53 χιλ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη Ρόδο το πρώτο οκτάμηνο του 1959

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

53.127 ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ 8ΜΗΝΟΥ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Ηυξημέναι αι διανυκτερεύσεις-Μειωμέναι αι αφίξεις ξένων πληρωμάτων πολεμικών-Ικανοποιητική η κίνησις εσωτερικού τουρισμού


Εντός του διαρρεύσαντος οκταμήνου του 1959 53.127 ημεδαποί και αλλοδαποί τουρίσται ως και μέλη πληρωμάτων πολεμικών σκαφών επεσκέφθησαν την Ρόδον και παρέμεινον επί μίαν ή περισσοτέρας ημέρας ενταύθα. Εξ άλλου το σύνολον των διανυκτερεύσεων εις ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια της πόλεως ανήλθεν εις τας 166.916 έναντι 13091 αντιστοίχου περυσινής τουριστικής περιόδου. Τα στοιχεία ταύτα παρεσχέθησαν παρά του Διοικητού της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου κ. Καραγιάννη.

Αξιοσημείωτον γεγονός της κινήσεως του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 1959, είναι ότι εκ του συνόλου των επισκεφθέντων την Ρόδον εφέτος μόνον 6.858 ήσαν άνδρες πληρωμάτων πολεμικών σκαφών, κυρίως αμερικανικών, ενώ πέρυσι ο αριθμός των ανδρών πληρωμάτων ήτο διπλάσιος. Τούτο σημαίνει ως ετονίσθη σχετικώς ότι ο αριθμός των τουριστών, ημεδαπών και αλλοδαπών ήτο ηυξημένος εφέτος.

Κατά τα αναλυτικά στοιχεία της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, κατά το διαρρεύσαν οκτάμηνον εφιλοξενήθησαν επί πολλάς ημέρας εις τα ξενοδοχεία της Ρόδου 13.986 ημεδαποί και 14.984 αλλοδαποί τουρίσται αφιχθέντες δια των ελληνικών ή ξένων ατμοπλοίων γραμμής ή αεροπορικώς. Επίσης κατά τα αυτά στοιχεία την Ρόδον επεσκέφθησαν 17.299 ξένοι «τουρίσται της μιας ημέρας» αφιχθέντες δια των ελληνικών και ξένων τουριστικών ατμοπλοίων τα οποία επραγματοποίησαν 140 κατάπλους.

Τέλος ως ετονίσθη ικανοποίησιν προεκάλεσε το γεγονός της αυξήσεως εφέτος της κινήσεως εσωτερικού τουρισμού, η οποία σχεδόν προσήγγισε την κίνησιν εσωτερικού τουρισμού, εις τον τομέα των πολυημέρων επισκέψεων.

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Εφέτος εσημειώθη εις Ρόδον υπερπαραγωγή σταφυλών, συμφώνως προς ανακοίνωσιν αρμοδίου εκπροσώπου της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου. Ο ίδιος εκπρόσωπος παρέσχε την πληροφορίαν ότι εις ωρισμένας περιοχάς της Ρόδου η παραγωγή ηυξήθη εν συγκρίσει προς την περυσινήν εις ποσοστόν κυμαινόμενον από 30 έως 50%.

Κωπηλάται του ΝΟΡ αναχωρούν δια τους Πανελληνίους κωπηλατικούς
Ως ανεκοινώθη εντός της εβδομάδος αναχωρούν εις Αθήνας και εκείθεν εις Πόρον 15 κωπηλάται του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου προκειμένου να μετάσχουν των εφετεινών Πανελληνίων κωπηλατικών αγώνων οι οποίοι αρχίζουν την 23ην τρέχοντος.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο ιατρός κ. Σταύρος Αυγουστάκης, δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του εορτή.
Ο κ. Σταύρος Σταυρίδης δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τον αθλητήν Σταύρον Παπακαλοδούκαν επί τη ονομαστική του εορτή εύχομαι χρόνια πολλά.
Θ. Ανδρουλάκης