Θρίαμβος της ΑΕΠ επί του Δωριέα ενώπιον χιλιάδων θεατών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΠΡΟΧΘΕΣ Η Α.Ε.Π. ΕΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ!

ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ ΔΩΡΙΕΩΣ ΜΕ 1-0

Η δοκός έσωσε τον Δωριέα από 2 γκολ


Ολίγας φοράς το Εθνικόν Στάδιον εγνώρισε τοιαύτην κοσμοσυρροήν, ως η προχθεσινή. Από πολύ ενωρίς εκατοντάδες φιλάθλων προσήλθον εις το γήπεδον διά να παραστούν εις τον μεγάλον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕΠ-Δωριέως.

Ουδεμία θέσις εις το στάδιον ήτο κενή. Και με το δίκιο των οι φίλαθλοι έδωσαν το “παρόν” διότι όλοι εκ των προτέρων εγνώριζον ότι ο αγών ήτο και διά τους δύο διαγωνιζομένους σημαντικώτατος καθ’ ότι η μεν ΑΕΠ πηγαίνει δια το πρωτάθλημα, ο δε Δωριεύς διά μίαν θέσιν εις την α’ κατηγορίαν.

Ο αγών υπό την διεύθυνσιν του κ. Σιδηρόπουλου εξ Αθηνών ήρχισε την 3ην απογευματινήν και μαζί με αυτόν ήρχισε και η αγωνία των φιλάθλων.

Ευθύς εξ αρχής και οι δύο αντίπαλοι ηγωνίζοντο αμυντικά εις μερικάς δέ περιπτώσεις η ΑΕΠ επραγματοποιεί επικινδύνους καθόδους που ενέσπειρον τον πανικόν εις τα καρρέ του Δωριέως. Δύο αιλουροειδείς αποκρούσεις του Ματσάγκου απεσόβησαν δύο βέβαια τέρματα. Μετά το 15’ το παιχνίδι γίνεται χλιαρό και με ωρισμένους μικροτραυματισμούς και επεισόδια. Η ΑΕΠ υπερέχει εις το κέντρον του αγωνιστικού χώρου και προσπαθεί με “μελέ” διασπάση την άμυνα του Δωριέως.

Εις το 28’ ενώ η σφαίρα επαίζετο εντός της μεγάλης περιοχής του Δωριέως οι Αξάν και Ζούνης συνεπλάκησαν και ο διαιτητής ηναγκάσθη να τους αποβάλη. Χωρίς τίποτε αξιόλογο έληξε το α’ ημίχρονον 0-0. Εις την επανάληψιν η ΑΕΠ παρουσιάσθη πλέον συνδεδεμένη και επικίνδυνος. Συνεχώς πολιορκούσε την εστίαν του Ματσάγκου αλλά άνευ αποτελέσματος.

Εις το 14 επί τρεις συνεχείς φοράς η δοκός του τέρματος του Δωριέως απέκρουσε σούτ των κυνηγών της ΑΕΠ και διά να καταλήξη η σφαίρα τελικώς άουτ. Από του σημείου αυτού η επιθετική πεντάς της ΑΕΠ κύριος εις ολόκληρον τον αγωνιστικόν χώρον απειλεί πλέον σοβαρώς τον αντίπαλον ο οποίος ουδεμίαν κάθοδον επραγματοποίησε. Και η στιγμή έφθασε.

Εις το 28’ ο Καστελλοριζιός υποπίπτει εις φάουλ έξωθι της περιοχής. Τούτο κτυπά ωραιότατα ο Ξίππας και ο Παυλίδης Ι. με κεφαλιά στέλνει την σφαίρα να αναπαυθή εις το Γ.

Η νίκη της ΑΕΠ είναι πλέον γεγονός. Μετά από ολίγα λεπτά ο κ. διαιτητής σφυρίζει την λήξιν της συναντήσεως η οποία ευρίσκει νικήτριαν την ΑΕΠ με 1-0.

Γενικώς η προχθεσινή αναμέτρησις των δύο ομάδων ήτο μετρίας τεχνικής και περισσότερον από πλευράς Δωριέως.

Πάντως η ΑΕΠ ήξιζε της νίκης. Κατήλθε διά να επιβληθή και το επέτυχε. Το σκορ 1-0 δεν δίδει την ορθήν εικόνα του αγώνος. Τουλάχιστον με δύο επί πλέον τέρματα να επιβληθή η με έπειτα νικήτρια.

Η άμυνά της αρραγής δεν επιέσθη καθόλου. Οι δύο χάφ Παυλίδης Ι. και Π. ήσαν οι κύριοι πρωταγωνισταί της νίκης. Ούτοι με το ωραιότατο παιχνίδι των εξουδετέρωσαν πλήρως τους αντιπάλους οίτινες δεν εφάνησαν καθ’ όλον τον αγώνα.

Η επίθεσίς της καλώς συνδεδεμένη. Η νευρικότης ήτο το κύριο χαρακτηριστικό της επιθέσεως.

Με ολιγοτέραν ακόμη προσοχήν θα εσημείωνε περισσότερα τέρματα. Καλύτεροι παίκται ήσαν οι Παυλίδης Ι. και Π., Ξίππας, Χατζησταυρίδης και Μερκουρίου.

Ο Δωριεύς ανύπαρκτος προχθές. Ως σύνολον κατώτερος όλων των προηγουμένων εμφανίσεών του. Εις όλας τας γραμμάς του υπήρχον κενά και ιδιαιτέρως εις την άμυνα.

Ο Διαιτητής κ. Σιδηρόπουλος εκράτησε με υπερβολικήν αυστηρότητα τον κρίσιμον αγώνα ήτο δε ο κύριος συντελεστής της αποσοβήσεως επεισοδίων. Λίαν συγκινητική ήτο η σκηνή ότε ολίγον πριν αρχίση η συνάντησις άπαντες οι ποδοσφαιρισταί της ΑΕΠ μετέβησαν εις την θέαν όπου εκάθητο ο τραυματισμένος συναθλητής των Παπακαλοδούκας και τον ησπάσθησαν. Ομολογουμένως ήτο ο μέγας απών της προχθεσινής συναντήσεως.

- Διά τα αναπληρωματικά η ΑΕΠ επεβλήθη του Δωριέως με 4-2 και κατέλαβε την α’ θέσιν του Πρωταθλήματος.

- Διά το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας ο Ιάλυσος επεβλήθη του Κλεάνθη με 2-1. Ο μετέπειτα νικητής εκράτησε καθ’ όλον τον αγώνα την υπεροχήν ο δε διαιτητής παρέβλεψεν σωρείαν πέναλτυ υπέρ αυτού.