις τους καλλιεργητάς επιτραπεζίων σταφυλών.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟΝΕ Κ.
Δι’ εγγράφου του το Νέον Εργατικόν Κέντρον προς τον κ. Υπουργόν Εργασίας, παρακαλεί όπως το ωράριον εργασίας του ιατρού μικροβιολόγου του ΙΚΑ Ρόδου αντί των δύο ωρών ορισθή δι’ ολόκληρον την ημέραν ίνα ούτω καλυφθούν αι ανάγκαι των ησφαλισμένων και εξαλειφθούν τα παράπονά των, τα οποία διατυπούνται συχνάκις.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΚ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 30ΕΤΗΣ ΝΕΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΚΩ
Κως 9/5/59. Όλως αιφνιδίως απεβίωσε εκ καρδιακής προσβολής και εκηδεύθη ο λίαν συμπαθής και φιλοπρόοδος νέος της πόλεως μας Γεώργιος Φραζάκης υπάλληλος Γραφείου Δημοσίων Έργων φίλαθλος και Ταμίας του ΑΣΚ Ανταγόρας. Παρά το νεαρόν της ηλικίας του ο μεταστάς προσέφερε υψίστας υπηρεσίας εις τον Αθλητισμόν της πατρίδος του πρωτοστατών εις κάθε αθλητικήν κίνησιν.

Επίσης έχαιρε εκτιμήσεως και συμπαθείας παρ’ απάντων των συμπολιτών   του οι οποίοι με οδύνην επληροφορήθησαν τον αιφνίδιον θάνατόν του και σύσσωμοι παρηκολούθησαν την κηδείαν καταθέσαντες πλήθος στεφάνων. Σημειωτέον ότι ο εκλιπών ήτο 30 ετών και εγκαταλείπει σύζυγον και μητέρα εις τας οποίας διαβιβάζομεν τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
Ως ανεκοινώθη από την 21ης μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός θα λάβουν χώραν εις άπαντα τα Σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως αι ετήσιαι Γυμναστικαί επιδείξεις. Αι επιδείξεις θα λαμβάνουν χώραν εις τα προαύλια των Σχολείων.