Η Τήλος εξάγει ημερησίως τέσσερις τόνους κηπευτικών

ΕΔΟΘΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ ΤΙΣ ΚΑΓΚΑΒΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Κατόπιν ενεργειών του κ. Κωτιάδη το Συμβούλιον Σπογγαλιείας εξήτασε το θέμα της χορηγήσεως αδειών σπογγαλιείας δια καγκαβών. Το Συμβούλιον Σπογγαλιείας, κατά τας αυτάς πληροφορίας απεφάσισε και ενέκρινε την χορήγησιν 11 αδειών απόπλου καγκαβών της νήσου Σύμης δια σπογγαλιείαν εις την Τριπολίτιδα.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ... ΣΑΜΑΡΙ!!!
Χθες καθ’ όλην την ημέραν εσυνεχίσθησαν αι από προχθές αρξάμεναι έρευναι της Αστυνομίας, δια την ανακάλυψιν ενός... σαμαριού, το οποίον εκλάπη από έναν γάιδαρον εις την Χονδρικήν Λαχαναγοράν. Ο γάιδαρος είχεν οδηγηθή εις την αγοράν υπό Τριαντενού χωρικού φορτωμένος με κηπευτικά. Μέχρις όμως να πωληθούν τα κηπευτικά, το σαμάρι έκαμε φτερά.

ΤΟ “ΗΧΟΣ-ΦΩΣ”, ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, εις ερώτησιν συντάκτου της “Ροδιακής” εδήλωσεν ότι η εγκατάστασις του συστήματος “Ήχος και Φως” εις Ρόδον θα πραγματοποιηθή οπωσδήποτε εις το Καστέλλο. Ο κ. Δήμαρχος προσέθεσεν ότι το “Ήχος και Φως” είναι φτιαγμένο δι’ αυτοτελή μνημεία και όχι διά σύνθετα, ως η Ακρόπολις των Αθηνών, εις το Καστέλλο δε θα αποδώση περισσότερον διότι ο ήχος, το φως και τα κείμενα θα εναρμονίζωνται καλύτερον προς το κτήριον του Παλατίου.

ΤΑ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ” ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο Αμερικανός παραγωγός κ. Φόρμαν ολίγον πριν αναχωρήση εις Βελιγράδιον ανεκοίνωσε ότι η νέα ταινία την οποίαν πρόκειται να γυρίση τον προσεχή Ιανουάριον θα γυρισθή εις Ρόδον σκηναί δε αυτής θα γυρισθούν εις Κύπρον και Γιουγκοσλαβία.
Η εν λόγω ταινία ως γνωστόν θα φέρη τον τίτλον τα “Κανόνια του Ναβαρόνε”,

Η ΤΗΛΟΣ ΕΞΑΓΕΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 4 ΤΟΝΝΟΥΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Τήλου, εσημειώθη δια πρώτην φοράν εφέτος παραγωγή κηπευτικών εις την νήσον, η οποία κατ’ αυτάς, εξάγει περί τους 4 τόννους ημερησίως εις τας πλησίον νήσους. Η καλλιέργεια των κηπευτικών εις την Τήλον, θα συνεχισθή και θα επαυξηθή κατά το προσεχές έτος.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟNΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ
Σήμερον την 1ην μεταμεσημβρινήν εις την αίθουσαν τελετών του Νομαρχιακού μεγάρου θα γίνη κατά την διάρκειαν τελετής η απονομή του Βασιλικού Βραβείου Α’ τάξεως του Εθνικού Ιδρύματος εις τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην δια το έργον του εις τον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Κατά την ιδίαν τελετήν εις την οποίαν θα παραστούν αι αρχαί και άλλοι επίσημοι, θα απονεμηθή και προς τον Δήμον Ροδίων το Εύσημον Α’ τάξεως του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΓΩΝ ΔΩΡΙΕΩΣ - ΑΕΠ
Αύριον το απόγευμα εις το Εθνικόν Στάδιον θα λάβουν χώραν οι φιλικοί αγώνες Δωριέως - ΑΕΠ και Ολυμπιακού - Ιαλύσου προς ενίσχυσιν του τραυματισθέντος ποδοσφαιριστού “Κλεάνθη” Μ. Γιαννιού.
Τον πρώτον αγώνα θα διευθύνη ο κ. Δοξόπουλος με επόπτας τους κ.κ. Σταμούλη - Γεωργαλλίδη και τον δεύτερον ο κ. Αγγελής με επόπτας τους κ.κ. Τσαμπάζη και Ασπασία.