Ο Ι. Ζίγδης κατηγόρησε τον δήμαρχο Μιχ. Πετρίδη και τον κ. Κωσταρίδη ότι εξαπατούν τον λαό της Ρόδου

ΟΜΙΛΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΖΙΓΔΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΝ ΟΤΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ο βουλευτής κ. Ζίγδης κατηγόρησε τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην και τον Πρόεδρον του Εμπορικού Συλλόγου κ. Κωσταρίδην ότι εξαπατούν τον λαόν της Ρόδου. Συγκεκριμένως δε, ενώπιον της Βουλής εδήλωσεν αυτολεξεί τα εξής:

«Εάν συνεφώνησαν με την Κυβέρνησιν να επεκταθή το μέτρον, τότε εξαπατούν τον λαόν της Ρόδου, τον οποίον εξεγείρουν σήμερον αδίκως». Αλλά το «εάν» δεν έχει θέσιν εις την περίπτωσιν αυτήν. Διότι δεν τίθεται εν αμφιβόλω, ούτε δύναται να τεθή η δήλωσις του Υπουργού των Οικονομικών της Ελλάδος ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Και επομένως παραμένει το αναμφισβήτητον γεγονός ότι δια στόματος της Αντιπολιτεύσεως και μάλιστα του κ. Ζίγδη χαρακτηρίζονται ως εξαπατούντες τον λαόν της Ρόδου ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και ο κ. Κωσταρίδης παρά το γεγονός ότι ο κ. Ζίγδης είχεν ένα επιπρόσθετον λόγον να πολεμήση την διάταξιν αυτήν, καθ’ όσον διά ταύτης θίγονται τα συμφέροντα στενού συγγενούς του κεφαλαιούχου, όστις προσφάτως αρθρογραφεί εις την «Πρόοδον» η οποία διά τους παροικούντας εις Ιερουσαλήμ κόπτεται δήθεν διά τα συμφέροντα του λαού...»

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Η Ιστορία της υποθέσεως έχει ούτω: Πρό καιρού ο Δήμαρχος κ. Μιχαήλ Πετρίδης και ο Πρόεδρος του Εμπορ. Συλλόγου Ρόδου κ. Κωσταρίδης, είχον επισκεφθή τον Υπουργόν Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου και του εζήτησεν την εντός 10ετίας φορολογικήν εξομοίωσιν της Δωδεκανήσου μετά της λοιπής Ελλάδας. Τούτο αποδεικνύεται από τα Επίσημα Πρακτικά της Βουλής, ενώπιον της οποίας προέβη εις την σχετικήν δήλωσιν ο Υπουργός των Οικονομικών, τροπολογών επί το καλύτερον την 2αν παράγραφον του άρθρου 11 περί φορολογίας εις Δωδεκάνησον, και από το δημοσιευμένον εις άλλας στήλας τηλεγράφημα του κ. Υπουργού.

Παρά ταύτα πρωτοβουλία κυρίως των δύο προαναφερθέντων επραγματοποιήθη ενταύθα σύσκεψις 100 προσώπων, εξεφωνήθησαν πύρινοι λόγοι κατά της Κυβερνήσεως και των βουλευτών και απεστάλησαν προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και τους βουλευτάς τηλεγραφήματα με περιεχόμενον τελεσιγραφικόν και απαράδεκτον.

ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Το περίεργον όμως είναι εις την περίπτωσιν αυτήν ότι τα σταλέντα απαράδεκτα τηλεγραφήματα εκ μέρους των δύο προαναφερθέντων συνυπογράφει και ο τέως πολιτικός αντίπαλος του Δημάρχου κ. Χατζηκωνσταντής. Και είναι τούτο περίεργον, διότι ως ενθυμούνται οι Ρόδιοι κατά την προεκλογικήν περίοδον των Δημαρχιακών εκλογών ο κ. Χατζηκωνσταντής εδήλωσεν ότι η ζωή του αντιπάλου του νυν δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη ήτο μία «συνεχής απάτη».

Ήδη, διά της συνυπογραφής, εγένετο αλληλεγγύως και απεριορίστως και εις το ακέραιον συνυπεύθυνος με εκείνους τους οποίους ο γυναικαδελφός του βουλευτής κ. Ζίγδης εχαρακτήρισαν εις την Βουλήν των Ελλήνων ως εξαπατούντας τον ροδιακόν λαόν.

Αυτό είναι το αξιοθρήνητον κατάντημα του συμπλέγματος αυτού ανθρώπων, οι οποίοι με θράσος απειλούν την Κυβέρνησιν ότι θα φθάσουν «μέχρις εσχάτων» και ότι θα «στιγματίσουν» τους βουλευτάς της Περιφερείας, διότι οι τελευταίοι ούτοι κατώρθωσαν και επέτυχαν εκείνο το οποίον οι ανωτέρω δεν ηδυνήθησαν ότε επεσκέφθησαν τον κ. Υπουργόν εις το γραφείον του (αλλά δεν έχουν το θάρρος να το δηλώσουν δημοσία).

Και το έτι πλέον αξιοθρήνητον, είναι το ότι πρόσωπα ως ο Δήμαρχος και ο κ. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, απειλούν να στιγματίσουν εντίμους εκπροσώπους του Δωδεκανησιακού λαού, των οποίων η ιστορία είναι γνωστή.  

ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΑΓΡΟΤΩΝ
Εντός της εβδομάδος αρχίζει λειτουργούν εις την κοινότητα Καλυθιών σχολείον βραχείας διαρκείας διά την Τυροκομίαν. Υπολογίζεται ότι άνω των 50 προσώπων θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Σημειωτέον ότι ιδιαιτέραν προθυμίαν επέδειξαν διά το σχολείον Τυροκομίας και οι κάτοικοι Αφάντου εις την κοινότητα των οποίων ελειτούργησε τούτο μέχρι χθες.